Ungdomsutskotten

Ungdomsutskotten som styr ungdomsverksamheten i centralförbundet och förbunden verkar på tre olika nivåer: lokalt/ lokalavdelningar, regionala utskott och centralförbundets ungdomsutskott.

Unga medlemmar är välkomna att delta i lokalavdelningarnas årsmöten som ordnas varje vår på lokalt håll. I Österbotten finns det på den lokala nivån ungdomsklubbarna Sydin, Mellis och Norran. Förbundens regionala ungdomsutskott består av representanter som lokalavdelningarna utser. Förbundens (SLC Nyland, SLC Åboland, Ålands producentförbund och Österbotten svenska producentförbund) regionala utskott ordnar ungdomsverksamheten i förbunden.

SLC:s ungdomsutskott består av representanter från samtliga förbunden. Ungdomsutskottet sammanträder 3-4 gånger om året eller vid behov då ordförande sammankallar utskottet.

Till SLC:s ungdomsutskottets uppgifter hör:

  • Följa med aktuella ärenden gällande unga (< 40 år) medlemmar och arbeta för de unga medlemmarnas väl
  • Främja medlemsutvecklingen
  • Ta initiativ i frågor som gäller unga i lantbruket och fungera som centralstyrelsens beredande organ
  • Organisera ändamålsenlig verksamhet inom de ekonomiska ramar som centralstyrelsen fastställer på förslag av ungdomsutskottet
  • Samarbeta med MTK Maaseutunuoret för att främja unga finländska lantbruksproducenternas verksamhet
  • Skapa och upprätthålla samarbete med andra producentförbund i både Norden och EU
  • Främja samarbete mellan utbildningarna inom lantbruksbranschen i Svenskfinland
Kontakt till SLC:s ungdomsutskott

Mer från SLC