JSM: Livsmedelsverkets logotyp beskriver den långa raden olika uppgifter och serviceorientering

Logotypen för livsmedelsverket, som inleder sin verksamhet vid ingången av 2019, Bordet är dukat avspeglar den långa raden av verkets olika uppgifter och serviceorientering: hela livsmedelskedjan från jord till bord och tillbaka, levande landsbygd, städer och företagsamhet, bred expertis och forskning. I logotypen kan man se olika element, till exempel en tallrik, en väg, en åker, dna, nötkreatur, årsskott av...

Mavi: Jordbrukarstöd betalas ut i mars

I mars betalar Landsbygdsverket ut lagringsstödet för trädgårdsprodukter, förhöjningarna av det nordliga stödet för mjölkproduktion och restbeloppet av ersättningen för miljöavtal om uppfödning av lantraser.Utbetalningarna av lagringsstöd för trädgårdsprodukter börjar 22.3. Stödet som finansieras av nationella medel betalas i hela landet till ett belopp av nästan 1,7 miljoner euro.De slutliga stödnivåerna för nordligt produktionsstöd för mjölk för 2017 har fastställts....

​SLC vill se landsbygdsnämnder i de nya landskapen

SLC vill att det tillsätts landsbygdsnämnder i de kommande landskapen för att trygga det demokratiska inflytandet i landsbygdens och landsbygdsnäringarnas viktiga frågor.Beräkningarna visar att makten i de nya landskapen kommer att koncentreras till städerna. Trots att landsbygdens frågor är avgörande för landsbygdsbefolkningens liv och leverne riskerar frågorna att hamna i periferin i den nya förvaltningsnivån.   – Landsbygdsnäringarna behöver ett sakkunnigorgan...

Evira: ​Antalet återkallelser av livsmedel ökade år 2017

Enligt den information som Livsmedelssäkerhetsverket Evira samlat in återkallades livsmedel 158 gånger från den finska marknaden år 2017. Antalet är cirka 20 procent större än året innan. Den vanligaste orsaken till återkallelser var fel i märkningarna på förpackningarna. Antalet återkallelser ökade för andra året i följd. Det finns inte någon enda enskild orsak till ökningen. Det verkar som om såväl myndighetstillsynen...

JSM: Förordningen för byggande av svinstallar förnyades

Jord- och skogsbruksministeriet har förnyat förordningen för byggande av svinstallar som beviljas finansiellt stöd. De nya byggnadstekniska och funktionella kraven träder ikraft den 16 mars 2018.Lantbrukets produktionsbyggnader bör hållas i skick och kan därför saneras med hjälp av finansiellt stöd. För att undvika oklarheter om vad som menas med en renovering av ett svinstall finns nu detta noggrannare definierat i...

JSM: Skadlig jätteloka ska bekämpas först i bostadsområden

Arbetet med att utrota jätteloka ska inledas i bostads- och rekreationsområden. Därefter ska arbetet fortsätta på jättelokans nya förekomstplatser där det inte hunnit uppstå någon fröbank. Förekomster av jätteloka på platser där växten sprider sig lätt, till exempel intill vattendrag och vid dikesrenar, står näst på tur.Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä godkände i dag den 13 mars 2018 Finlands första...

Evira & Mavi: Guiden om tvärvillkor har utkommit – ett flertal lättnader i villkoren

Livsmedelssäkerhetsverket och Landsbygdsverket har publicerat guiden Tvärvillkor 2018. Guiden som utkommer varje år innehåller en sammanställning av de tvärvillkorskrav som måste följas som ett villkor för de flesta jordbrukarstöden. Ändringarna jämfört med i fjol kan läsas i kapitlet Nytt 2018 i nätutgåvan.Ett flertal lättnader har införts i de nationellt föreskrivna tvärvillkorskraven. Från kraven som gäller livsmedelshygien har man slopat till...

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet: Matsvinnet kan minskas genom utveckling av lagstiftningen

En utredning, som publicerades i dag den 12 mars, visar att det genom små ändringar i lagstiftningen är möjligt att förebygga matsvinn utan att livsmedelssäkerheten äventyras. Finland har förbundit sig till FN:s mål för hållbar utveckling fram till 2030. Ett av målen gäller halvering av matsvinnet. Det uppstår matsvinn i alla skeden av livsmedelskedjan i Finland, från primärproduktionen till konsumenten,...