Landsbygdsverket klandras för dålig kommunikation

Helsingfors 21.10.2016, 11:26PolitikEn utomstående utvärdering av Landsbygdsverket klandrar dess förmåga att reagera på förändringar. Enligt utvärderingen har verket inte lyckats kommunicera tillräckligt öppet om problemen i stödsystemen eller om vad problemen beror på. Problem med datasystemen har gjort att stöden har betalats ut för sent till jordbrukarna. I mars ordnades en protestmarsch med cirka 500 traktorer i Helsingfors. ...

Kina ger grönt ljus för finska havregryn

Helsingfors 20.10.2016, 18:42EkonomiDe kinesiska myndigheterna har gett tillstånd att exportera finska havregryn till Kina, uppger Jord- och skogsbruksministeriet. - Det är fint att vi också när det gäller sädesslag kan utvidga exporten till förädlade produkter. Den marknad som öppnar sig i Kina utgör en stor möjlighet för Finlands livsmedelsexport, där vårt utmärkta läge i fråga om växt- och...

JSM: Arbetet med anpassningsstöd till mjölkproducenter går vidare - förordning sänd på remiss

Under hösten har regeringen planerat flera åtgärder för att förbättra gårdarnas situation. Ett led i denna uppsättning åtgärder är det program för extraordinärt anpassningsstöd till mjölkproducenter som jord- och skogsbruksministeriet tagit fram utifrån besluten på EU-nivå. Stödet uppgår sammanlagt till 15 miljoner euro. Hälften av summan är direkta krispengar från EU, hälften nationella medel. Stödets syfte är att på frivillig...

Mavi: Stöd för minskad mjölkproduktion för november-januari betalas inte till fullt belopp till de sökande

Vid den ansökningsomgång som slutade 12.10.2016 söktes stöd för att minska mjölkproduktionen med cirka 97,9 miljoner mjölkliter inom hela EU. Mjölkgårdarnas ansökta minskning för perioden 1.11.2016 - 31.1.2017 översteg den finansiering om 150 miljoner euro som EU reserverat för stödet. Efter avslutad ansökningsomgång meddelade kommissionen att ungefär 12,5 procent av den ansökta minskningen av  mjölkproduktionen har rätt till stöd. Av...

Stödet till mjölkproducenter snart verklighet

Helsingfors 19.10.2016, 16:35PolitikAnpassningsstödet för mjölkproducenter ser ut att bli verklighet inom kort. Jord- och skogsbruksministeriet meddelar att förordningen om stödprogrammet sänts på remiss och att planen är att stödet ska kunna sökas från och med månadsskiftet november-december. Totalt har 15 miljoner euro reserverats för stödet. Hälften av summan är direkta krispengar från EU, hälften nationella medel. Stödets...

​JSM: Afrikansk svinpest bekämpas genom samarbete

Afrikansk svinpest, som är en allvarlig djursjukdom, är ett hot mot grisköttsproduktion och vildsvin. Sjukdomen har spridit sig till Finlands närområden i de baltiska länderna. Utbrott har även förekommit i Ryssland. Afrikansk svinpest (ASF) sprids lätt mellan tamsvin och vildsvin och genom viruskontaminerade föremål. Det finns inget botemedel eller vaccin mot sjukdomen, men den smittar inte till människor.Bekämpningen av smittan...

Afrikansk svinpest oroar myndigheterna

Helsingfors 18.10.2016, 15:00InrikesPå Jord- och skogsbruksministeriet är man oroad över att den afrikanska svinpesten kan spridas till Finland. Det skulle utgöra ett allvarligt hot mot produktionen av griskött samt vildsvinsstammen. Ministeriet ser svinpesten som det allvarligaste djursjukdomshotet på tiotals år, säger kanslichef Jaana Husu-Kallio. - Virus känner inga landsgränser och utbyte av information är en betydande del av...

Kaidi köpte bioraffinaderitomt i Kemi

Kemi 18.10.2016, 14:48EkonomiEnergiföretaget Kaidi som planerar att bygga ett bioraffinaderi i Finland har undertecknat ett avtal om att köpa en tomt på 32 hektar av Kemi stad för 2,55 miljoner euro. - Tomtaffären är för oss ett konkret steg framåt mot det slutliga investeringsbeslutet. Jag vill tacka Kemi stad och myndigheterna för det goda samarbetet och för att...