Österbottens svenska prodcentförbund ÖSP

Gilla ÖSP på Facebook www.ösp.fi

Föregångaren till ÖSP, Svenska Lantbruksproducenternas Förbund i Österbotten r.f., grundades 1934 och 1945 antogs nya stadgar och förbundets namn ändrades till Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP).

ÖSP är en facklig, partipolitiskt obunden organisation för lantbruks- och trädgårdsproducenter i svenska Österbotten. ÖSP har cirka 6 390 medlemmar på cirka 2 800 gårdar. Förbundet har sex anställda tjänstemän som arbetar med intressebevakning samt två personer som utför skattebokföring.

Förbundsmötet, som hålls på våren och hösten, är ÖSP:s högsta beslutande organ och består av lokalavdelningarnas och de stödande medlemmarnas valda representanter. På förbundsmötena behandlas lantbrukspolitik, motioner inlämnade av förbundets medlemmar, årsberättelse, budget och bokslut samt val av styrelse och fullmäktige. ÖSP:s fullmäktige sammankommer minst två gånger per år. Fullmäktige förbereder förbundsmötet, antar verksamhetsplan samt väljer ÖSP:s representanter i SLC:s fullmäktige. Förbundsstyrelsen består av ordförande och viceordförande samt av sju övriga ledamöter. Styrelsen, som sammankommer en gång per månad, handhar förbundets angelägenheter samt utser utskott. ÖSP har 16 utskott eller andra sakkunnigorgan.

ÖSP har 33 lokalavdelningar från Karleby i norr till Sideby i söder. Som medlemmar finns även stödande medlemsföretag och -förbund.

Mer från SLC