JSM: Lättnader i övervakningen av tvärvillkoren

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår lättnader i statsrådets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren. Förslaget till ändring av förordningen har sänts på remiss. Tvärvillkoren är ett villkor för nästan alla jordbruksstöd.  De innehåller krav som gäller miljö, folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och djurens välbefinnande. Om en lantbruksföretagare inte följer kraven i tvärvillkoren, kommer företagarens stöd att minska. Lantbruksföretagare har ofta framfört kritik mot de...

Minister Leppä: Finland jordbruksstöd kan minska med 100 miljoner

Bryssel 07.07.2017, 13:39PolitikÄven de finländska jordbruksstöden kan krympa i och med att Storbritannien lämnar EU. EU-länderna förbereder sig just nu inför förhandlingarna om hur EU-budgeten ska se ut efter brexit. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C) bedömer i en intervju med FNB att Finlands jordbruksstöd kan minska med till och med hundra miljoner euro. Det är bara en...

Fiskar i kamp mot växtlighet

Mariehamn 06.07.2017, 10:51Inrikes150 kinesiska gräskarpar bor numera i Tjudö träsk i Finström på Åland. Förhoppningen är att de gräsätande fiskarna ska hjälpa till med att bekämpa den ökade växtligheten i träsket. Under årens lopp har invånarna i Västanträsk och Tjudö lagt märke till att växtligheten i träsket har ökat. Barn har klagat på att man bara har gräs...

ÖSP kräver att statsmakten genom lagstiftning stärker producenternas ställning i livsmedelskedjan.

Producentpriset på inhemska grönsaker är idag långt under lönsamhetsnivån och många odlare befinner sig i en djup ekonomisk kris. För att kunna bevara den finländska växthusproduktionen måste alla aktörer ta sitt ansvar. I början av året sänkte handeln konsumentpriserna på ett flertal grönsaker som en följd av sin billighetskampanj. Man bedyrade att sänkningen skulle täckas med att minska på sina...

Grödor vattnas med avloppsvatten

Stockholm 05.07.2017, 21:58UtrikesOrenat avloppsvatten från städer används till att vattna grödor på en sammanlagd yta av nära 36 miljoner hektar motsvarande Tysklands yta, enligt en ny studie. Över 855 miljoner människor världen över utsätts därmed för risken att smittas av sjukdomar. Över 80 procent av grödorna som bevattnas på det här sättet finns i länder som Kina, Indien, Pakistan, Mexiko...

JSM: Ändringen av lagen om skoglig information till riksdagsbehandling i höst

Det föreslås att lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information ändras så att det blir möjligt att lämna ut sådan offentlig skoglig information som betraktas som miljöinformation utan de nuvarande förfarandena för att lämna ut personuppgifter. Avsikten är att regeringens proposition överlämnas till riksdagen i början av höstsessionen.MinSkog.fi kompletteras med tjänsten Avoin tieto (öppna data)Enligt planerna ska skoglig information...

Fifax säljs till kinesiskt bolag

Mariehamn 04.07.2017, 16:25Ekonomi100 procent av fiskoldningsbolaget Fifax aktier säljs till ett kinesiskt statligt bolag. Delägaren Helmet Capital Oy, som äger 80 procent av aktierna i Fifax Ab har tecknat ett avtal om försäljning av sitt totala aktieinnehav av den landbaserade fiskodlingen i Eckerö till det statligt ägda China Overseas Smart City Technology Group Co. Ltd. - Målsättningen är...

SLC:s utlåtande över slutrapporten för att reformera lantbrukets avbytarsystem

Social- och hälsovårdsministeriet kirjaamo@stm.fi; annika.juurikko@stm.fi Dnr STM044:00/2016 Utlåtande över slutrapport för att reformera lantbrukets avbytarsystem Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC framför följande kommentarer över de föreslagna förändringarna i avbytarlagstiftningen: Avbytarsystemets behov av en reform sammanhänger med landskapsreformen och regeringen Sipiläs målsättning att styra avbytarsystemet mot en företagarorientering. Det är på ett övergripande plan viktigt att servicen utvecklas och att förvaltningen effektiveras. Trots syftet att göra...