GLOBALG.A.P

GLOBALG.A.P. / KATTRY projektpresentation

GLOBALG.A.P. är ett internationellt kvalitetssystem för primärproduktionen, som auditeras av certifieringsbolag.

Nu blir det lättare för finländska producenter av vegetabilier att ta i bruk GLOBAL.G.A.P.-certifieringen. Puutarhaliitto-Trädgårdsförbundet rf har tillsammans med sina samarbetspartners under våren 2020 startat upp projektet GLOBALG.A.P.-tehokkaasti käyttöön. I projektet - som även går under namnet KATTRY - medverkar Dagligvaruhandeln rf (PTY), Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och Svenska lantbruksproducenternas centralförbund rf SLC som bidrar med sakkunskap och förmedlar producentintressen till nytta för projektet, samt deltar i projektkommunikationen.

Projektet delfinansieras av Livsmedelsverket med projektbidrag för livsmedelskedjan. Egenfinansieringen kommer från Puutarhaliitto-Trädgårdsförbundet, PTY, MTK och SLC. Projektet förverkligas under åren 2020-2022.

Det internationella kvalitetssystemet för primärproduktionen GLOBALG.A.P. auditeras av certifieringsbolag. Grundstandarden kan utökas med tilläggmoduler. I projektet har man tagit med tilläggsmodulen GRASP, som fokuserar på arbetskraftens välfärd.

Målet med projektet ”GLOBALG.A.P.-tehokkaasti käyttöön” är att underlätta ibruktagningen av GLOBALG.A.P.-kvalitetssystemet på jordbruk och trädgårdsföretag i Finland. Kvalitetssystemet förbättrar de finländska odlarnas möjligheter att idka export.

Projektets åtgärder

- Testning och utveckling av GLOBALG.A.P. -rådgivningstjänster och stödfunktioner

- Produktion av finskt och svenskspråkigt stödmaterial och översättningar av regelverket

- Utveckling av ett riskbedömningsförfarande som ska säkerställa att man följer kraven som ställs på växtskyddsmedelsrester.

- Sammankallande av en nationell verksamhetsgrupp (sk. KATTRY) och uppgörande av nationella tillämpningsregler för tilläggsmodulen GRASP. Dessutom ska tillämpningsreglerna formaliseras och översättas från finska till svenska och engelska.

- Informera om projektet och dess förverkligande

Projektansvariga och styrgrupp

Puutarhaliittos projektansvariga:

Projektets ansvariga ledare: VD Timo Taulavuori, timo.taulavuori@puutarhaliitto.fi, +358 40 7453005

Projektledare: GLOBALG.A.P.-specialist Anne Piirainen, anne.piirainen@puutarhaliitto.fi ,+358 40 9622527

Projektets kontaktperson, projektmedarbetare: kvalitetschef Katarina Lassheikki, katarina.lassheikki@puutarhaliitto.fi, +358 40 5520267

Projektmedarbetare: växtskyddsspecialist Hanna Skogster, hanna.skogster@puutarhaliitto.fi, +358 44 7690333

Projektets styrgrupp

Päivittäistavarakauppa ry (PTY): Merja Söderström, merja.soderstrom@pty.fi

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK): Antti Lavonen, antti.lavonen@mtk.fi, (suppleant Mika Virtanen, mika.virtanen@mtk.fi)

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund rf (SLC): Johanna Smith, johanna.smith@slc.fi

Livsmedelsverket, projekt inom livsmedelskedjan: Tommi Isosomppi, tommi.isosomppi@ruokavirasto.fi

Jord- och skogsbruksministeriet: Petri Koskela, petri.koskela@mmm.fi (suppleant Seija Ahonen-Siivola, seija.ahonen-siivola@mmm.fi)

Puutarhaliitto - Trädgårdsförbundet ry: Timo Taulavuori, timo.taulavuori@puutarhaliitto.fi

Odlare och organisationer sökes till KATTRY för pilotering

Under maj 2020 uppmuntras odlare eller organisationer anmäla sig som medlemmar till KATTRY-gruppen. Trädgårdsförbundet söker också pilotgårdar för projektets första skedet. Utbildningen för pilotföretagen är kostnadsfri. Trädgårdsförbundet söker också potatis- och trädgårdsodlare som är intresserade att komma med som pilotföretag.

Som medlem i KATTRY får odlare en inblick i hur ett internationellt certifieringssystem fungerar och ger möjlighet att påverka hur GRASP-tilläggsmodulen tas i bruk i Finland. Medlemmar kan påverka de standardversioner som utarbetas och kan också utbyta åsikter med medlemmar i KATTRY-grupper i andra länder.

För att anmäla dig till KATTRY, kontakta projektledare anne.piirainen@puutarhaliitto.fi.

Allmänna regler och krav för GOBALG.A.P.

Här intill finns material på svenska och engelska om de certifieringsregler och -krav på den som söker om certifiering för odlingsväxter enligt GLOBALG.A.P.-standard. Materialet är avsett för SLC-medlemmar, som kan ta del av dokumenten genom att logga in.

Material om GLOBALG.A.P. på svenska (version 5.2)

GG ALLMÄNNA REGLER - regler för växtodlingFör att se detta måste du logga in.
GG ALLMÄNNA REGLER - Del I Allmänna kravFör att se detta måste du logga in.
GG ALLMÄNNA REGLER - Del I, Bilaga 1.4 DefinitionerFör att se detta måste du logga in.
GG ALLMÄNNA REGLER - Del II, Regler för kvalitetssystemFör att se detta måste du logga in.
GG ALLMÄNNA REGLER - Del III, Regler för certifieringsorgan och ackrediteringFör att se detta måste du logga in.
GG INTEGRERAD GÅRDSSÄKERHET - Hela gården – Växtodling – Frukt och grönsakerFör att se detta måste du logga in.
GRASP Allmänna reglerFör att se detta måste du logga in.

Material om GLOBALG.A.P. på engelska (version 5.2)

GG General Regulations - Crops RulesFör att se detta måste du logga in.
GG General Regulations - Part I, General RequirementsFör att se detta måste du logga in.
GG General Regulations - Part I, Annex 1.4, DefinitionsFör att se detta måste du logga in.
GG General Regulations - Part II, Quality Management System RulesFör att se detta måste du logga in.
GG General Regulations - Part III, Certification Body and Accreditation RulesFör att se detta måste du logga in.
Integrated Farm - Assurance All Farm Base - Crops Base - Fruit and VegetablesFör att se detta måste du logga in.
GRASP General RulesFör att se detta måste du logga in.

Tilläggsinformation om projeketet

På frågor som berör projektet svarar projektledare anne.piirainen@puutarhaliitto.fi och på frågor gällande projektadministration svarar projektets kontaktperson katarina.lassheikki@puutarhaliitto.fi.

Aktuellt om projektet:

https://www.puutarhaliitto.fi/globalgap-grasp/


GLOBALG.A.P. organisationens webbsidor:

https://www.globalgap.org

SLC:s kontaktperson gällande GLOBALG.A.P.

Mer från SLC