FAQ: Hur mycket kött äter vi egentligen?

SLC - Kottkonsumtion slaktad vs faktisk 2019 20210326 webb

FRÅGA: HUR MYCKET KÖTT ÄTER FINLÄNDARNA ÅRLIGEN?

SVAR:

Lihatiedotus ger närmare information om hur köttkonsumtionen har utvecklats i Finland sedan 1950-talet.

Konsumtionen av kött uppges i alla länder alltid i slaktad vikt som kött med ben, så kallat helkropp eller kroppskött. Den andel kött som äts i praktiken får man när man från kött med ben räknar bort benens andel, vilket i medeltal är 20 %. När man ännu tar i beaktande det svinn som uppstår vid tillredning, ungefär 10-30 % beroende på produkt, uppgår den konsumerade köttmängden (tillredd, benfri) till cirka hälften av mängden kött med ben.

I Finland var den totala köttkonsumtionen med ben räknat 79,8 kg/person år 2019, det vill säga i praktiken cirka 40 kg som tillrett kött utan ben.

Av den finländska totala köttskonsumtionen är ca 80,3 % av köttet av finländskt ursprung enligt Lihatiedotus.

FRÅGA: HUR MYCKET RÖTT KÖTT ÄTER FINLÄNDARNA ÅRLIGEN?

SVAR:

År 2019 uppgick konsumtionen av rött kött (svin, nöt, lamm) med ben före tillredning till totalt 50,3 kg per person enligt Lihatiedotus. Av detta var 30,8 kg svinkött, 18,8 kg nötkött och 0,7 kg lammkött.

Som tillrett kött utan ben uppgick den faktiska konsumtionen av rött kött till ca hälften: ca 25 kg rött kött per person per år. Fördelat över årets 52 veckor innebär det att konsumtionen av rött kött 2019 i medeltal uppgick till cirka 480 g per vecka per person, vilket ligger mycket väl i linje med de finländska näringsrekommendationerna (2014) som rekommenderar cirka 500 g rött kött per vecka (eller 26 kg per år) per person. I praktiken varierar givetvis köttkonsumtionen mellan individer och grupper i samhället.

Information om övriga konsumerade livsmedel finns i Lukes Näringsbalans enligt livsmedel.

Har du frågor, vänligen ta kontakt

*
*

Mer från SLC