Frågor och svar om coronavirussmittan

Sidan uppdaterades 18.6.2020 kl. 10.48

På denna sida samlas information om hur coronasituationen inverkar på lantbruket, hur lantbrukare på gårdsnivå kan agera för att minska risken för att sprida coronavirussmittan och hur man kan agera i eventuella smittosituationer. SLC följer utvecklingen av läget kontinuerligt och kommunicerar om det via våra kanaler.

Onsdagen den 11.3.2020 klassificerade världshälsoorganisationen WHO coronavirusepidemin COVID-19 som en pandemi. Torsdagen den 12.3 gav den finländska regeringen direktiv och rekommendationer som strävar till att minska och dämpa smittspridningen. De viktigaste är att alla publikevenemang med över 500 deltagare inhiberas fram till slutet av maj med hänvisning till lagen om smittosamma sjukdomar. Regeringen uppmanar också de ansvariga att överväga att ställa in eller skjuta fram mindre publikevenemang.

Regeringen konstaterade i samverkan med republikens president den 16.3.2020 att undantagsförhållanden råder i landet på grund av coronavirusutbrottet. Statsrådet och de behöriga myndigheterna sätter besluten och rekommendationerna i kraft i enlighet med beredskapslagen, lagen om smittsamma sjukdomar och annan lagstiftning. De behöriga myndigheterna utfärdar närmare anvisningar i enlighet med sina ansvarsområden. Tisdagen den 17 mars 2020 överlämnade regeringen till riksdagen en förordning om ibruktagande av beredskapslagen. Statsrådets förordningar för att ta i bruk beredskapslagen är i kraft till och med 13.4.2020.

Coronarestriktionerna avvecklas stegvis och på ett kontrollerat sätt från och med den 1 juni. Målsättningen är att bromsa epidemin på ett sätt som i så liten utsträckning som möjligt har negativa konsekvenser för människor, företag, samhället och tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna. Från och med ingången av juni blir det lättnader bland annat i begränsningarna av sammankomster, ordnandet av olika tillställningar och evenemang samt öppethållningen av offentliga lokaler. Samtidigt öppnas också restauranger och kaféer för kunderna med vissa begränsningar. Den 29.5.2020 beslutade regeringen att turism i hemlandet tillåts med beaktande av hälso- och säkerhetsanvisningarna.

Offentliga tillställningar med högst 50 personer tillåts från och med den 1 juni. Begränsningarna gäller offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och utomhus. Begränsningen gäller inte privata tillställningar, såsom privata fester eller privata möten. Regeringen rekommenderar dock att privata tillställningar inte ordnas för över 50 personer. Också vid dessa tillställningar är det bäst att hålla ett par meters avstånd till andra och iaktta god hand- och hosthygien.

Med specialarrangemang är det också möjligt att ordna offentliga tillställningar för över 50 och högst 500 personer inomhus och på avgränsade platser utomhus. Regionförvaltningsverken har ställt som villkor att sådana sammankomster ordnas med iakttagande av den anvisning av den 14 maj 2020 som undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd har gett om förhindrande av coronavirussmitta. Offentliga tillställningar med över 500 personer är förbjudna till och med den 31 juli. Läs per på statsrådets webbsida.

Den 15 juni tog statsrådet beslut om att coronavirusepidemin kan hanteras med myndigheternas normala befogenheter. Det betyder att beredskapslagen inte längre utövas och att undantagsförhållandena upphör den 16 juni 2020.

Hur följer producentorganisationerna med beredskapsfrågor inom primärproduktionen?

Sedan coronasituationens utbrott har det gjorts ett gediget arbete kring beredskapsfrågor inom primärproduktionen. För att kartlägga primärproduktionens lägesbild på gårdsnivå och inom olika produktionsinriktningar med tanke på coronasituationen genomför MTK i samarbete med SLC regelbundet enkäter och kartläggningar gentemot medlemskåren. Bland annat har behovet av produktionsinsatser, säsongsarbetskraft och gårdarnas beredskapsläge hittills kartlagts.

Svaren används för att skapa en lägesbild för Försörjningsberedskapsorganisationens primärproduktionspool och för att producentorganisationerna ska kunna beskriva läget på gårdarna för myndigheterna. Svaren på enkäter hanteras alltid konfidentiellt och kan inte kopplas ihop med den svarande.

Sammanställning av den första enkäten 24-26.3 och uppföljningsenkäten 12-14.5 kan läsas på slc.fi.

I tätt samarbete med MTK följer SLC aktivt med coronaläget och inverkan på lantbruket. Att trygga tillgången till säsongsarbetskraft, både inhemsk och utländsk, hör de viktigaste frågorna som producentorganisationerna jobbat med.

På frågor om försörjningssäkerhet svarar Försörjningssäkerhetsorganisationens primärproduktionspool, MTK:s utvecklingschef Markus Lassheikki, tfn 040 779 9680

SLC:s evenemang

På grund av coronavirusets snabba spridning vidtar också SLC åtgärder. Den 16.3.2020 beslöt regeringen att offentliga möten med över tio personer begränsas och att onödig vistelse på allmänna platser bör undvikas.

Från och med den 1.6.2020 tillåter regeringen igen större sammankomster men det är skäl att fortsätta hålla avstånd och överväga vilka sätt som är lämpliga för att mötas och sammankomma. SLC:s fullmäktiges vårmöte kommer att hållas digitalt.

Mera information om rekommendationer för hur föreningar och organisationer kan förfara gällande coronaviruset och dess inverkan på verksamheten finns på foreningsresursen.fi.

Föreningsresursen ger även tips om e-postmöten för föreningars styrelser.

Föreningar får senarelägga sina årsmöten

Riksdagen har den 24 april 2020 godkänt en tillfällig lagstiftning (RP 45/2020 rd) som möjliggör för föreningar en senareläggning av föreningsmöten samt att hålla dem på distans.

Lagen har stiftats för för att bolag, andelslag och föreningar ska kunna ordna sina möten med beaktande av de begränsningar som föranleds av coronaepidemin och och med beaktande av behovet av hälsoskydd. Den temporära lagen stadfästes av presidenten den 30.4.2020 är i kraft 1.5-30.9.2020.

Ändamålsenlighet och flexibilitet är ledord och lagen ger föreningar stor frihet att välja ett för dem passande alternativ för hur bl.a. möten och stämmor kan ordnas under våren i enlighet med föreningens behov, resurser och hälsoskyddskraven.

Läs mer i nyheten på slc.fi

Är inhemska grönsaker trygga att äta i coronatider?

Ja, inhemska grönsaker som säljs färdigt förpackade eller i lösvikt är ett tryggt val.

Livsmedelsverket har konstaterat att enligt den kunskap som nu finns så sprider inte livsmedel coronavirussmitta till människor.

Det är ändå alltid skäl att undvika att tillaga och servera mat till andra då man är sjuk. Handtvätt och annan hygienisk hantering av mat är överlag det viktigaste sättet att undvika en mängd olika sjukdomar som smittar via livsmedel. Livsmedelsverket rekommenderar att man alltid tvättar alla vegetabilier och skalar samt sköljer jordiga rotfrukter vid behov.

Läs mer om hantering och förvaring av livsmedel på Livsmedelsverkets webbplats:

- Enligt dagens kunskap smittar Wuhan-coronaviruset inte via livsmedel – kom ändå ihåg att hantera maten hygieniskt

- Vanliga frågor om coronaviruset COVID-19 och livsmedel

Temporärt stöd till primärproduktionen

Statsrådet godkände den 14 maj förordningar om beviljande av temporära krisstöd till landsbygds-, primärproduktions- och fiskeriföretag. Ett tilläggsanslag på 40 miljoner euro beviljades i statens andra tilläggsbudget. För landsbygdsföretag har reserverats 25 miljoner euro, 5 miljoner euro går till primärproduktionsföretag och 10 miljoner till fiskeriföretag. Stöden är direktstöd till företag som lider av undantagsförhållanden och som inte hör till arbets- och näringsministeriets stödsystem. Företagen behöver inte betala tillbaka stöden och det krävs inte några utvecklingsåtgärder för att få stöd. Förordningarna är tidsbegränsade och gäller till utgången av året. Stöd beviljas i hela Finland, även på Åland. Stödet till landsbygdsföretag beviljas i form av de minimis-stöd för företagsverksamheten i samband med gårdar samt till mikroföretag som förädlar jordbruksprodukter. Stödsystemet för primärproduktions- och fiskeriföretag har godkänts av EU-kommissionen. Stödet till landsbygds- och primärproduktionsföretag är 5 000 – 10 000 euro.

Mer information om stödet och ansökan: www.livsmedelsverket.fi/coronafinansiering.

Läs mer på slc.fi

Tillgången till arbetskraft

Att trygga tillgången till arbetskraft är en av de mest centrala frågorna för lantbruks- och trädgårdsföretagarna i den undantagssituation som råder. Som mest behövs 16 000-20 000 personer som säsongsarbetskraft varje år inom primärnäringarna.

Utländsk säsongsarbetskraft

Frågor och svar om arbetskraftens rörlighet - tem.fi Frågor och svar om coronaviruset inom JSM:s förvaltningsområde

Myndigheterna har varit tvungna att begränsa antalet utländska säsongsarbetare till dem som har arbetsledningsuppgifter och nyckelroll på gårdar som är mest kritiska för försörjningsberedskapen. Inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde betyder detta 1 500 personer. Alla gårdar som normalt behöver säsongsarbetskraft kan inte garanteras arbetare under undantagsförhållanden.

Tredjelandsmedborgare som vistas i landet med uppehållstillstånd eller tillstånd enligt säsongsarbetslagen kan byta arbetsgivare och yrkesbransch utan ansökan om fortsatt tillstånd. Regeringens proposition den 2 april 2020, som godkändes av riksdagen och stadfästes av presidenten den 9 april 2020, gör det möjligt för dessa utlänningar att arbeta i uppgifter som är väsentliga med tanke på försörjningsberedskapen och arbetsmarknaden. De temporära bestämmelserna gäller till och med den 31 oktober 2020.

Regeringen drog den 6 april upp riktlinjer för villkoren för inresa för arbetstagare som är nödvändiga med tanke på försörjningsberedskapen inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. Inresan av utländsk arbetskraft som är kritisk med tanke på försörjningsberedskapen och verksamheten i vissa branscher har säkerställts endast inom ramen för denna kvot för personer som

arbetar i arbetsledningsuppgifter

har en nyckelställning

och har till uppgift att

utföra nödvändiga uppgifter i anknytning till djurskötsel och djurens välfärd samt

utföra andra kritiska arbeten på friland eller i växthus.

Jord- och skogsbruksministeriets har i brådskande ordning genomfört en webbenkät till företag inom jord- och skogsbrukssektorn avsedd för arbetsgivare som vill anställa utländsk säsongsarbetskraft. Genom enkäten kartlade ministeriet företagens nödvändiga behov av utländsk säsongsarbetskraft under de kommande två månaderna. Enkäten kunde besvaras fram till torsdagen den 9 april 2020 kl. 06.00.

Den 9.4 meddelade jord- och skogsbruksministeriet på Twitter att på basis av enkätsvaren skulle 3 700 personer behövas som brådskande utländsk arbetskraft till de mest kritiska sektorerna. Jord- och skogsbruksministeriet tillsammans med försörjningsberedskapscentralen bildar utifrån enkätsvaren en lista över de max. 1 500 mest kritiska utländska säsongsarbetare. Listan skickas vidare till gränsbevakningsväsendet tisdagen den 14.4.2020, som gör det slutgiltiga beslutet över den säsongsarbetskraft som släpps in i landet.

Listan över de 1 500 säsongarbetare som behövs i Finland har av jord- och skogsbruksministeriet utarbetats på basis av de uppgifter som fåtts från företag inom jordbruks-, skogs- och fiskerinäringen. Personerna i fråga kommer att arbeta inom primärproduktionen, i synnerhet som arbetsledare och i andra specialuppgifter. Merparten av de inkommande säsongarbetarna (2/3) förväntas komma från Ukraina. Arbetstagare kommer också från EU-länder, bland annat de baltiska länderna, Rumänien och Bulgarien. Jord- och skogsbruksministeriet meddelade den 15.4.2020 att alla företagare som beviljas kvotplatser för utländsk säsongsarbetskraft på basis av enkäten får besked via jord- och skogsbruksministeriet snarast möjligt. Efter att gårdarna ha fått e-post från ministeriet kan gårdarna inleda fortsatta förberedelser för att få arbetstagare till Finland. Ministeriet påminner om att det slutliga tillståndet för arbetstagare att lämna hemlandet alltid ges av den avsändande staten. Alla arbetstagare som anländer från utlandet hänvisas även till en karantän på två veckor. Arbetsgivaren ansvarar för ordnandet av karantänlokaler och uppföljningen av arbetstagarnas hälsotillstånd. Arbetsgivaren ska också säkerställa att den som anländer till Finland direkt och tryggt förflyttar sig från gränsen till karantänlokalen.

De arbetsgivare som har behov av att med charterflyg hämta arbetstagare från Ukraina, vilka omfattas av den av myndigheterna godkända listan på 1500 utländska arbetstagare, kan meddela om charterflygbehovet via plattformen töitäsuomesta.fi.

Den 26.4 meddelade Ukraina att landet inte längre låter sina medborgare åka iväg för att säsongsarbeta i Finland eller i något annat land. Jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio var tydlig i att Finland inte kan förvänta sig att få mer folk från Ukraina tills vidare.

Den 2.5 kom åter nya besked om att den ukrainska regeringen trots allt tillåter att landets säsongsarbetare får lämna Ukraina för att jobba utomlands.

Den 6 maj 2020 informerade JSM, SHM och IM om riktlinjerna för att trygga tillgången på säsongsarbetskraft. Regeringen tillåter från och med den 14 maj inresa för 3 000 personer från länder utanför EU, utöver de 1 500 personer som det tidigare har fattats beslut om.

Den 29 maj beslöt regeringen att utöver de 4 500 säsongsarbetare som det tidigare beslutats om får ytterligare 4 500 personer utanför EU anlända till landet för skördebehov inom primärproduktionen från och med den 1 juni.

Information om bokning av charterflyg för arbetskraft från Ukraina finns här. Bokningstjänsten hittas även via www.töitäsuomesta.fi

Finländsk säsongsarbetskraft

Tillgången till utländsk arbetskraft tillgodoser bara en del av behovet av arbetskraft inom primärproduktionen. Såväl myndigheterna som producentorganisationerna påminner om att även inhemskt arbetskraft behövs inom jordbruket.

För att få tag i annan säsongsarbetskraft kan man ta hjälp av plattformen töitäsuomesta.fi, som även marknadsförs via https://kausitoita.fi/, eller Nordjobb. Mera information nedan.

Nordjobb förmedlar arbetskraft i Finland

Nordjobb

Undantagstillstånden i de olika nordiska länderna p.g.a. coronasituationen innebär att Nordjobb under 2020 förmedlar finländsk arbetskraft också inom Finlands gränser. Nordjobb hjälper arbetsgivare även inom jord- och skogsbrukssektorn att hitta unga personer för säsongsjobb snabbt, med minimal egen insats och gratis för arbetsgivare. Nordjobb hjälper även arbetstagare att hitta boende, ordna med skattekort och dylikt. Är du som arbetsgivare intresserad - ta kontakt per e-post till finland@nordjobb.org eller ring 044 733 5786, så hjälper Nordjobb dig som arbetsgivare att hitta arbetskraft från Finland. Läs mer här!

Det finns flera olika portaler som har skapats för att arbetsgivare och arbetstagare lättare ska kunna hitta varandra.

Töitäsuomesta.fi

töitäsuomesta.fi

Plattformen töitäsuomesta.fi hjälper landsbygdens arbetsgivare och arbetstagare att hitta varandra. Bakom töitäsuomesta.fi står MTK som har utvecklat plattformen via CoReorient i samarbete med Finlands Byar, ProAgria och PTT.

Via plattformen kan man även anmäla sitt behov som arbetsgivare att med charterflyg hämta arbetstagare från Ukraina, vilka omfattas av den av myndigheterna godkända listan på 1500 utländska arbetstagare som med hänvisning till försörjningsberedskapen undantagsvis tillåts jobba i Finland.

Kausitöitä.fi

kausitoita.fi

Kausitöitä-kampanjen har trovärdiga bakgrundsaktörer i form av TöitäSuomesta.fi, TE-tjänster som är Finlands största arbetsförmedlingsportal samt Arbetskraftens rörlighet i Europa-projektet som stöder arbetstagare i att hitta kunnig arbetskraft.

SLC, MTK, Industrifacket och LAF vädjat till regeringen om inhemsk arbetskraft

SLC, MTK, Industrifacket och LAF vädjade till regeringen (25.3.2020) att fatta snabba beslut för att främja användning av inhemsk arbetskraft inom landsbygdsföretag.

Som lösning föreslog SLC, MTK, Industrifacket och LAF en verktygslåda med åtta punkter för att underlätta tillgången till arbetskraft och smidigare anställningar.

Vilka branscher definieras som kritiska för samhällets funktion?

Statsrådet definierade den 17.3.2020 vilka branscher som är kritiska för samhällets funktioner.

Inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde är bl.a. dessa yrkesgrupper kritiska för samhällets funktioner:

Livsmedelsförsörjningens yrkesgrupper, d.v.s. primärproduktionen, livsmedelsindustrin och livsmedelsutdelningen.

Den 16.3.2020 meddelade statsrådet att skolors och bildningens lokaler stängs och närundervisningen avbryts. "Undantagsvis ordnas dock sådan förskoleundervisning som ordnas i skolan samt närundervisning i årskurs 1–3 inom den grundläggande utbildningen i fråga om barn till föräldrar som arbetar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion."

Det innebär enligt statsrådets linjedragningar att barn till jordbrukare och även andra yrkesgrupper inom livsmedelssektorn har rätt till förskoleundervisning i skolan samt närundervisning i årskurs 1-3 inom den grundläggande utbildningen om skolgången inte kan ordnas på annat sätt. Har dessa grupper möjlighet att ha sina barn hemma på distansundervisning är det att föredra.

Hur kan gårdar förbereda sig?

I Finland finns en hög beredskap för att trygga tillgången till hälsovårdstjänster och livsmedelsförsörjningen för att hela samhället ska kunna fungera.

Vi uppmanar lantbruksföretag att aktivt följa med myndigheternas information och agera enligt rekommendationer och anvisningar. Särskilt i sociala medier kan det figurera information som inte kan bekräftas. I detta läge är det centrala att minimera infektionsrisken. Coronaviruset sprids inte via levande djur eller livsmedel, utan från människa till människa. Åtgärder för att begränsa virusets spridning riktar sig mot människor.

Det är i alla situationer viktigt att se till djurens hälsa och välmående. På husdjursgårdar behöver det förutom avbytarsystem finnas reservpersoner, som en del av gårdens riskhanteringsplan. Reservpersoner kan sköta skötseln av djuren i sådana fall att lantbruksföretagaren inte kan utföra arbetet p.g.a. smitta och ifall avbytare inte finns att tillgå.

De som smittats av coronaviruset har symptom såsom feber, hosta och andningssvårigheter. Mera information om viruset finns på www.thl.fi. Om du misstänker att du smittats, var per telefon i kontakt med din arbetshälsovård eller lokala hälsocentral.

Skyddsåtgärder som är att rekommendera även för lantbruk är bl.a.

• betydelsen av god hand-, nysnings- och hostningshygien

• företagarnas, anställdas och nödvändiga besökares skyddsutrustning och -kläder bör vara i enlighet med standarden

• handskakningsförbud

• förfarandet om meddelande av sjukfrånvaro ses över

• totalförbud av utlandsresor

• att hindra anställda som kommer från riskområden att komma till företaget inom 14 dygn (frivillig hemkarantän)

• att undvika icke nödvändiga besök och resor

• att begränsa mottagande av gäster och undvika personkontakter

• vid varuleveranser och -avhämtningar minimeras chaufförernas kontakt med företagets egen personal. Speciell uppmärksamhet fästs vid leveranser som kommer från riskområden.

• ändring av tillvägagångssätt för att garantera en trygg hemleverans (webbshop och andra hemleveranser)

• att sköta ärenden digitalt alltid när det är möjligt

Checklista för odlare

Följebrev till odlare gällande checklista Checklista till odlare

I Egentliga Finland har landsbygdsmyndigheten och områdets lantbruksorganisationer sammanställt en checklista för odlare med anledning av coronavirusets undantagsförhållanden och vad som är viktigt att beakta på den egna gården när det gäller grundberedskap såsom arbetskraft och produktionsinsatser. Checklistan skickas tillsammans med följebrevet till alla gårdar i Egentliga Finland via landsbygdsnäringsmyndigheten men dokumenten kan även laddas ner på denna sida.

Hur inverkar smitta och karantän på husdjursgårdars näringsverksamhet

Coronavirus COVID-19 överförs mellan människor genom droppinfektion, hosta eller nysningar. Viruset smittar inte till produktionsdjur och sprids inte via livsmedel.

Den största risken för djurproduktion är brist på arbetskraft i besättningarna på grund av karantän eller isolering av människor.

Gården ansvarar för djurens skötsel och välfärd. Om karantänåtgärder införs på en anläggning på grund av COVID-19-infektion, måste skötseln av djuren säkras i alla situationer. Personen i karantän, som inte är sjuk och har kompetens att arbeta med djuren, kan ta hand om djuren förutsatt att ingen utanför gården jobbar samtidigt i samma produktionsanläggningar. Detsamma gäller för anställda utanför anläggningen och tillfälligt anställda. De kan fortsätta arbeta på gården normalt, men skall undvika kontakt med den insjuknade isolerade personen. Dessa avbytare kan inte arbeta om de är i karantän eller isolerade på grund av COVID-19-infektion. På gården isolerade personer, som lider av coronavirus, håller sig hemma och undviker nära kontakt med andra familjemedlemmar. Akut drabbade personer bör inte delta i ladugårdsarbetet.

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har bekräftat att COVID-19- infektion inte är känt att spridas via livsmedel. Mjölk kan normalt samlas in från jordbruksföretag där någon av arbetskraft är i isolering eller karantän. Det är osannolikt att coronavirus kommer in i mjölken och sprids med mjölkbilen. Dessutom dödar mjölkpastörisering effektivt virus. Håll mejerirummet rent och minimera kontakten mellan förare och gårdspersonal. Djurtransporter ökar inte heller risken för spridning av coronavirus.

Läs mer i ETT:s instruktion: Människans coronavirus och produktionsdjur (12.3.2020)

Fler frågor och svar om hur man ska förfara på husdjursgårdar

COVID-19 är människors coronavirussjukdom, som huvudsakligen smittar via droppsmitta människor emellan, då den insjuknade hostar eller nyser. Aktuell information om coronaviruset, bl. a. hur man kan skydda sig mot viruset, och hur man ska agera om man misstänker smitta, finns på THL:s sidor. THL följer med den nationella och internationella situationen och ger instruktioner för förebyggande av smitta.

Coronaviruset väcker även frågor och oro särskilt på husdjursgårdar. Därför finns är en del frågor och svar om hur man ska förfara ifall gårdsfolket eller anställda skulle drabbas av viruset.

Fråga: Jag har en husdjursgård, vad gör jag ifall jag insjuknar i coronaviruset? Kan avbytaren komma till gården?

Fastän människor är i karantän, betyder det inte att husdjuren är det. Mjölken hämtas normalt och avbytaren kan komma till gården som vanligt. Även slaktdjur och produktionsdjur för förmedling avhämtas som vanligt.

Fråga: Vad händer om avbytarservice inte finns tillgänglig och jag själv är i karantän, hur kan jag försäkra mig om att mina husdjur får ändamålsenlig skötsel?

Husdjursgården ska, förutom avbytarsystemet, som en del av riskhanteringsplanen, även ha reservpersoner som ansvarar för djurens skötsel i situationer då företagaren på grund av t.ex. coronasmitta inte själv kan utföra jobbet och om avbytarservice inte finns. Ifall en sådan reservplan inte ännu finns, är det nu dags att upprätta en sådan.

Avbytarsystemet är till för om gårdens företagare skulle insjukna. Det lönar sig att förbereda sig på att få nödvändig ersättande arbetskraft ifall anställda skulle insjukna. Det är nu en bra tidpunkt att göra upp skriftliga instruktioner för avbytare, ifall du på grund av t.ex. karantän inte själv kan vara i kontakt med avbytaren.

Du kan dock även själv under karantän sköta djuren (djuren är inte i karantän) ifall det på gården inte, förutom den egna familjen, finns anställda i samma husdjursbyggnad. Är man sjuk bör man inte vistas på husdjursgårdar.

Om tillgången till avbytare och arbetskraft blir utmanande är det skäl att undersöka alla tänkbara alternativ. Finländska myndigheter är även medvetna om frågan. Producentorganisationens medlemmar och lokalavdelningar, som har sammanhållning och samarbete i sin ryggrad, kan här göra viktiga lokala insatser för att stöda gårdar i behov av hjälp.

Hur påverkar coronaviruset lantbrukets avbytarservice?

Lantbrukarnas pensionsanstalt LPA har sammanställt information om hur coronaviruset påverkar avbytarservicen.

Ifall du själv insjuknar:

• man kan få vikariehjälp i 7 dagar utan läkarintyg, i 20 dagar med läkarintyg, därefter behöver den lokala enheten ett positivt sjukdagpenningsbeslut för att bevilja vikariehjälp (detta kan beviljas med villkorligt beslut, då dagpenningsärendet behandlas hos FPA).

• vikariehjälpsavgiften och sjukdagpenningen bestäms utifrån LFöPL-arbetsinkomsten.

• man ansöker om sjukdagpenning hos FPA.

Ifall du hamnar i karantän, men inte själv är sjuk:

• på basis av smittskyddsläkares order om karantän eller på basis av läkarintyg A kan du ansöka om sjukdagpenning enligt lagen om smittsamma sjukdomar

• man ansöker om dagpenning för smittsam sjukdom hos FPA, dagpenningen bestäms utifrån LFöPL- arbetsinkomsten

• du kan få avbytarservice (subventionerad avgiftsbelagd avbytarservice 120 h)

Fråga: Kan avbytaren vägra att på grund av gårdsfolkets coronavirussmitta gå till gården?

• avbytarservicen är enligt lagen inte skyldig att erbjuda avbytare om gårdens omständigheter inte uppfyller de krav som arbetssäkerheten ställer och om en sådan situation kan uppstå på husdjursgården med hänvisning till smittorisken. Om avbytarens hälsa är i fara, kan det uppstå en situation där avbytarservicen inte kan erbjuda avbytare.

Fråga: Jag har ett häststall, där många hobbyryttare tar ridlektioner. Bör jag avbryta ridskolans verksamhet eller annan verksamhet där utomstående personer besöker stallet?

Hur ska man förfara gentemot andra hästägare, ryttare, hovslagare, veterinärer med flera?

Stallverksamheten torde kunna fortsätta normalt, men anställda och kunder bör få anvisningar om att man inte får komma till stallet om man är sjuk, att god handhygien måste ombesörjas och så vidare. Det lönar sig även att effektivera städningen av gemensamma utrymmen. För övrigt gäller THL:s anvisningar för att minimera spridning av smittan.

Fråga: Inverkar coronasmitta hos en gårdsägare eller anställd på något sätt på avhämtning av djur eller mjölk?

Nej, smitta på gården inverkar inte. Viruset smittar inte via livsmedel enligt informationen i nuläget. Om det anses nödvändigt ger Livsmedelsverket anvisningar om hur djur och animaliska produkter får förflyttas.

Om det på gården fastställs en smitta eller om gårdsfolket är i karantän, är det alltid skäl att meddela mejeriet, så att mjölkbilschauffören kan vidta rätt åtgärder. Om slaktdjur eller djur för förmedling ska lämna gården, meddela alltid slakteriet. Slakterierna ger anvisningar till djurtransporternas chaufförer för att minimera kontakten människor emellan.

Även semineringstjänster torde kunna fortsätta som normalt.

Fråga: Mina djur börjar bli slaktmogna. Får djuren ändå slaktas?

Slakterier och styckerier har god beredskap för störningssituationer och kontaktar primärproduktionsledet ifall det blir förändringar i slakteriarrangemangen. Om slaktdjur eller förmedlingskalvar ska lämna gården och om gårdsfolket har försatts i karantän, bör producenten alltid kontakta slakteriet och meddela om saken innan djuren avhämtas. Slakterierna ger anvisningar till djurtransporternas chaufförer för att minimera kontakten människor emellan.

Fråga: Avbytaren är på kommande från Italien och ska efter resan komma på jobb till oss. Kan jag kräva att min avbytare byts till en annan avbytare?

Statsrådets allmänna anvisning är att undvika resor. Finländare och de i Finland permanent bosatta personer som återvänder från utlandet hänvisas till förhållanden som motsvarar två veckors karantän. De som återvänder från utlandet ska med sin arbetsgivare avtala om tidpunkten för återgång till arbetet och om två veckors frånvaro. Detta gäller även för avbytare. Om avbytaren är den enda som ska arbeta i djurstallet under gårdsfolkets semester, kan tidsgränserna anpassas till den praktiska situationen. Det viktigaste är att undvika onödiga situationer där någon kan utsättas för smitta. Diskutera frågan med den lokala avbyterienheten. LPA har gett anvisningar till de lokala avbyterienheterna gällande avbytarservice och coronavirus och hjälper även med att fatta beslut.

Fråga: Kan coronavirus spridas via produkter eller livsmedel?

Enligt Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) är det inte känt att coronavirus sprids via livsmedel. Vid normala produktionsprocesser är god handhygien en tillräckligt skyddsåtgärd.

Fråga: Hur kan jag genom mina egna åtgärder förebygga spridning av coronavirus?

Aktuell information om coronavirus, bl.a. om hur man kan skydda sig från coronavirus och hur man ska agera om man misstänker smitta, finns på THL:s webbsidor. THL följer med den nationella och internationella situationen och ger anvisningar om förebyggande av smitta.

Fråga: Affärer och andra förnödenhetsbutiker har slut på andningsskydd och mina anställda behöver dem i sitt dagliga arbete för att inte utsätta sig för damm. Vad ska jag göra?

Om engångsandningsskydd är slut, är det alltid ett bättre alternativ att skydda sig med halvmask eller vid behov till och med med fläktskydd. Dessa är för övrigt att rekommendera för lantbruk för att undvika olika slags damm (luftburna partiklar, mögel, virus, urdjur som kan förorsaka kryptosporidios o.s.v.) och gaser i samband med normalt arbete.

Fråga: Kan mitt produktions- eller husdjur bära coronavirus?

Det är inte känt att husdjur skulle ha smittats av coronavirus COVID-19. I Hong Kong har i provtagningen av en smittad persons hund konstaterats COVID-19 men hunden hade inga sjukdomssymptom. Livsmedelsverket följer med situationen för djur och ger vid behov närmare information.

Coronavirus är däremot en omfattande virusfamilj med virus som är kända hos många olika djurslag. Viruset orsakar vanligen infektioner i andningsvägarna och mag-tarmkanalen.

Coronavirus är ofta specifika för olika värddjur och sprids därför vanligen inte lätt mellan olika djurslag. De flesta coronavirus är inte zoonotiska, vilket innebär att de inte smittar mellan människor och djur.

Enligt befintlig information verkar coronaviruset COVID-19 ha sitt ursprung i djur, även om det är en humansjukdom. Det har spekulerats i att viruset skulle komma från fladdermöss varifrån det via en mellanvärd har överförts till människan, men tillsvidare har man inte tillräcklig kännedom om från vilket djurslag viruset kommer eller längs vilka rutter det har spridit sig till människan. Läs mer i Landsbygdens Folk.

Fråga: Jag har många utländska arbetstagare, som har blivit tvungna att stanna i karantän i sina hemländer. Hur ska jag få arbetstagare för att sköta skördearbete?

Producentorganisationerna är oroade över frågan och MTK lyfte 17.3.2020 fram frågan gentemot arbets- och näringsministeriet (ANM) och media. Sektorn strävar efter att på bästa möjliga sätta påverka att arbetskraftsbehovet kan tryggas.

Om tillgången till avbytare och arbetskraft blir utmanande är det skäl att undersöka alla tänkbara alternativ. Finländska myndigheter är även medvetna om frågan. Producentorganisationens medlemmar och lokalavdelningar, som har sammanhållning och samarbete i sin ryggrad, kan här göra viktiga lokala insatser för att stöda gårdar i behov av hjälp.

Vad ska jag tänka på som arbetsgivare när det gäller coronaviruset?

Arbetshälsoinstitutet har sammanställt rekommendationer till åtgärder för arbetsgivare. Det är nu förnuftigt att aktörer i vårt samhälle – inklusive arbetsplatser – vidtar åtgärder för att minska på de skadliga effekterna av virusinfektioner. Här kan du bekanta dig med Arbetshälsoinstitutets anvisningar.

Fråga: Om jag försätts i karantän, så kan jag sköta vårbruket eller andra arbeten med traktor på gården?

Om du har utsatts för smitta men inte är sjuk så kan du sköta arbete på åkern eller i ladugården helt normalt. Det viktigaste är att du inte riskerar dig själv eller andra om du är sjuk, det vill säga inte smittar andra utan att du agerar enligt anvisningar.

Fråga: Ersätter försäkringen avbytarkostnader om jag försätts i karantän och inte kan ta hand om djuren?

Denna fråga måste var och en reda ut via det egna försäkringsbolaget.

Hur inverkar undantagsförhållandena på myndigheternas kontroller inom jordbruket?

Livsmedelsverket meddelade 19.3.2020 att verket begränsar utförandet av kontroller och övervakningar under de undantagsförhållanden som råder på grund av coronavirussjukdomen COVID-19. Anvisningarna berör övervakningen av livsmedelssäkerheten, djurens hälsa och välbefinnande, växtproduktionen, utvecklingsstöden för landsbygden och jordbruksstöden. Syftet är att trygga kontinuiteten hos de funktioner som omfattas av Livsmedelsverkets behörighet. Anvisningarna gäller till och med 13.4.2020.

Anvisningarna gäller såväl Livsmedelsverkets egna kontroller som de av verket styrda kontroller som utförs av kommuner, NTM-centraler och regionförvaltningsverk. Utgångspunkten är att myndigheterna utför enbart nödvändiga och brådskande kontrollbesök under den tid undantagsförhållandena till följd av coronaviruset varar. Begränsningarna gäller i synnerhet gårdsbesök. Inom kontrollverksamheten prioriteras dokumentkontroller eller användning av fjärranslutningar när det är möjligt.

Som nödvändiga och brådskande kontroller betraktas bl.a. sådana som hänför sig till risksituationer i samband med livsmedel eller foder, allvarliga misstankar om djur- eller växtsjukdomar, allvarliga djurskyddsfall och certifiering av utsäde. Också nödvändiga import- och exportkontroller av livsmedel, djur, foder och växter utförs. Dessa kontroller är väsentliga för att hela livsmedelskedjan och samhället ska fungera. Läs mer i Livsmedelsverkets pressmeddelande 19.3.2020.

Övriga källor

mtk.fi/korona

Mer från SLC