Frågor och svar om corona­virus­smittan

Sidan uppdaterades 30.3.2020 kl. 14.53

På denna sida samlas information om hur jordbruk på gårdsnivå kan agera för att minska risken för att sprida coronavirussmittan och hur man kan agera i eventuella smittosituationer. SLC följer utvecklingen av läget kontinuerligt och kommunicerar om det via våra kanaler. 

Onsdagen den 11.3.2020 klassificerade världshälsoorganisationen WHO coronavirusepidemin COVID-19 som en pandemi. Torsdagen den 12.3 gav den finländska regeringen direktiv och rekommendationer som strävar till att minska och dämpa smittspridningen. De viktigaste är att alla publikevenemang med över 500 deltagare inhiberas fram till slutet av maj med hänvisning till lagen om smittosamma sjukdomar. Regeringen uppmanar också de ansvariga att överväga att ställa in eller skjuta fram mindre publikevenemang. 

Regeringen konstaterade i samverkan med republikens president den 16.3.2020 att undantagsförhållanden råder i landet på grund av coronavirusutbrottet. Statsrådet och de behöriga myndigheterna sätter besluten och rekommendationerna i kraft i enlighet med beredskapslagen, lagen om smittsamma sjukdomar och annan lagstiftning. De behöriga myndigheterna utfärdar närmare anvisningar i enlighet med sina ansvarsområden. Tisdagen den 17 mars 2020 överlämnade regeringen till riksdagen en förordning om ibruktagande av beredskapslagen. Statsrådets förordningar för att ta i bruk beredskapslagen är i kraft till och med 13.4.2020.

Hur följer producentorganisationerna med beredskapsfrågor inom primärproduktionen?

Just nu görs ett gediget arbete kring beredskapsfrågor inom primärproduktionen. För att kartlägga primärproduktionens lägesbild på gårdsnivå och inom olika produktionsinriktningar med tanke på coronasituationen genomför MTK i samarbete med SLC regelbundet enkäter och kartläggningar gentemot medlemskåren. Bland annat har behovet av produktionsinsatser, säsongsarbetskraft och gårdarnas beredskapsläge hittills kartlagts.

Svaren används för att skapa en lägesbild för Försörjningsberedskapsorganisationens primärproduktionspool och för att producentorganisationerna ska kunna beskriva läget på gårdarna för myndigheterna. Svaren på enkäter hanteras alltid konfidentiellt och kan inte kopplas ihop med den svarande.

Genom upprepade enkäter framöver till medlemskåren kommer MTK och SLC att följa med hur lägesbilden på gårdsnivå utvecklas under våren och sommaren.

På frågor om försörjningssäkerhet svarar Försörjningssäkerhetsorganisationens primärproduktionspool, MTK:s utvecklingschef Markus Lassheikki, tfn 040 779 9680

SLC:s evenemang

På grund av coronavirusets snabba spridning vidtar också SLC åtgärder. Den 16.3.2020 beslöt regeringen att offentliga möten med över tio personer begränsas och att onödig vistelse på allmänna platser bör undvikas. 

Av den anledningen bör inte heller möten eller sammankomster inom producentorganisationen, t.ex. utskottsmöten, lokalavdelningars årsmöten eller medlemsförbunds vårmöten, hållas annat än via videoförbindelse eller som e-post- eller telefonmöte, om föreningens stadgar så tillåter.

Mera information om rekommendationer för hur föreningar och organisationer kan förfara gällande coronaviruset och dess inverkan på verksamheten finns på foreningsresursen.fi.

Föreningsresursen ger även tips om e-postmöten för föreningars styrelser.

Trafiken mellan landskapet Nyland och de övriga landskapen begränsas

Regeringen beslutade den 25 mars 2020 att begränsa trafiken mellan landskapet Nyland och de övriga landskapen från och med den 27 mars. Begränsningarna gäller till och med den 19 april 2020. Syftet med de nya begränsningarna i rörelsefriheten är att minska risken för smitta och bromsa upp spridningen av epidemin från Nyland till andra delar av Finland. Regeringen överlämnade den 25 mars en ibruktagningsförordning enligt beredskapslagen om ibruktagning av begränsningar i rörelsefriheten till riksdagen för behandling.

Det är dock tillåtet att röra sig i myndighetsverksamhet samt för att utöva arbete, näringsverksamhet eller förtroendeuppdrag eller för att fullgöra en lagstadgad skyldighet. Rätten att röra sig begränsas inte heller om det finns vägande personliga skäl till det, såsom tillgodoseendet av barns umgängesrätt eller en nära anhörigs död. Polisen övervakar att begränsningarna i rörelsefriheten iakttas. För brott mot eller underlåtelse att iaktta begränsningarna kan polisen förelägga böter. På polisens begäran ska man ge en redogörelse om resans orsak eller syfte.

Frågor och svar om rörelsefrihet på intermin.f

Intyg för att röra sig över gränsen

Intygsmall för rörlighet mellan Nyland och övriga FinlandFör att se detta måste du logga in.

MTK och SLC har gjort upp en intygsmall, genom vilken lokalavdelningar kan intyga att en medlem har oumbärligt rörlighetsbehov mellan Nyland och övriga Finland för att kunna idka sin företags-/näringsverksamhet även trots den begränsade trafiken mellan områdena. I formuläret kryssar föreningens representant i av vilken eller vilka orsaker och för vilken tid medlemmen har ett nödvändigt behov att passera gränsen, och även om arbetstagare har behov att röra sig över gränsen kan deras namn fyllas i.

Intyget har aktiva fält vilket betyder att intyget kan fyllas i på dator och sedan printas ut samt undertecknas. I dokumentet finns intyget såväl på svenska och på finska och man väljer själv vilken språkversion som man vill använda.

Ett skriftligt intyg eller utredning är inte obligatoriskt men det kan i bästa fall göra gränskontrollerna smidigare. Från polisens sida är det centrala att det tydligt framgår av vilken orsak som det är nödvändigt för personen att behöva röra sig över gränsen. Huruvida gränsöverskridningen är motiverad med tanke på undantagsförhållandena är i sista hand upp till polisens bedömning. Gällande skogsarbete har polisen ansett att om man är beroende av inkomsterna från skogen kan det vara motiverat att få utföra skogsarbeten och passera gränsen, men bedömningen görs alltid från fall till fall av polisen vid gränsöverskridningsstället. 

Vilka branscher definieras som kritiska för samhällets funktion?

Statsrådet definierade den 17.3.2020 vilka branscher som är kritiska för samhällets funktioner. 

Inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde är bl.a. dessa yrkesgrupper kritiska för samhällets funktioner:

 Livsmedelsförsörjningens yrkesgrupper, d.v.s. primärproduktionen, livsmedelsindustrin och livsmedelsutdelningen. 

Den 16.3.2020 meddelade statsrådet att skolors och bildningens lokaler stängs och närundervisningen avbryts. "Undantagsvis ordnas dock sådan förskoleundervisning som ordnas i skolan samt närundervisning i årskurs 1–3 inom den grundläggande utbildningen i fråga om barn till föräldrar som arbetar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion." 

Det innebär enligt statsrådets linjedragningar att barn till jordbrukare och även andra yrkesgrupper inom livsmedelssektorn har rätt till förskoleundervisning i skolan samt närundervisning i årskurs 1-3 inom den grundläggande utbildningen om skolgången inte kan ordnas på annat sätt. Har dessa grupper möjlighet att ha sina barn hemma på distansundervisning är det att föredra.

Hur kan gårdar förbereda sig?

I Finland finns en hög beredskap för att trygga tillgången till hälsovårdstjänster och livsmedelsförsörjningen för att hela samhället ska kunna fungera. 

Vi uppmanar lantbruksföretag att aktivt följa med myndigheternas information och agera enligt rekommendationer och anvisningar. Särskilt i sociala medier kan det figurera information som inte kan bekräftas. I detta läge är det centrala att minimera infektionsrisken. Coronaviruset sprids inte via levande djur eller livsmedel, utan från människa till människa. Åtgärder för att begränsa virusets spridning riktar sig mot människor.

Det är i alla situationer viktigt att se till djurens hälsa och välmående. På husdjursgårdar behöver det förutom avbytarsystem finnas reservpersoner, som en del av gårdens riskhanteringsplan. Reservpersoner kan sköta skötseln av djuren i sådana fall att lantbruksföretagaren inte kan utföra arbetet p.g.a. smitta och ifall avbytare inte finns att tillgå.

De som smittats av coronaviruset har symptom såsom feber, hosta och andningssvårigheter. Mera information om viruset finns på www.thl.fi. Om du misstänker att du smittats, var per telefon i kontakt med din arbetshälsovård eller lokala hälsocentral.

Skyddsåtgärder som är att rekommendera även för lantbruk är bl.a. 

• betydelsen av god hand-, nysnings- och hostningshygien

• företagarnas, anställdas och nödvändiga besökares skyddsutrustning och -kläder bör vara i enlighet med standarden

• handskakningsförbud

• förfarandet om meddelande av sjukfrånvaro ses över

• totalförbud av utlandsresor

• att hindra anställda som kommer från riskområden att komma till företaget inom 14 dygn (frivillig hemkarantän)

• att undvika icke nödvändiga besök och resor

• att begränsa mottagande av gäster och undvika personkontakter

• vid varuleveranser och -avhämtningar minimeras chaufförernas kontakt med företagets egen personal. Speciell uppmärksamhet fästs vid leveranser som kommer från riskområden.

• ändring av tillvägagångssätt för att garantera en trygg hemleverans (webbshop och andra hemleveranser)

• att sköta ärenden digitalt alltid när det är möjligt

Checklista för odlare

Följebrev till odlare gällande checklista Checklista till odlare

I Egentliga Finland har landsbygdsmyndigheten och områdets lantbruksorganisationer sammanställt en checklista för odlare med anledning av coronavirusets undantagsförhållanden och vad som är viktigt att beakta på den egna gården när det gäller grundberedskap såsom arbetskraft och produktionsinsatser. Checklistan skickas tillsammans med följebrevet till alla gårdar i Egentliga Finland via landsbygdsnäringsmyndigheten men dokumenten kan även laddas ner på denna sida.

Hur inverkar smitta och karantän på husdjursgårdars näringsverksamhet

Coronavirus COVID-19 överförs mellan människor genom droppinfektion, hosta eller nysningar. Viruset smittar inte till produktionsdjur och sprids inte via livsmedel.

Den största risken för djurproduktion är brist på arbetskraft i besättningarna på grund av karantän eller isolering av människor.

Gården ansvarar för djurens skötsel och välfärd. Om karantänåtgärder införs på en anläggning på grund av COVID-19-infektion, måste skötseln av djuren säkras i alla situationer. Personen i karantän, som inte är sjuk och har kompetens att arbeta med djuren, kan ta hand om djuren förutsatt att ingen utanför gården jobbar samtidigt i samma produktionsanläggningar. Detsamma gäller för anställda utanför anläggningen och tillfälligt anställda. De kan fortsätta arbeta på gården normalt, men skall undvika kontakt med den insjuknade isolerade personen. Dessa avbytare kan inte arbeta om de är i karantän eller isolerade på grund av COVID-19-infektion. På gården isolerade personer, som lider av coronavirus, håller sig hemma och undviker nära kontakt med andra familjemedlemmar. Akut drabbade personer bör inte delta i ladugårdsarbetet. 

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har bekräftat att COVID-19- infektion inte är känt att spridas via livsmedel. Mjölk kan normalt samlas in från jordbruksföretag där någon av arbetskraft är i isolering eller karantän. Det är osannolikt att coronavirus kommer in i mjölken och sprids med mjölkbilen. Dessutom dödar mjölkpastörisering effektivt virus. Håll mejerirummet rent och minimera kontakten mellan förare och gårdspersonal. Djurtransporter ökar inte heller risken för spridning av coronavirus. 

Läs mer i ETT:s instruktion: Människans coronavirus och produktionsdjur (12.3.2020)

Fler frågor och svar om hur man ska förfara på husdjursgårdar

COVID-19 är människors coronavirussjukdom, som huvudsakligen smittar via droppsmitta människor emellan, då den insjuknade hostar eller nyser. Aktuell information om coronaviruset, bl. a. hur man kan skydda sig mot viruset, och hur man ska agera om man misstänker smitta, finns på THL:s sidor. THL följer med den nationella och internationella situationen och ger instruktioner för förebyggande av smitta. 

Coronaviruset väcker även frågor och oro särskilt på husdjursgårdar. Därför finns är en del frågor och svar om hur man ska förfara ifall gårdsfolket eller anställda skulle drabbas av viruset.

Fråga: Jag har en husdjursgård, vad gör jag ifall jag insjuknar i coronaviruset? Kan avbytaren komma till gården?

Fastän människor är i karantän, betyder det inte att husdjuren är det. Mjölken hämtas normalt och avbytaren kan komma till gården som vanligt. Även slaktdjur och produktionsdjur för förmedling avhämtas som vanligt.

Fråga: Vad händer om avbytarservice inte finns tillgänglig och jag själv är i karantän, hur kan jag försäkra mig om att mina husdjur får ändamålsenlig skötsel?

Husdjursgården ska, förutom avbytarsystemet, som en del av riskhanteringsplanen, även ha reservpersoner som ansvarar för djurens skötsel i situationer då företagaren på grund av t.ex. coronasmitta inte själv kan utföra jobbet och om avbytarservice inte finns. Ifall en sådan reservplan inte ännu finns, är det nu dags att upprätta en sådan.

Avbytarsystemet är till för om gårdens företagare skulle insjukna.  Det lönar sig att förbereda sig på att få nödvändig ersättande arbetskraft ifall anställda skulle insjukna. Det är nu en bra tidpunkt att göra upp skriftliga instruktioner för avbytare, ifall du på grund av t.ex. karantän inte själv kan vara i kontakt med avbytaren.

Du kan dock även själv under karantän sköta djuren (djuren är inte i karantän) ifall det på gården inte, förutom den egna familjen, finns anställda i samma husdjursbyggnad. Är man sjuk bör man inte vistas på husdjursgårdar.

Om tillgången till avbytare och arbetskraft blir utmanande är det skäl att undersöka alla tänkbara alternativ. Finländska myndigheter är även medvetna om frågan. Producentorganisationens medlemmar och lokalavdelningar, som har sammanhållning och samarbete i sin ryggrad, kan här göra viktiga lokala insatser för att stöda gårdar i behov av hjälp.

Hur påverkar coronaviruset lantbrukets avbytarservice?

Lantbrukarnas pensionsanstalt LPA har sammanställt information om hur coronaviruset påverkar avbytarservicen.

Ifall du själv insjuknar:

• man kan få vikariehjälp i 7 dagar utan läkarintyg, i 20 dagar med läkarintyg, därefter behöver den lokala enheten ett positivt sjukdagpenningsbeslut för att bevilja vikariehjälp (detta kan beviljas med villkorligt beslut, då dagpenningsärendet behandlas hos FPA). 

• vikariehjälpsavgiften och sjukdagpenningen bestäms utifrån LFöPL-arbetsinkomsten. 

• man ansöker om sjukdagpenning hos FPA.

Ifall du hamnar i karantän, men inte själv är sjuk:

• på basis av smittskyddsläkares order om karantän eller på basis av läkarintyg A kan du ansöka om sjukdagpenning enligt lagen om smittsamma sjukdomar

• man ansöker om dagpenning för smittsam sjukdom hos FPA, dagpenningen bestäms utifrån LFöPL- arbetsinkomsten

• du kan få avbytarservice (subventionerad avgiftsbelagd avbytarservice 120 h)

Fråga: Kan avbytaren vägra att på grund av gårdsfolkets coronavirussmitta gå till gården?

• avbytarservicen är enligt lagen inte skyldig att erbjuda avbytare om gårdens omständigheter inte uppfyller de krav som arbetssäkerheten ställer och om en sådan situation kan uppstå på husdjursgården med hänvisning till smittorisken. Om avbytarens hälsa är i fara, kan det uppstå en situation där avbytarservicen inte kan erbjuda avbytare.

Fråga: Jag har ett häststall, där många hobbyryttare tar ridlektioner. Bör jag avbryta ridskolans verksamhet eller annan verksamhet där utomstående personer besöker stallet?

Hur ska man förfara gentemot andra hästägare, ryttare, hovslagare, veterinärer med flera? 

Stallverksamheten torde kunna fortsätta normalt, men anställda och kunder bör få anvisningar om att man inte får komma till stallet om man är sjuk, att god handhygien måste ombesörjas och så vidare. Det lönar sig även att effektivera städningen av gemensamma utrymmen. För övrigt gäller THL:s anvisningar för att minimera spridning av smittan.  

Fråga: Inverkar coronasmitta hos en gårdsägare eller anställd på något sätt på avhämtning av djur eller mjölk?

Nej, smitta på gården inverkar inte. Viruset smittar inte via livsmedel enligt informationen i nuläget. Om det anses nödvändigt ger Livsmedelsverket anvisningar om hur djur och animaliska produkter får förflyttas.

Om det på gården fastställs en smitta eller om gårdsfolket är i karantän, är det alltid skäl att meddela mejeriet, så att mjölkbilschauffören kan vidta rätt åtgärder. Om slaktdjur eller djur för förmedling ska lämna gården, meddela alltid slakteriet. Slakterierna ger anvisningar till djurtransporternas chaufförer för att minimera kontakten människor emellan. 

Även semineringstjänster torde kunna fortsätta som normalt.

Fråga: Mina djur börjar bli slaktmogna. Får djuren ändå slaktas?

Slakterier och styckerier har god beredskap för störningssituationer och kontaktar primärproduktionsledet ifall det blir förändringar i slakteriarrangemangen. Om slaktdjur eller förmedlingskalvar ska lämna gården och om gårdsfolket har försatts i karantän, bör producenten alltid kontakta slakteriet och meddela om saken innan djuren avhämtas. Slakterierna ger anvisningar till djurtransporternas chaufförer för att minimera kontakten människor emellan.

Fråga: Avbytaren är på kommande från Italien och ska efter resan komma på jobb till oss. Kan jag kräva att min avbytare byts till en annan avbytare?

Statsrådets allmänna anvisning är att undvika resor. Finländare och de i Finland permanent bosatta personer som återvänder från utlandet hänvisas till förhållanden som motsvarar två veckors karantän. De som återvänder från utlandet ska med sin arbetsgivare avtala om tidpunkten för återgång till arbetet och om två veckors frånvaro. Detta gäller även för avbytare. Om avbytaren är den enda som ska arbeta i djurstallet under gårdsfolkets semester, kan tidsgränserna anpassas till den praktiska situationen. Det viktigaste är att undvika onödiga situationer där någon kan utsättas för smitta. Diskutera frågan med den lokala avbyterienheten. LPA har gett anvisningar till de lokala avbyterienheterna gällande avbytarservice och coronavirus och hjälper även med att fatta beslut.

Fråga: Kan coronavirus spridas via produkter eller livsmedel?

Enligt Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) är det inte känt att coronavirus sprids via livsmedel. Vid normala produktionsprocesser är god handhygien en tillräckligt skyddsåtgärd.

Fråga: Hur kan jag genom mina egna åtgärder förebygga spridning av coronavirus?

Aktuell information om coronavirus, bl.a. om hur man kan skydda sig från coronavirus och hur man ska agera om man misstänker smitta, finns på THL:s webbsidor. THL följer med den nationella och internationella situationen och ger anvisningar om förebyggande av smitta. 

Fråga: Affärer och andra förnödenhetsbutiker har slut på andningsskydd och mina anställda behöver dem i sitt dagliga arbete för att inte utsätta sig för damm. Vad ska jag göra?

Om engångsandningsskydd är slut, är det alltid ett bättre alternativ att skydda sig med halvmask eller vid behov till och med med fläktskydd. Dessa är för övrigt att rekommendera för lantbruk för att undvika olika slags damm (luftburna partiklar, mögel, virus, urdjur som kan förorsaka kryptosporidios o.s.v.) och gaser i samband med normalt arbete.

Fråga: Kan mitt produktions- eller husdjur bära coronavirus?

Det är inte känt att husdjur skulle ha smittats av coronavirus COVID-19. I Hong Kong har i provtagningen av en smittad persons hund konstaterats COVID-19 men hunden hade inga sjukdomssymptom. Livsmedelsverket följer med situationen för djur och ger vid behov närmare information.

Coronavirus är däremot en omfattande virusfamilj med virus som är kända hos många olika djurslag. Viruset orsakar vanligen infektioner i andningsvägarna och mag-tarmkanalen.

Coronavirus är ofta specifika för olika värddjur och sprids därför vanligen inte lätt mellan olika djurslag. De flesta coronavirus är inte zoonotiska, vilket innebär att de inte smittar mellan människor och djur.

Enligt befintlig information verkar coronaviruset COVID-19 ha sitt ursprung i djur, även om det är en humansjukdom. Det har spekulerats i att viruset skulle komma från fladdermöss varifrån det via en mellanvärd har överförts till människan, men tillsvidare har man inte tillräcklig kännedom om från vilket djurslag viruset kommer eller längs vilka rutter det har spridit sig till människan. Läs mer i Landsbygdens Folk

Fråga: Jag har många utländska arbetstagare, som har blivit tvungna att stanna i karantän i sina hemländer. Hur ska jag få arbetstagare för att sköta skördearbete?

Producentorganisationerna är oroade över frågan och MTK lyfte 17.3.2020 fram frågan gentemot arbets- och näringsministeriet (ANM) och media. Sektorn strävar efter att på bästa möjliga sätta påverka att arbetskraftsbehovet kan tryggas.

Om tillgången till avbytare och arbetskraft blir utmanande är det skäl att undersöka alla tänkbara alternativ. Finländska myndigheter är även medvetna om frågan. Producentorganisationens medlemmar och lokalavdelningar, som har sammanhållning och samarbete i sin ryggrad, kan här göra viktiga lokala insatser för att stöda gårdar i behov av hjälp.

Vad ska jag tänka på som arbetsgivare när det gäller coronaviruset?

Arbetshälsoinstitutet har sammanställt rekommendationer till åtgärder för arbetsgivare. Det är nu förnuftigt att aktörer i vårt samhälle – inklusive arbetsplatser – vidtar åtgärder för att minska på de skadliga effekterna av virusinfektioner. Här kan du bekanta dig med Arbetshälsoinstitutets anvisningar.

Fråga: Om jag försätts i karantän, så kan jag sköta vårbruket eller andra arbeten med traktor på gården?

Om du har utsatts för smitta men inte är sjuk så kan du sköta arbete på åkern eller i ladugården helt normalt. Det viktigaste är att du inte riskerar dig själv eller andra om du är sjuk, det vill säga inte smittar andra utan att du agerar enligt anvisningar.

Fråga: Ersätter försäkringen avbytarkostnader om jag försätts i karantän och inte kan ta hand om djuren?

Denna fråga måste var och en reda ut via det egna försäkringsbolaget.

Hur inverkar undantagsförhållandena på myndigheternas kontroller inom jordbruket?

Livsmedelsverket meddelade 19.3.2020 att verket begränsar utförandet av kontroller och övervakningar under de undantagsförhållanden som råder på grund av coronavirussjukdomen COVID-19. Anvisningarna berör övervakningen av livsmedelssäkerheten, djurens hälsa och välbefinnande, växtproduktionen, utvecklingsstöden för landsbygden och jordbruksstöden. Syftet är att trygga kontinuiteten hos de funktioner som omfattas av Livsmedelsverkets behörighet. Anvisningarna gäller till och med 13.4.2020.

Anvisningarna gäller såväl Livsmedelsverkets egna kontroller som de av verket styrda kontroller som utförs av kommuner, NTM-centraler och regionförvaltningsverk. Utgångspunkten är att myndigheterna utför enbart nödvändiga och brådskande kontrollbesök under den tid undantagsförhållandena till följd av coronaviruset varar. Begränsningarna gäller i synnerhet gårdsbesök. Inom kontrollverksamheten prioriteras dokumentkontroller eller användning av fjärranslutningar när det är möjligt.

Som nödvändiga och brådskande kontroller betraktas bl.a. sådana som hänför sig till risksituationer i samband med livsmedel eller foder, allvarliga misstankar om djur- eller växtsjukdomar, allvarliga djurskyddsfall och certifiering av utsäde. Också nödvändiga import- och exportkontroller av livsmedel, djur, foder och växter utförs. Dessa kontroller är väsentliga för att hela livsmedelskedjan och samhället ska fungera. Läs mer i Livsmedelsverkets pressmeddelande 19.3.2020.

Övriga källor

mtk.fi/korona