3. Finlands skogsägare planterar 150 miljoner träd varje år

SLC - 5 Planta

Det är bara en liten del av skogsarealen som årligen avverkas i Finland. Avverkning och skogsskötsel är reglerat i lag och varje avverkning föregås av noggrann planering. Syftet med en avverkning är att ta vara på virket, Finlands största naturresurs, för att sedan förädla det till träbaserade produkter. Ny skog planteras eller sås alltid i samband med att skogsägaren avverkar.

Då det gäller att öka tillväxten av våra skogar är det de privata skogsägarna, det vill säga en tredje del av finländarna som äger cirka 60 procent av Finlands skogar, som sitter på lösningarna. Målen finns i Finlands skogsstrategi och i klimatstrategin på medellång sikt. 

Dock finns det inte enbart ett enda rätt sätt att sköta skogen på utan skogsbruket är alltid beroende av tid och plats. Det finns ingen lag som kräver att skog avverkas utan det är upp till den enskilda skogsägaren, skogens tillstånd och marknadsläget att avgöra.

Avverkning ger plats för nya träd

Skogen försvinner inte i och med avverkningen, inom några år efter avverkningen har ny skog redan vuxit upp. 

En välskött växande skog binder mer koldioxid. Finländska skogsägare värnar om skogens hälsa och med god skogsvård tryggas Finlands plats i EU-toppen för kolbindning och klimatpolitik.

Första landet i världen med skogslag

Finlands skogslag kräver att det finns garanti för ny skog vid avverkning. Det innebär att ny skog alltid ska planteras i samband med avverkning, och att skogsägaren ska trygga återväxten och se till att skogen mår bra.

Världens första skogslag stiftades i Finland 1886 och devisen ”skog må icke skövlas” blev känd för finländarna redan då. De 150 miljoner skogsplantor som Finlands skogsägare årligen planterar kommer att binda kol i skogen i 80–100 år framöver och i träprodukter även efter det.

Naturskydd med engagemang

I Finland har vi också många naturskyddsområden och hela 12 procent av skogsarealen är skyddad. När det gäller strängt skyddade skogar och deras andel av skogsarealen intar Finland täten i Europa.

Naturskyddet fungerar mest effektivt med en engagerad markägare, och främjas bäst av frivilligt anlagda naturskyddsområden.

Utan skogsägare och god skogsvård kan man inte trygga en effektiv återväxt och välmående skog som ger hela landet välmående.

Mer från SLC