JSM: Bidraget för åkergrödor 2015 har fastställts

Regeringen har fastställt enhetsnivåerna för det EU-finansierade bidraget för åkergrödor 2015 som gäller proteingrödor, råg, stärkelsepotatis, sockerbeta och frilandsgrönsaker. I bidrag får betalas sammanlagt högst 13,7 miljoner euro. Jordbrukarna får bidragen i februari.  Bidraget för åkergrödor per stödområde:    Högst, miljoner euro Stödområde AB euro/ha Stödområde C euro/haproteingrödor 6,3 73,7 73,7råg 1,5 46,746,7sockerbeta 1,0 79,5 79,5stärkelsepotatis 3,7 561,5561,5frilandsgrönsaker 1,2 129,0 -    Växtsorternas enhetsstöd bestämdes...

Mavi: Anmälan om djurantal ska göras i Viputjänsten senast 15.2.2016

Uppgifterna i djurregistren (nötkreatur, svin, får, getter) ligger till grund för beviljandet av ett flertal stöd. För att få stöd också för andra djur än sådana som är införda i ett register (fjäderfä) eller för att få andra än registerdjur beaktade vid beräkningen av djurtätheten (fjäderfä, hästar, ponnyer), måste jordbrukaren göra anmälan om djurantal elektroniskt i Viputjänsten (https://vipu.mavi.fi) senast 15.2.2016....

Sök till SLC:s TYK-kurs senast 1 februari

SLC - Tyk Ny Slutgiltig 26 11 2015

Det finns ännu platser att söka på SLC:s TYK-kurs, som är planerad enligt följande kurstidtabell: utredningsperiod 14–24.3.2016, träningsperiod 1 7–18.11.2016, träningsperiod 2 13–17.3.2017 och utvärderingsperiod 30.10–3.11.2017. Kursen hålls på Härmä Rehab i Ylihärmä, Österbotten och är avsedd för medlemmar från hela SLC:s verksamhetsområde. SLC-medlemmar som uppfyller kriterierna kan söka till kursen genom att lämna en individuell ansökan senast 1.2.2016 till...

Mavi: Stöd för privat lagring av griskött kan sökas

Europeiska kommissionen strävar efter att underlätta den fortsatt besvärliga marknadssituationen inom grisköttssektorn. Kommissionen har öppnat upp möjligheten att lämna in ansökningar om stöd för privat lagring av griskött från och med den 4 januari. Syftet med stödformen är att ett tillfälligt återtagande av griskött från marknaden ska återställa balansen på marknaden och höja priserna på griskött. En förutsättning för stödet är...

SLC inför studerandemedlemskap från 2016

SLC - Img 8962  AÖ
SLC- och LRF-ungdomar besöker unga jordbrukaren Christer Jägerskiöld på Kimitoön. Foto: Annika Öhberg.

Från och med ingången av 2016 är det möjligt för studerande att bli studerandemedlemmar i SLC. Som studerandemedlem är man medlem direkt i ett av SLC:s fyra landskapsförbund ÖSP, NSP, ÅSP eller ÅPF. Studerandemedlemskapet motsvarar stödande medlemskap och som studerandemedlemmar har man rätt till samma förmåner som en stödande medlem i SLC, även alla nummer av Landsbygdens Folk.  Att SLC inför...

SHM: Tyngdpunkten i avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare förskjuts mot nödvändiga arbeten

Lantbruksavbytarna ska i fortsättningen utföra sådan nödvändig husdjursskötsel som ingår i arbetsuppgifterna för den lantbruksföretagare som får avbytarservicen. Avbytarna ska endast utföra sådana arbetsuppgifter som är dagligen nödvändiga. I och med de ändringsförslag som riksdagen har godkänt motsvarar Finlands lagstiftning om avbytarservice för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare EU:s rättsakter. Europeiska kommissionen har genom ett beslut den 15 december 2015 godkänt Finlands avbytarsystem...

JSM: Försenade anmälningar till djurregistren leder till stödbortfall

Bestämmelserna om EU-djurbidrag ändrades våren 2015, vilket innebär nedskärningar i djurhållarnas stöd i år. Jord- och skogsbruksministeriet vill påminna djurhållare om att det är mycket viktigt att följa märknings- och registreringsreglerna även år 2016. Stöd kan inte betalas om märkningarna eller registreringarna är bristfälliga. Försenade anmälningar gör att djuren underkänns. I fjol ledde förseningarna bara till sänkta stöd. Vidare orsakar felaktiga,...

Villkoren i EU:s djurbidrag lindras för 2015

22.12.2015 Villkoren för EU:s djurbidrag för år 2015 har lindrats så att en försenad registeranmälan som gäller ett enskilt djur inte påverkar de bidrag som betalas för övriga djur. Överdirektör Leena Tenhola vid Landsbygdsverket uppger att verket klarar av att betala ut största delen av stöden före jul. Jord- och skogsbruksministeriet beslutade att lindra bidragsvillkoren för 2015, eftersom en ändringen av en EU-förordning...