Miljötillstånd

Rättspraxis gällande tillstånd för marktäktFör att se detta måste du logga in.

För verksamhet som medför risk för förorening av miljön behövs tillstånd enligt miljöskyddslagen. Inom jordbruket gäller det exempelvis för djurstallar och fiskodling. En förutsättning för att få tillståndet är att verksamheten inte medför olägenhet för hälsan eller betydande förorening av miljö eller risk för sådan. Utgångsläget vid en ansökan är att tillstånd skall beviljas om förutsättningar för beviljandet finns.

Miljötillstånd är ett förvaltningsbeslut och en part, d.v.s. den vars rätt, intressen eller skyldigheter beslutet gäller, får söka ändring.

SLC har även samlat praxis från HFD, förvaltningsdomstolen samt från rättslitteraturen som kan vara till stöd för beslut om tillstånd för bergsbrytning. Läs mer om rättspraxis gällande tillstånd för marktäkt via ovanstående länk (kräver inloggning).

Mer från SLC