Ålands producentförbund ÅPF

ÅPF:s webbsida Gilla ÅPF på Facebook

ÅPF är en facklig, partipolitisk obunden organisation som har till ändamål att bevaka och tillvarata sina medlemmars och landsbygdsbefolkningens gemensamma ekonomiska, sociala och kulturella intressen. Härigenom är ÅPF det åländska jordbrukets, skogsbrukets och trädgårdsnäringens intressebevakare. ÅPF har ca 825 medlemmar på ca 445 gårdar. Förbundet har två anställda varav en person i huvudsak utför skattebokföring och sköter kansliuppgifter.

Förbundet grundades 1946 och har sedan dess varit en del av Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund SLC.

Förbundsmötet, som hålls vår och höst är förbundets högsta organ. Vid förbundsmötena behandlas bl.a. lantbrukspolitik, årsberättelse, budget och bokslut samt val av styrelse och representanter i SLC:s fullmäktige och styrelse. Styrelsen handhar förbundets angelägenheter samt utser utskott. ÅPF har 11 utskott och en lokalavdelningar.

Ålands Producentförbund har en mycket annorlunda situation jämfört med övriga förbund inom SLC. Enligt behörighetsfördelningen i självstyrelselagen för Åland har Åland en mängd områden där Åland stiftar egna lagar. Bland dessa kan nämnas: Jord- och skogsbruk, fiske, utövande av näring, miljö, jakt och friluftsliv, djurskydd, byggande, hyra och arrende. Dessa behörighetsområden är mycket omfattande och innebär många lagar och förordningar som ÅPF har att bevaka. Behörigheten innebär också att Åland gör upp ett eget Landsbygdsutvecklingsprogram för de olika programperioderna. Ålands Lagting tar varje år beslut om anslag som berör det åländska jordbruket och där är det också viktigt att vi kan bli hörda och ge våra synpunkter på dessa anslag.

Mer från SLC