MM: Nitratförordningen ändras, ett utkast sänds på remiss

15.9.2015Miljöministeriet har i dag sänt ett förslag till ändring av nitratförordningen på remiss. Remisstiden går ut den 30 september 2015.Syftet med nitratförordningen är att begränsa vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling. Förordningens krav beträffande botten på lastningsunderlag ska preciseras, eftersom det krav på tät botten som för närvarande nämns i förordningen har ansetts vara för svårt att tolka. I fortsättningen...

Ny medlemsförmån: SLC och Kärcher har ingått samarbete

15.9.2015SLC har inlett ett riksomfattande samarbete om medlemsförmåner med Kärcher Oy. Kärcher ger SLC:s och skogsvårdsföreningarnas medlemmar 12 % rabatt på maskiner för yrkesbruk, bl.a. högtryckstvättar och dammsugare. Rabatten ges via K-lantbrukskedjans affärer. Rabatten får man genom att vid köptillfället uppvisa SLC-medlemskort. Läs mer om förmånen här

Mavi: EU:s livsmedelsbistånd börjar transporteras till utdelningsställena

14.9.2015Det operativa programmet för bistånd till dem som har det sämst ställt tillhandahåller livsmedel för att delas ut till hjälpbehövande i Finland. Programmet sorterar under fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt. Livsmedelstransporterna till utdelningsställena inleds i oktober 2015. Efter leveransen kan de lokala utdelningsställena själva avgöra när de börjar dela ut livsmedel till hjälpbehövande.Omkring 2,9...

JSM: Reformen av förordningen om skydd av pälsdjur uppskjuts

11.9.2015Arbetet med att reformera förordningen om skydd av pälsdjur ska avbrytas och lagberedningsresurserna fokuseras på totalreformen av djurskyddslagen.När den här lagen blir färdig, ska alla djurartsspecifika förordningarna ses över, samtidigt fortsätter också det förberedande arbetet med förordningen om skydd av pälsdjur. Det behövs dock ytterligare information om pälsdjurens välbefinnande, t.ex. om problemen i fotstrukturen hos hägnade rävar och mårdhundar.Trots att...

Mavi: Beslut om jordbruksinvesteringar och startstöd börjar fattas

11.9.2015Från och med medlet av september får jordbrukarna beslut om de investeringsstöd för jordbruk och startstöd till unga jordbrukare som sökts i år. För första gången har man nu kunnat ansöka elektroniskt om dessa stöd i e-tjänsten Hyrrä. Av de ansökningar som lämnats in hittills är andelen elektroniska ansökningar 60 procent för investeringsstödens del och 45 procent för startstöden.Vid den...

Evira: Fynd av en farlig växtsjukdom kräver alltid internationell bekräftelse

11.9.2015För att fastställa farliga växtsjukdomar krävs många tester och internationell bekräftelse. Den bakteriesjukdom som hittades i provet från en päronodling år 2014 konstaterades i Livsmedelssäkerhetsverket Eviras undersökningar vara päronpest, för första gången i Finland. Då sändes provet också till Storbritannien för analys. Testerna vid Food and Environment Research Agency (Fera) bekräftade Eviras analysresultat.Det är mycket viktigt att upptäcka sjukdomen i...

Miljöministeriet planerar att frångå förfarandet för avgränsning av föröknings- och rastplatserna för flygekorrar

11.9.2015Miljöministeriet utreder möjligheten att frångå förfarandet för avgränsning av föröknings- och rastplatserna för flygekorrar. Avsikten med denna ändring är att lätta på NTM-centralernas arbetsbörda och bidra till en smidigare förvaltning i enlighet med regeringsprogrammet. Ändringen ska dock inte försämra skyddet av flygekorren. Flygekorren förblir en art som enligt EU kräver noggrant skydd, och det är också i fortsättningen förbjudet att...

Spillveckan 7-13.9 uppmärksammar matsvinn

SLC - Spillveckan logo original green 2014

10.9.2015Den 7-13 september firas den årliga nationella Spillveckan. Kampanjen har för avsikt att uppmärksamma det matsvinn som uppstår i hela livsmedelskedjan, ändå från produktion till konsumtion. Varje år slänger finländarna bort 24 kilo mat per person till ett värde av 125 euro. Räknar man med hela livsmedelskedjan uppgår svinnet till 335-460 miljoner kilo per år. Det motsvarar 10-15 % av...