MTK:s och SLC:s enkät om odlingssäsongen: Nästan hälften av jordbrukarna tror att ekonomiska situationen försämras ytterligare – störst oro för el- och gödselpriserna

Den ekonomiska situationen på gårdarna är fortfarande svag. Det har inte skett några större förändringar i någon riktning under sommaren. För många fjäderfä- och specialodlingsgårdar samt för växthusodlare har den ekonomiska situationen rent av försämrats under sommaren. De hundratals miljoner euro som handelskedjorna utlovat för den övriga livsmedelskedjan lyser med sin frånvaro och har inte inneburit någon större lättnad för primärproducenterna. Producentpriserna har i bästa fall stigit endast måttligt under sommaren. Riktningen är ändå rätt, menar producentorganisationerna MTK och SLC.
SLC - Troska havre 3 SN webb

Nästan hälften av odlarna tror att den ekonomiska situationen kommer att försämras ytterligare. Den största oron handlar framför allt om osäkerheterna kring prisnivån och tillgången på el och handelsgödsel den kommande vintern. Nästa säsongs gödselhandel är fortfarande ett stort frågetecken.

– Det finns ingen säkerhet om vilken gödsel som finns att tillgå, när och till vilket pris. Det orsakar stor oro på gårdarna och medför också osäkerheter inför nästa odlingssäsong. I enkäten uppger så många som 16 procent av gårdarna att de överväger att lägga ner sin produktion, varnar producentorganisationerna.

För närvarande ser prognoserna över skördemängden nästan normala ut för spannmål, oljeväxter och proteingrödor. Under de senaste veckorna har skörden redan inletts i delar av landet. Den här veckan eller nästa vecka kan det mesta av skörden också inledas på andra håll i Finland.

– Den slutliga skördemängden klarnar dock först senare under hösten när den sista skörden är bärgad, uppskattar MTK och SLC.

Väderförhållandena är för närvarande det största orosmolnet för spannmålsodlarna. I delar av landet har det regnat för mycket under augusti och det finns farhågor om huruvida det går att köra ut på åkrarna och tröska i tid eller rent av alls.

I allmänhet har odlarna varit nöjda med odlingsförhållandena, även om skörden framför allt har försvagats av torka, särskilt i delar av södra Finland. Lägre gödselgiva vid vårsådden har helt enligt förväntningarna minskat skörden, vilket även kunde noteras i motsvarande enkät i juni. Skörden har varit mindre, särskilt där som skördepotentialen borde ha varit större med tanke på väderförhållandena.

Potatis- och betskörden ser ut att bli god. De flesta potatis- och sockerbetsodlare förväntar sig åtminstone en normal skörd.

Ensilageskörden har mestadels varit god i hela landet. Vallens tillväxt har varit riklig, och de flesta jordbrukare har kunnat skörda ensilage vid en lämplig tidpunkt.

Årets bärskörd har varit närmast normal. På grund av arbetskraftsbrist har dock vissa gårdar haft utmaningar med att bärga skörden.

Drygt 1 300 lantbrukare svarade på MTK:s och SLC:s enkät om odlingssäsongen i augusti. Genom enkäten samlar producentorganisationerna in värdefull information om växtperiodens förlopp och hur andra aktuella frågor påverkar jordbrukssektorn.

Tilläggsinformation:
Christoffer Ingo, lantbrukspolitiskt sakkunnig, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, tfn 040 545 5472
Johan Åberg, jordbruksdirektör, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, tfn 040 523 3864

Länkar:
- Presentation av odlingsenkätens svar (pdf)
- Information om den första enkäten 06/2022 om odlingssäsongen:
Pressmeddelande 6.7.2022: SLC: Oroväckande många husdjursgårdar befaras sluta i höst
-
pressmeddelandet på finska: mtk.fi

Mer från SLC