1. Näringsvänlig lokalpolitik

SLC - Kommunalval2021 bilder webb 1
1. Elinkeinomyönteinen paikallispolitiikka

Finland behöver företagsvänliga kommuner med starka primärnäringar som skapar sysselsättning och livskraft. För både kommunens, regionens och hela landets framgång är det avgörande att kommunerna skapar goda förutsättningar för och stöder olika slags företagande. Företagare kan även erbjuda mångsidiga, innovativa tjänster inom exempelvis service- och vårdsektorn, miljövård, maskinentreprenad, energisektorn eller turism.

Vikten av en fungerande livsmedelsförsörjning har stärkts under Corona-pandemin. En nationell, regional och lokal livsmedelsproduktion är den bästa garanten för att också i framtiden trygga ett fungerande samhälle.

För att uppnå företagarvänliga kommuner framhåller SLC att:

  • Upphandlingslagstiftningen och praktiska upphandlingsguider erbjuder goda möjligheter till ansvarsfull upphandling. Den lokala ekonomin och företagen inom livsmedelsproduktionen gynnas genom att kommunen riktar upphandlingen till inhemska, regionala och lokala producenter. Upphandling av en större andel inhemsk och regional mat med både närproducerade och ekologiska råvaror lyckas genom en stark vilja, tydliga strategiska målsättningar, användning av kvalitetskriterier samt aktiv dialog med den regionala matkedjan.
  • Möjligheterna att utnyttja lokalt producerad förnybar energi bör ges en större tyngd i kommunerna. I varje kommun finns det outnyttjade energiresurser inom jord- och skogsbruket och i industrins sidoströmmar. Användningen av vind- och solkraft kan stärkas och kommuner kan även sporra till ökad användning av jordvärme. Lokal energiproduktion stärker den lokala energiförsörjningen och företagandet.
  • Lantbrukets särdrag ska beaktas då det gäller miljö- och byggnadstillståndsfrågor. Det behövs en smidig förvaltning, rimliga krav på byggande, rimliga avgifter för tillstånd samt en aktiv dialog med lantbruksföretagarna redan då tillståndsprocessen inleds.
  • SLC betonar vikten av att lantbruksföretagare erbjuds en smidig landsbygdsförvaltning och får betjäning av kommunen i frågor som berör lantbruksföretagare.
Intro: Företagarvänliga kommuner 2. Hållbar markanvändning och samhällsplanering 3. Fungerande infrastruktur 4. Närsamhället finns till för invånarna 5. Klimatsmarta kommuner

Mer från SLC