Evira: ​Exporträtt till Vietnam för finländskt svin- och fjäderfäkött

17.11.2015Finländskt svin- och fjäderfäkött kan nu exporteras till Vietnam. Enligt Livsmedelssäkerhetsverket Evira har de vietnamesiska myndigheterna godkänt export från Finland. Den myndighet som svarar för kvalitetssäkringen av jordbruksprodukter i Vietnam beviljade exporträtt till fyra finländska anläggningar i köttbranschen. Från dessa anläggningar kan svin- och fjäderfäkött samt produkter av dessa exporteras till Vietnam.Att få anläggningarna godkända för export till Vietnam var...

JSM: Högre stödprocent för jordbruksinvesteringar, begränsningar i miljöersättningens mest omtyckta åtgärder

17.11.2015Övervakningskommittén för Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 beslutade på mötet 17.11 om den andra programändringen.– De ytterligare medlen för investeringar och återvinning av näringar som hör till regeringsprogrammets spetsprojekt ger nya möjligheter. De behov som identifierats när programmet har genomförts samt skyldigheterna enligt regeringsprogrammet innebär dock samtidigt besparingar, säger konsultativa tjänstemannen Tiina Malm på jord- och skogsbruksministeriet.Det...

JSM: Enklare jordbrukspolitik på rådets agenda

13.11.2015Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske sammanträder i Bryssel den 16 november 2015. Finlands representant är jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan ger rådet en lägesöversikt över förenklingar av den gemensamma jordbrukspolitiken. Kommissariens prioritet som gäller enklare politik är enligt Finland en bra sak trots att årets resultat är få.– Både grundförordningar, genomförandeförordningar och delegerade förordningar är...

Mavi: Utbetalningen av miljöersättning börjar vecka 48

6.11.2015 Landsbygdsverket betalar ut den första posten av miljöersättningen till gårdarna i regel från och med vecka 48. Ersättningen betalas till cirka 46 000 gårdar som ingick förbindelse om miljöersättning våren 2015. Den första posten av miljöersättningen utgör sammanlagt cirka 184 miljoner euro. Andelen som betalas ut är 80 procent av ersättningen som gården får. Restbeloppet av ersättningen betalas i månadsskiftet maj–juni...

STM: Ändringar i avbytarservicen – beredning av totalreform inleds

5.11.2015Regeringen föreslår att lantbruksföretagarnas avbytarservice för semester ska förbli avgiftsfri och att den även i fortsättningen beviljas för 26 dagar per kalenderår. En lantbruksföretagare ska liksom för närvarande få vikariehjälp vid anhörigs död och begravning samt vid fullgörande av skyldigheter med anknytning till landets försvar. Social- och hälsovårdsministeriet ämnar tillsätta en arbetsgrupp för att bereda en totalreform av avbytarservicen.Syftet med...

Mavi: Fattandet av beslut om investeringsstöd till jordbruket och startstöd innehållande lån har börjat

4.11.2015NTM-centralerna har nu börjat fatta beslut om de ansökningar om investeringsstöd till jordbruket och ansökningar om startstöd till unga jordbrukare som innehåller lån. NTM-centralerna fattar till först beslut om de ansökningar om investerings- och startstöd som lämnats in före medlet av augusti. Besluten gäller totalt cirka 850 ansökningar om investeringsstöd och cirka 70 ansökningar om startstöd. Hittills har redan mer...

JSM: Statsrådet lämnade proposition om nationellt tilläggsstöd till jordbruket

29.10.2015Statsrådet överlämnade i dag en proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen. I lagen tas in en bestämmelse om ett nationellt tilläggsstöd som beviljas i form av stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn.Detta extra stöd ingår i jordbrukets krispaket som består av nationell finansiering och EU-finansiering. Av den...

​Matforum om utmaningar inom matkedjan 10 november!

SLC - Matforum 2015 Helsingfors

29.10.2015Den 10 november klo 10-15 ordnar Finlands Svenska Andelsförbund seminariet Från jord till bord – utmaningar inom matkedjan, som riktar sig till deltagare från producent-, förädlings- och konsumentandelslag samt flera andra organisationer. Genom presentationer och diskussioner på seminariet är målsättningen att öka växelverkan mellan deltagarorganisationerna för att söka nycklar till att svänga den finländska matkedjans nedåtgående spiral och svänga hot...