Miljöministeriet: Revideringen av naturvårdslagstiftningen väckte stort intresse – 2 126 personer svarade på medborgarenkät

Miljöministeriet inledde en revidering av naturvårdslagstiftningen i januari 2020 genom att höra medborgare och intressegrupper. Allmänheten har haft möjlighet att framföra synpunkter via en webbenkät som var öppen för alla. Det har dessutom förts diskussioner med centrala intressegrupper. Hela 2 126 personer svarade på webbenkäten och lade bland annat fram önskemål om ökade incitament när det gäller naturvård. Enkäten, som kunde...

JSM: ​Man bereder sig på att lindra gårdarnas svåra situation genom statsborgen för lån

Jord- och skogsbruksministeriet ökar bevillningsfullmakten för statsborgen för likviditetslån till gårdar. På detta sätt vill man förbereda sig på de ekonomiska svårigheter som coronaviruset orsakar gårdarna. Genom gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera) beviljas gårdar statsborgen för primärproduktion och lantbruksföretagens löpande kostnader till ett belopp av högst 15 miljoner euro. För närvarande finns det behov av att bereda sig på att minimera de betalningsstörningar...

SLC, MTK, Industrifacket och LAF kräver snabba åtgärder för att trygga tillgången till arbetskraft på landsbygden

SLC - Flis Energi 2

På grund av coronakrisen är tillgången till arbetskraft hotad i synnerhet inom säsongarbete på landsbygden. Läget utgör ett hot mot landsbygdsföretagen samt vad gäller tillgången till inhemsk mat och en fungerande livsmedelskedja. Även inom skogsbruket har bristen på arbetskraft ökat. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Industrifacket och Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF vädjar till regeringen att fatta snabba...

#viodlardinmat – kampanj på sociala medier

SLC - Viodlardinmat Ladugard Fb

SLC uppmuntrar medlemmar att i positiv anda på sociala medier dela bilder och berätta sin egen berättelse om att den finländska matproduktionen rullar på trots coronasituationens undantagstillstånd. Även den europeiska producentorganisationen Copa-Cogeca för en europeisk motsvarande kampanj på sociala medier med kännetecknet #FarmersDontStop.  Eftersom SLC redan tidigare använt #viodlardinmat på sociala medier och den kan härledas till SLC är detta ett...

Livsmedelsverket: Stöden säkerställer att det finns tillräckligt med inhemska livsmedel och utvecklar service på landsbygden

Jordbruks- och landsbygdsfinansieringen i Finland var sammanlagt ungefär 2 miljarder euro år 2019. Av den här summan utgörs cirka 42 procent av EU-finansiering. Livsmedelsverket har offentliggjort uppgifter om utbetalda EU-stöd 2019 i sin webbtjänst. Finansieringen till jordbruket och landsbygdsutvecklingen utgör två tredjedelar av den EU-finansiering som Finland får varje år. Merparten av de två miljarderna utgjordes av jordbrukarstöd: 1,8 miljarder euro....

JSM: Nötkreatur får elektroniska öronmärken som hjälper att minska fel och förbättra matens spårbarhet

Elektronisk identifiering av nötkreatur blir obligatorisk från och med ingången av oktober. Reformen gäller kalvar som föds efter den 1 oktober 2020. I praktiken innebär ändringen att kalvar får ett vanligt öronmärke i det ena örat och ett elektroniskt öronmärke i det andra örat (ett så kallat e-märke). Jord- och skogsbruksministeriet har sänt ett förslag till ändring på remiss. Ändringen...

JSM: EU:s jordbruksministrar håller ett videomöte om coronavirusläget

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä deltar onsdagen den 25 mars i ett videomöte med andra EU:s jordbruksministrar. Ministrarna ska diskutera de konsekvenser som coronaviruset orsakar inom jordbruks-, fiskeri- och livsmedelssektorerna. Ordförandelandet Kroatien var tidigare tvunget att ställa in mars månadens möte för rådet för jordbruk och fiske på grund av de försiktighetsåtgärder som följer av coronavirussmittan (COVID-19). Ministrarna ska också diskutera...

Enkät om behovet av säsongsarbetskraft

SLC - Img 20200323 123348
Foto: Mia Wikström

Tillgången till säsongsarbetskraft inom primärproduktionen väcker frågor om huruvida säsongsarbetare ska kunna komma till Finland med tanke på coronasituationens undantagsförhållanden. SLC har under den senaste veckan aktivt varit i kontakt med olika berörda beslutsfattare och poängterat vikten av att säkra tillgången till arbetskraft. MTK har också gjort ett digert arbete i denna fråga och nu sammanställt en enkät för att i...