JSM: Det lagstadgade skogsstödet uppgår till 55,23 miljoner euro 2016

Staten stöder skogsägarnas skogsvårds- och grundförbättringsarbeten enligt lagstiftningen om stöd för hållbart skogsbruk (Kemera-lagen) med 55,23 miljoner euro 2016. Målet är att främja en hållbar skötsel och användning av skogarna. Stöden till privata skogsägare beviljas av Finlands skogscentral. Anslaget kan användas till att finansiera vård av ungskog och tidig vård av plantbestånd (91 600 hektar), bekämpning av rotticka (82 430 hektar), vitaliseringsgödsling...

Mavi: Överlopps stödrättigheter slopas

De stödberättigande hektaren på gårdarna i Finland har jämförts med de stödrättigheterna som gårdarna innehar. Jämförelsen hänger samman med att stödsystemen i fjol omarbetades. De överlopps stödrättigheterna upphävs på gårdar som har fler stödrättigheter än stödberättigande hektar. Upphävandet berör såväl aktiva jordbrukare som markägare.Med hjälp av stödrättigheterna fastställs det på vilken grund gården får direktstöd som EU finansierar i sin...

Evira: Anmälningar till djurregistret ska göras i tid

Från år 2016 ges varning till gårdarna lättare än tidigare, om anmälningar till registren om händelser som rör nötkreatur, får och getter görs för sent. Livsmedelssäkerhetsverket Evira påpekar att om motsvarande brister upprepas under högst tre år i följd minskas de stöd som betalas till gården.  Kravet att anmäla djurhändelser till registren i tid är inte nytt och anmälningstidernas längd har...

MM: Gröna året inleds – temat hållbart landskap inbegriper även stadsodling och närproducerad mat

SLC - Bild For Mediebruk Landskapsvard I Skargardshavets Nationalpark Beskuren
Landskapsvård i Skärgårdshavets nationalpark © Tapio Heikkilä

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen öppnade i dag det riksomfattande Gröna året 2016 i Jyväskylä. Huvudtemat för året är Hållbart finländskt landskap, och underteman bl.a. stadsodling och närproducerad mat. Gröna året är ett temaår som miljöministeriet har utlyst i syfte att inspirera enskilda människor, sammanslutningar, organisationer och företag att agera för en bättre och trivsammare livsmiljö. Året kan uppmärksammas på många...

Luke: Dubbelt så mycket råg ut på marknaden

SLC - Luke Inkop Av Spannmal Fran Gardarna 2015

Enligt Naturresursinstitutets färska statistiköversikt sålde gårdarna under fjolåret 2,1 miljarder kilo spannmål. På marknaden fanns 83 miljoner kilo inhemsk råg, vilket är dubbelt så mycket som året innan. Livsmedelsindustrin använde 91 miljoner kilo inhemsk och utländsk råg, fyra miljoner kilo mer än året innan.År 2015 sålde gårdarna cirka hälften av den spannmål som skördats på åkrarna i Finland till spannmålsförmedlare...

Du kan ännu söka till SLC:s TYK-kurs

SLC - Tyk Ny Slutgiltig 26 11 2015

SLC-medlemmar har ännu möjlighet att ansöka till SLC:s TYK-rehabiliteringskurs på Härmä Rehab vars kursperioder hålls 14–24.3.2016, 7–18.11.2016, 13–17.3.2017 och 30.10–3.11.2017. SLC-medlemmar som uppfyller kriterierna har ännu möjlighet att söka till kursen genom att snarast lämna in en individuell ansökan till Fpa. Vid inlämningen av kursansökan till Fpa är det mycket viktigt att be Fpa behandla ansökan i brådskande ordning. Samtidigt...

Luke: Ovanligt lite matpotatis i lager

De utmanande väderförhållandena och kölden vid skörden sommaren 2015 innebar mindre lager matpotatis än normalt. Mat- och matindustripotatislagren har minskat från 173 miljoner kilo i mitten av oktober till 87 miljoner kilo i mitten av januari. Senaste gången så här lite potatis fanns i lagren var januari 2013.I mitten av januari fanns 69 miljoner kilo matpotatis lagrad och totalt 173...

Luke: Jordbrukens risker under kontroll med skicklig ledning och riskhantering

Jordbruksföretagarna möter i sitt arbete olika säkerhetsrisker, som kan störa företagens dagliga arbete och äventyra jordbruksföretagets fortsatta verksamhet. I en doktorsavhandling som granskas på Aalto-universitetet 11.2. undersöks jordbrukets risker och presenteras förslag på sätt att hantera dem bättre än för närvarande. Enligt en enkät till jordbruken hör till exempel beroende av gårdens nyckelperson, brandrisker, maskinhaverier, en stor åkerareal och ansträngande arbete...