Utlåtande om förordningarna om förhindrande av spridning av afrikansk svinpest

UTLÅTANDEJord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fiDnr 1014/01.02/2017UTLÅTANDE OM STATSRÅDETS FÖRORDNING OCH JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRORDNING OMÅTGÄRDER I ANKNYTNING TILL FÖRHINDRANDE AV SPRIDNING AV AFRIKANSK SVINPESTSLC har bekantat sig med utkasten till förordningar och önskar framföra följande:Afrikanska svinpesten är ett allvarligt hot mot den finska jordbrukssektorn och det är ytterst viktigt att tillämpa effektiva metoder för att förhindra spridningen av sjukdomen. SLC betonar vikten av...

Litet stöd till Finlans skogsåsikt av EU-parlamentet

Bryssel 30.05.2017, 16:56PolitikEU-parlamentets lantbruksutskott är av samma åsikt som Finland när det gäller skogarnas omstridda kolsänka, uppger utskottets medlem Hannu Takkula (C). Utskottet uppger att man måste följa med skogsmassans utveckling genom uppdaterade siffror, inte genom slumpmässigt utvalda historiska uppgifter. Utskottet gav på tisdagen sitt utlåtande om LULUCF-beräkningen som intresserar finländarna. Frågan gäller hur man räknar ut skogarnas...

Mavi: Restbelopp av jordbrukarstöd för år 2016 betalas ut i juni

I juni betalar Landsbygdsverket ut restbelopp av sådana jordbrukarstöd som söktes år 2016. Till jordbrukarna betalas EU:s får- och getbidrag samt restbeloppen av ersättning för djurens välbefinnande, EU:s bidrag för nötkreatur och mjölkkor, grundstöd, förgröningsstöd, EU-stöd till unga jordbrukare, bidrag för jordbruksgrödor, miljöersättning samt miljöavtal för tran-, gås- och svanåkrar.Djurbidrag börjar betalas ut 8.6Från och med 8.6 betalas får- och...

Luke: Rekordmängder trä brändes i fjol

År 2016 användes fasta träbränslen sammanlagt 19,3 miljoner kubikmeter fast mått i värme- och kraftverken. Användningen ökade med sex procent från året innan och var den största hittills enligt statistiken. Även den totala förbrukningen av träbränslen nådde alla tiders rekord i fjol.År 2016 var träbränslen landets viktigaste energikälla och täckte 26 procent av den totala energiförbrukningen.Skogsflis användes i samma utsträckning...

Enkät: Starkt stöd för jordbruksstöd i Finland

Helsingfors 26.05.2017, 07:13InrikesMajoriteten av finländarna anser att det finns ett behov av jordbruksstöd, framkommer det i en enkätundersökning som tidningen Maaseudun Tulevaisuuden låtit göra. 64 procent av de personer som svarade på enkäten anser att jordbruksstödet behövs, bland annat för att maten ska räcka till, för matens kvalitet och för att jordbrukare ska kunna försörja sig. Kring var...

JSM: Slutliga nivåer för EU:s produktionskopplade bidrag 2016 fastställda

Regeringen fastställde i dag de slutliga enhetsnivåerna för EU:s produktionskopplade bidrag 2016. De tidigare fastställda enhetsnivåerna sänktes något när det gäller bidraget för tjurar och stutar i AB-området och i yttre skärgården, bidraget för dikor i yttre skärgården, bidraget för slaktkvigor i AB-området och bidraget för slaktlamm och -getter i hela landet eftersom antalet stödberättigande djur var större än beräknat....

Mavi: Transportbidrag för kött för år 2016 kan sökas

Transportbidrag för kött år 2016 kan betalas till bokföringsskyldiga köpare av kött för transporter av nötkreatur, svin, får, fjäderfä, hästar och getter från en produktionsplats i Lapplands landskap till ett godkänt slakteri.Transportbidrag beviljas utgående från den slaktvikt som de av Livsmedelssäkerhetsverket godkända slakteriernas eller de av Regionförvaltningsverket godkända renslakteriernas vågkort eller vägningsjournal visar, om djurets kropp vid köttbesiktningen har konstaterats...