SLC kräver utredning om Livsmedelsverket

SLC:s styrelse uppmanar jord- och skogsbruksminister Sari Essayah att tillsätta en utredningsman för att se över hur man kan effektivera Livsmedelsverkets organisation och arbetsmetoder. SLC:s styrelse ser med oro på vad nedskärningarna i och med statens produktivitetsprogram kommer att innebära för Livsmedelsverkets förutsättningar att klara av administrationen av, tillsynen över och utbetalningarna av jordbrukets och landsbygdens stödsystem samt den övriga lagstadgade myndighetsverksamheten.

SLC - SLC styrelse 20220912 115809 MW bearbetad

– Det finns ett utbrett missnöje bland jordbrukarna över att stödutbetalningstidtabellen senarelades under den nya CAP-perioden som inleddes 2023. Senareläggningen av stödutbetalningarna orsakade likviditetsproblem på många gårdar. SLC kräver att Livsmedelsverket tidigarelägger både förskotts- och slutbetalningar för 2024 jämfört med föregående år, säger SLC:s ordförande Mats Nylund.

Under regeringsförhandlingarna kom man överens om ett produktivitetsprogram som ska minska statens förvaltningsutgifter med 243 miljoner euro år 2027. Detta ökar pressen på effektivering också inom Livsmedelsverket.

De stora stödutbetalningarna 2023 sköttes enligt den planerade senarelagda tidtabellen men utbetalningen av flera stödformer, som kan vara livsviktiga för enskilda gårdar, har försenats på ett oacceptabelt sätt.
– De unga jordbrukare som genomförde generationsväxling under fjolåret levde i ovisshet om när de kunde få ut sitt startstöd ända till slutet av året, säger Nylund.

– Nu förutsätter SLC att jord- och skogsbruksminister Sari Essayah säkerställer att både stödansöknings- och utbetalningsprocessen framöver fungerar klanderfritt och snabbt också i ett läge där förvaltningens resurser förväntas krympa, säger Nylund.

Dessutom dras jordbrukarna med Livsmedelsverkets stigande avgifter för till exempel myndighetsgranskningar och registreringar av djur. I och med ökad användning av digitala, smarta system borde utvecklingen gå åt motsatt håll och ge lägre myndighetsavgifter. SLC:s styrelse anser att myndighetsavgifterna är oproportionerligt höga sett till näringens situation och att avgifternas skälighet borde prövas.

Livsmedelsverket uppstod 2019 då bl.a. Livsmedelssäkerhetsverket Evira och Landsbygdsverket Mavi sammanslogs till en ny myndighet.
– SLC anser att det nu behövs en utredning som granskar Livsmedelsverkets verksamhet och synergieffekterna av den tidigare myndighetssammanslagningen så att kunden, det vill säga jordbrukaren, sätts i fokus, säger Nylund.

SLC efterlyser även en öppnare och mer konstruktiv dialog med Livsmedelsverket för att smidigare påverka och utveckla kontakten till jordbrukarna. Informationsgången från Livsmedelsverket till jordbrukarna har varit bristfällig och tidvis rent av obefintlig, vilket SLC påtalat upprepade gånger till myndigheten.


Tilläggsuppgifter:
Mats Nylund, SLC:s centralförbundsordförande, tfn 050 512 2191

Finansministeriets och statsrådets kommunikationsavdelnings pressmeddelande 7.2.2024:
Beredningen av statsförvaltningens produktivitetsprogram framskrider

Tiedote suomeksi

Mer från SLC