MTK & SLC: Producentorganisationerna betonar vikten av forskning och samarbete i vattenskyddsfrågor

Producentorganisationerna MTK:s och SLC:s gemensamma vattenprogram tar sikte på god vattenstatus. Vattenskydd är en oskiljaktig del av ansvarsfullt och hållbart finländskt jord- och skogsbruk. Med hjälp av högklassig och öppen forskningsinformation samt samarbete kan tillgången till rent vatten tryggas även för kommande generationer.
SLC - Vesiohjelma webinaari SVE

Producentorganisationerna MTK:s och SLC:s webbinarium Tillsammans på väg mot god vattenstatus som ordnas onsdagen den 27 januari har för avsikt att öka den ömsesidiga förståelsen för vattendragens status. Webbinariet för samman synvinklar och personer som sällan möts i andra sammanhang. I det bakomliggande arbetet med jord- och skogsbrukets vattenskyddsfrågor finns tiotals år av forskning. Detta forskningsarbete måste ytterligare främjas för att effektivera vattenskyddsåtgärdernas effekt.

Vattenskyddets lösningsmodeller förutsätter att alla parter agerar. Producentorganisationerna vill främja sektoröverskridande verksamhetsmodeller för vattenhushållningen på hela avrinningsområden. Dessa verksamhetsmodeller måste utvecklas och verkställs i samarbete mellan markägare, forskning, förvaltning, entreprenörer och andra aktörer i området.

– Vi har lovat agera och i vattenprogrammet har vi samlat åtgärdsförslag för hur god vattenstatus kan främjas och upprätthållas inom jord- och skogsbruket. Jord- och skogsbruket kan inte ensamt lösa frågor om vattenvård utan vi behöver samhällets förståelse och stöd för våra åtgärder, påminner MTK:s miljödirektör Liisa Pietola.

De målsättningar och förpliktelser som sätts upp för jord- och skogsbrukets åtgärder för att minska vattenbelastningen måste basera sig på högklassig forskning som utgår från praktiska behov. Dessutom behövs mer noggrann uppföljning av vattenkvaliteten. Informationen hjälper också till att dimensionera och rikta vattenskyddsåtgärderna så att de ger mest effekt. Vid planering och utförande av vattenskyddsåtgärder måste man alltid också se till att åkerns och skogens produktionsförmåga bevaras och att åtgärderna är kostnadseffektiva.

– Vattnet är i ständig rörelse. Väderfluktuationer är oförutsägbara. Exempelvis plötsliga skyfall ökar risken för att föra med sig näringsämnen och fasta partiklar från åkrarna och skogarna. Det är viktigt att även konsumenterna har en realistisk bild av det finländska jord- och skogsbrukets ansträngningar att styra växternas näringsämnen till växternas tillväxt, det vill säga till maten och till träden, säger Pietola.

– Det görs redan omfattande vattenskyddsåtgärder fastän åtgärdernas positiva effekter på vattendragen ofta tyvärr syns med fördröjning. Jord- och skogsbrukarna står i centrum av vattenvårdsåtgärderna. Genom sektoröverskridande samarbete, gemensam planering och genomförande av vattenskyddsåtgärder når vi ännu längre när det gäller god vattenstatus, betonar SLC:s ordförande Mats Nylund.

Tilläggsinformation:
Mats Nylund, ordförande, SLC, tfn 050 512 2191
Liisa Pietola, miljödirektör, MTK, tfn 050 438 4014

Mera information:

Följ och delta i diskussionen på sociala medier: #vesiensuojelu #vesiohjelma #vattenskydd #vattenprogram

Mer från SLC