Bara goda skäl att välja finländskt

SLC - plocka-sallat-ppp-slutlig

Vi känner bara till goda skäl att välja finländsk mat. 

I Finland sträcker sig livsmedelskontrollen från jord till bord och det är viktigt att verksamheten är hygienisk i alla produktionsled, särskilt inom primärproduktionen. Övervakningen av livsmedelskvaliteten baserar sig i Finland på egenkontroll som företagen utför och som myndigheterna följer upp. Satsningar på förebyggande åtgärder för livsmedelssäkerhet har utfallit väl; som exempel kan nämnas Finlands unikt låga salmonellaförekomst.

De finländska producenterna har förbundit sig till kvalitetsarbetet, vilket i praktiken betyder avsevärt strängare livsmedelssäkerhet, miljöskydd och djurvälfärd än vad som krävs inom och av EU. Utöver lagstiftningen har de enskilda branscherna även egna regler som garanterar hög kvalitet och säkerhet. 

Globalt är ökande antibiotikaresistens ett växande problem på grund av hög användning av antibiotika i förebyggande syfte inom djurhållningen. I Finland medicineras djur individuellt endast på basen av ordination av en veterinär, aldrig i förebyggande syfte. Därför är användningen av antibiotika inom finländsk djurhållning bland den lägsta i världen.

Finlands djurskyddskrav är på en högre nivå än EU:s krav och dessutom omfattas merparten av den finländska djurhållningen av ytterligare välfärdskrav, vilka överstiger den nationella miniminivån.

Tack vare att den finländska matkedjan är kort och av första klass är det lätt att spåra de finländska produkternas ursprung ända till gårdsnivå. Det här ger oss trygg och säker mat från jord till bord.

Visst du det här om finländsk mat?

  1. Den finländska matens säkerhet och renhet är i särklass. Matkedjan har förbundit sig till kvalitetskriterier och livsmedelsmyndigheten övervakar matens säkerhet. Den nordliga vintern renar åkrarna från ohyra – därför behöver vi i Finland mindre växtskyddsmedel än vad som används i många andra länder. Vi tar väl hand om våra produktionsdjur, deras hälsa och välbefinnande.
  2. Finländsk matkedjan sysselsätter 300 000 finländare.
  3. Finländska matens ursprung framkommer alltid tydligt. Tack vare vår fungerande, kunniga och förhållandevis korta matkedja kan man alltid spåra matens ursprung. Genom att välja finländsk mat kan man som konsument vara trygg i sitt val och viss om var och hur maten är producerad. Finländsk mat kännetecknas av Gott från Finland -märket och hjärtbladsmärket Rent inhemsk.
  4. Finländsk matproduktion är ansvarsfull. På finländska lantgårdar tar man väl hand om produktionsdjuren och jordbrukarna följer de regler som gäller för den egna branschen. De branschvisa produktionskraven ligger över de krav som lagstiftningen ställer. Det gäller bland annat djurens hälsovård. Inom husdjursproduktionen stöder man folkhälsan genom att begränsa användningen av antibiotika till endast behandling av sjukdom.De som arbetar inom primärproduktionen på lantgårdarna omfattas av socialskyddet, arbetshälsovården och pensionssystemet.
  5. Matproduktionen tar hand om miljön för kommande generationer. Den kalla vintern förkortar växtperioden, men skyddarväxterna från ohyra och växtsjukdomar. Åkrarna gödslas endast till den grad som är nödvändigt och vattendragen skyddas. Desto närmare maten har producerats, desto färre transportkilometrar och förpackningsmaterial behövs.
  6. Finländsk mat är god. Den korta och ljusa sommaren skapar fantastiska aromer i maten. I Finland, som är världens nordligaste jordbruksland, växer speciella nordliga arter, allt från råg till åkerbär.

Mer från SLC