Mavi: Transportbidrag för kött för år 2016 kan sökas

Transportbidrag för kött år 2016 kan betalas till bokföringsskyldiga köpare av kött för transporter av nötkreatur, svin, får, fjäderfä, hästar och getter från en produktionsplats i Lapplands landskap till ett godkänt slakteri.Transportbidrag beviljas utgående från den slaktvikt som de av Livsmedelssäkerhetsverket godkända slakteriernas eller de av Regionförvaltningsverket godkända renslakteriernas vågkort eller vägningsjournal visar, om djurets kropp vid köttbesiktningen har konstaterats...

Vid kusten liten fångst - öppna havet gav rekordmycket strömming

Helsingfors 23.05.2017, 15:50EkonomiDet kommersiella fiskets fångst var 157 miljoner kilo 2016. Vid kusten blev fångsten exceptionellt liten, men istället fångades rekordmycket strömming och vassbuk på öppna havet. Fångsten av båda arterna ökade med cirka 5 miljoner kilo jämfört med året innan. - Fångsten av strömming var större än någonsin tidigare. En tredjedel av strömmingen och hälften av vassbuken...

Skogsbrukets inverkan på klimatet skapar motstridigheter

Helsingfors 23.05.2017, 15:03EkonomiEn stor grupp finländska skogsforskare varnar för att ökad avverkning och drivning minskar koldioxidsänkan och dämpar ökningen av kollagret i Finlands skogar. Forskarnas ståndpunkt framkommer i klimatpanelens färska rapport. Skogsbrukets inverkan på klimatet är ändå omdebatterad. Bland annat ökningen av träbygge, som är fördelaktig för klimatet, kräver avverkning. Och användningen av trä som energikälla ersätter fossila...

JSM: Plan för sammanslagning av verken klar

En projektplan för att slå samman de verk som svarar för jordbruks- och livsmedelsfrågor är klar. Enligt projektplanen ska Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygdsverket och en del av Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster gå samman senast vid ingången av år 2019. Projektets styrgrupp godkände projektdirektör Kirsi Heinonens projektplan på mötet den 19 maj 2017.Syftet med sammanslagningen är att stärka jordbrukspolitikens och livsmedelskedjans samhälleliga genomslagskraft, göra...

Misstänkt mjältbrandsfall i Småland avblåst

Stockholm 21.05.2017, 13:32UtrikesMisstankarna om mjältbrand, som kom efter att en död ko hittades i Vimmerbytrakten i svenska Småland på lördagseftermiddagen, är ogrundade. Uppgifterna lämnades på söndagen av Sveriges jordbruksverk som fått in resultatet från Statens veterinärmedicinska anstalt, där jourhavande personal har tagit prover för en mjältbrandsmitta. - Provsvaret är negativt och vi har informerat djurägaren och alla berörda,...

Misstänkt mjältbrand i Småland

Stockholm 21.05.2017, 08:28UtrikesEn död ko har hittats i Vimmerbytrakten i svenska Småland och länsstyrelsen har informerats om att mjältbrand misstänks. Prover har tagits och svar från Statens veterinärmedicinska anstalt väntas under söndagen, rapporterar nyhetssajten Höglandsnytt. Förra året härjade mjältbrand bland tamdjur och vilt vid Omberg i Östergötland. Det svenska Jordbruksverket har under våren vaccinerat flera tusen nötkreatur och...

Glutenfri odling kräver precision

Vichtis 20.05.2017, 11:02InrikesFör att så kallad ren havre ska få kallas glutenfri måste odlaren vara extra noggrann. Inga andra sädesslag får förekomma på samma åkrar. Odlaren Virpi Tuominen i Vichtis kontrollerar saken regelbundet. - Åkerblocken kontrolleras gående för att se om det kommit in andra sädesslag på åkern. Om andra sädesslag syns till plockas de bort för hand,...

Glutenfri odling på uppgång

Helsingfors 20.05.2017, 11:01InrikesAtt allt fler väljer att äta glutenfritt syns inte bara i butiken och på restaurangen, utan också på de finska åkrarna. Det gäller speciellt havre, som allt oftare odlas glutenfritt. Virpi Tuominen i Vichtis bytte från grynhavre till så kallad ren havre 2015. Tidigare var hon kontraktsodlare för statliga spannmålsförråd, men då staten slutade med den...