Skog intill ellinjer

SLC - Elledningar Aboland Mw

Mera mångfald i skogarna intill ellinjer

Genom att göra konstgjorda högstubbar så ökar man mångfalden och andelen död ved i skogarna intill ellinjer. SLC, MTK och Finsk Energiindustri har 2018 uppdaterat sina gemensamma rekommendationer för skötsel av skogar intill ellinjer. Med den nya verksamhetsmodellen kan man i samband med skötseln av kantzonerna kostnadseffektivt öka andelen död ved, som är värdefull för många organismer.

SLC, MTK och Finsk Energiindustri startade 2016 ett projekt, vars mål var att uppdatera de gemensamma rekommendationerna för skötsel av skogar intill ellinjer, samt att på dessa områden öka den för mångfalden viktiga andelen död ved. Inom projektet utarbetades direktiv för uppgörandet av konstgjorda högstubbar. Verksamhetsmodellen testades av tre nätverksbolag från olika delar i landet. Testningen utfördes av PKS Sähkösiirto Oy, Savon Voima Oy och Fingrid Abp.

Enligt rekommendationerna kan man i samband med maskinell avverkning i kantzonerna göra högstubbar genom att såga av trädstammen på 2-4 meters höjd och lämna toppdelen okvistad kvar på marken. Till högstubbar väljs trädslag och träd av mindre ekonomiskt värde som t.ex. skadade eller döda träd, med en brösthöjdsdiameter över 10 cm.

I avverkningskontraktet kommer man överens om uppgörandet av konstgjorda högstubbar. Om markägaren ger sitt tillstånd till detta, så görs högstubbarna på ändamålsenliga platser. En ersättning betalas åt markägaren för gagnvirket i högstubbar och död ved som lämnas kvar i skogen. 

Nätverksbolaget ansvarar för informationen till markägarna gällande avverkningar intill ellinjer och bolaget kommer också överens med drivningsentreprenören om arbetets utförande och ikraftvarande direktiv. Följande steg för ibruktagandet av verksamhetsmodellen är allmän information och inskolning för skogsfackmän och entreprenörer gällande det praktiska utförandet.

Av skogens organismer är en fjärdedel, ca 5 000 arter, beroende av död ved. Orsaken till att största delen av dessa arter är hotade är att andelen död och murken ved minskar. Bland de arter som är beroende av död ved finns allt från skalbaggar till tickor och många hålbyggande fåglar behöver också stående död ved som boträd.

Mera information finns i de gemensamma rekommendationerna för skötsel av skogar intill ellinjer (Johtoalueiden vierimetsien hoito, på finska)

Johtoalueiden vierimetsien hoito (rekommendationer)

Har du frågor? Tveka inte att ta kontakt

Mer från SLC