EU och Finland beviljar finländska jordbrukarna skördeskadeersättningar

SLC - Havre Regndroppe Mw

EU och Finland har hörsammat det finländska jordbrukets svåra ekonomiska situation som ytterligare förvärrats till följd av den exceptionellt regniga hösten. De skördeskador som drabbat det finländska jordbruket beräknas uppgå till långt över hundra miljoner euro. Dessutom tyngs det finländska jordbruket från tidigare av en allvarlig lönsamhetskris. Förutom att EU-kommissionen har beviljat 1,08 miljoner euro för att kompensera en del av...

JSM: Regeringen fastställde nationella jordbruksstöd 2018

Regeringen tog i dag den 18 januari beslut om de viktigaste nationella stöden till jordbruket och trädgårdsodlingen 2018. Till de stöd som regeringen nu fastställde hör nordligt stöd, nationellt stöd till Södra Finland och nationellt stöd för sockerbeta.Anslaget i statsbudgeten för nationella stöd uppgår sammanlagt till ca 325 miljoner euro år 2018. Anslaget är en knapp procent mindre än i...

JSM: Villkor, nivåer och maximala belopp för EU:s produktionskopplade bidrag 2018 godkända

Den 18 januari godkände statsrådet villkor för de produktionskopplade bidrag som hänför sig till Europeiska unionens jordbruksstöd, beräknade enhetsnivåer för åtgärderna och maximala belopp för stödåret 2018. Villkoren för bidraget motsvarar fjolårets villkor.I år kan sammanlagt cirka 102,7 miljoner euro i bidrag betalas ut. Beloppet anvisas i hela landet till nötkreatur, får- och gethushållning, råg, proteingrödor och oljeväxter, stärkelsepotatis samt...

JSM: Få frågar efter matens ursprung på restaurang - produktionslandet för rött kött intresserar mest

Närmare 80 procent av finländarna önskar sig få veta var deras mat kommer från. Trots det ställer de flesta sällan eller aldrig frågor om matens ursprung när de äter ute.Endast var femte gör det fast nästan alla är intresserade av matens ursprung. En undersökning som IRO Research gjort på uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet visar att ca 80 procent av...

Undersökning: Få frågar efter matens ursprung på restaurang

Nästan 80 procent av finländarna vill veta varifrån maten på tallriken i restaurangen kommer i från, visar undersökning som Jord- och.... I kampanjen deltar också Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC.

JSM: Lagen om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information stadfäst

Republikens president stadfäste i dag den 12 januari en lag om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information. Efter att lagen har trätt i kraft, det vill säga den 1 mars 2018, kan offentlig miljöinformation lämnas ut ur systemet för skoglig information enligt ett nytt system.Som offentlig miljöinformation betraktas bland annat informationen om skogstillgångar och de uppgifter...