MM: Ersättningarna för skador som fridlysta fåglar har orsakat på jordbruket växte – ansökningen för nya ersättningar öppnar

Skadorna som fåglar som fridlysts med stöd av naturvårdslagen orsakat på jordbruket år 2015 var betydande. De regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) betalade 2016 ut sammanlagt cirka 556 460 euro i bidrag för skador som fridlysta djur orsakat. Bidragsbeloppet fördubblades jämfört med föregående år.Bidrag delades främst ut för skador på jordbruket (cirka 518 500 euro). Största delen av bidraget...

Mavi: Branschorganisationer sammanför produktion och förädling med handeln

Vid ingången av år 2017 blev det möjligt att bilda producent- och branschorganisationer inom alla jordbrukssektorer, från primärproduktion till handeln. Branschorganisationerna är något nytt. Ett minimikrav för att bilda branschorganisationer är att företrädare för produktionen samt för förädlingen eller handeln deltar i samarbetet.Branschorganisationerna har till uppgift att främja en dialog och bästa praxis i produktions- och leveranskedjan för jordbruksprodukter samt...

Evira: ​En havsörn dog av fågelinfluensa i Harjavalta, en restriktionszon upprättas i området

Hos en havsörn som påträffats i Harjavalta har konstaterats högpatogen fågelinfluensa av typen H5N8 dvs. en typ av fågelinfluensa som orsakar hög dödlighet bland vilda fåglar och fjäderfä. För att hindra att sjukdomen sprider sig har Livsmedelssäkerhetsverket Evira upprättat en restriktionszon i området.  Havsörnen påträffades på julaftonen i dåligt skick i industriområdet i Harjavalta och fördes därifrån till en lokal fågelskådare...

ANM: Den reviderade upphandlingslagen skapar flexibilitet och ger möjligheter

Republikens president stadfäste 29.12.2016 nya lagar om förfaranden för offentlig upphandling. Lagarna träder i kraft 1.1.2017.Lagstiftningen baserar sig på EU:s direktiv om offentlig upphandling. Den nya lagstiftningen ger offentliga upphandlare bättre möjligheter än i nuläget att göra allt mer kvalitetsfulla, innovativa, hållbara och ansvarsfulla upphandlingar.Syftet med den nya lagstiftningen är dessutom att minska den administrativa bördan på grund av anbudsförfaranden...

Evira rekommenderar att utfodringen med kadaver begränsas på grund av fågelinfluensan

Livsmedelssäkerhetsverket Evira rekommenderar att man i kustområdena upphör med utfodringen med kadaver fram till utgången av mars för att hindra att fågelinfluensan sprider sig.  Havsörnar och andra fåglar kan smittas med fågelinfluensa då de äter kadaver och så sprida sjukdomen vidare. Fågelinfluensa av typen H5N8 som orsakar hög dödlighet bland vilda fåglar och fjäderfä har påträffats hos vilda fåglar på Åland,...

ANM: Förslagen till genomförande av ILUC-direktivet ut på remiss

Arbets- och näringsministeriet har skickat förslag till vissa lagändringar, som skrivits i form av en regeringsproposition, ut på remiss. Syftet med lagändringarna är att i Finland genomföra det s.k. ILUC-direktivet, som handlar om indirekta ändringar i markanvändningen. Utlåtande begärs också över den mellanrapport som arbetsgruppen med uppgift att begrunda ändringarna har överlämnat till ministeriet den 2 december 2016.Syftet med lagändringarna...

JSM: Landsbygdspolitiska rådet godkände Glesbygdens utvecklingsstrategi

Landsbygdspolitiska rådet godkände på sitt möte den 20.12., enhälligt och med några tillägg, Glesbygdens utvecklingsstrategi för åren 2017-2020. – Glesbygden är en nationell rikedom. På glesbygden alstras exporttillväxt, området hämtar turismströmmar till Finland och  producerar välfärd till alla finländare, sa rådets ordförande, jordbruks och miljöminister, Kimmo Tiilikainen.  I strategin, som fokuserar på tillvaratagandet av glesbygdens möjligheter och styrkor, har man samlat...

JSM: ​Mjölkproducenter villiga att minska produktionen – anslaget räcker till alla som sökt

Anpassningsstöd till mjölkproducenter söktes inom tidsfristen av 1 590 producenter som vill minska produktionen med 47,3 miljoner liter. Jord- och skogsbruksministeriets mål ser ut att bli väl uppfyllt. Anslaget på 15 miljoner euro kommer att räcka till alla som sökt stöd. Målet med det extraordinära stödet är att stabilisera hemmamarknaden och uppmuntra producenter att tillfälligt reducera produktionen.Anpassningsstödet är ett nytt...