Vad gör SLC Unga?

SLC Unga representerar framtiden i SLC. Vår uppgift är att är se till att den mat som finländaren äter nu och i framtiden är producerat av finska lantbrukare på bästa möjliga vis. Vi vill att vår mat produceras rent, rejält och hållbart. Därför jobbar vi för att unga vill och har möjlighet att jobba inom lantbruket i Finland och kan livnära sig och sin familj med sitt yrke: Nu och i framtiden.

SLC Ungas verksamhet riktar sig till alla SLC medlemmar i åldern 15-40 år.

SLC Ungas verksamhet bygger på unga förtroendevalda som verkar i lokalavdelningarna, lokalavdelningarnas ungdomsklubbar och vidare inom landskapsförbundens och centralförbundets ungdomsutskott. På alla nivåer består verksamheten av information om aktuella ärenden i branschen, utbildningar samt rolig samvaro. De unga arrangerar studieresor, seminarier och andra intressanta tillställningar. Inom ungdomsutskotten fördjupar man sig i aktuella frågor ur ett ungdomsperspektiv. Utskotten lyfter fram ärenden speciellt viktiga för unga bönder och för dem vidare inom producentorganisationen.

Ungdomsevenemang i landskapsförbunden hittar via länkarna:

Österbotten ÖSP unga

Sydösterbottens unga producenter (Sydin)

Mellis unga producenter

Norra Svenska Österbottens Unga Producenter ("Norran")

SLC Nyland unga

BOOSTI projektet för unga producenter i Nyland

FB sida för unga i södra producentförbunden

Instagram för unga i södra producentförbunden

FB Boosti Uusimaa-Nyland

Instagram Boosti Uusimaa-Nyland

Aktuellt i Nyland

SLC Åboland

FB sida ÅSP - Åbolands svenska lantbruksproducentförbund

Ålands Producentförbund ÅPF

ÅPF ungdom FB sida

Årligen ordnas en träff för ungdomar från hela centralförbundets verksamhetsområde. Till den årliga verksamheten hör också bl.a. utbildningsbilaga i Landsbygdens Folk och ordnandet av lantbrukspolitiskt seminarium för agrologstuderanden. Utskottet samarbetar med MTK:s ungdomsutskott och byter erfarenheter samt ordnar gemensamma tillfällen över språkgränserna. Andra nära samarbetsparter är lantbruksskolorna i Svenskfinland samt den svenskspråkiga agroforstutbildningen i Vik vid Helsingfors universitet.

Mer från SLC