2. Kestävää maankäyttöä ja kaavoitusta

SLC - Kommunalval2021 bilder webb 2
2. Hållbar markanvändning och samhällsplanering

Suomen maa- ja metsätalousyrittäjät pitävät huolen siitä, että heidän maansa ja metsänsä hoidetaan kestävästi tuleville sukupolville. Kuntien kaavoitus ja maankäyttö vaikuttavat alkutuottajien toimintaedellytyksiin sekä elintarviketuotannon ja metsätalouden tulevaisuuteen Suomessa.

Yksityinen omistusoikeus on yhteiskuntamme peruspilareita ja sitä on kunnioitettava kuntien maankäytössä. Jokaisen omaisuus on turvattu perustuslaissa. Omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla. Perustuslaki edellyttää toisin sanoen, että omaisuutta voidaan ottaa yhteiseen käyttöön vain ja ainoastaan lain voimalla ja silloinkin vain täyttä korvausta vastaan.

Yrittäjämyönteisten kuntien saavuttamiseksi SLC painottaa, että:

  • Kaavoituksen ja maankäytön tulee edistää investointeja, yritysten perustamista ja kehittämistä sekä paikallista elinkeinoelämää. On aivan ratkaisevaa, että paikallisten yrittäjien kanssa käydään toimivaa dialogia ja että yrittäjät voidaan osallistaa asioihin jo valmisteluvaiheen alussa.
  • SLC kehottaa kuntia kuulemaan tuottajaorganisaatioiden paikallisosastoja maankäyttö- ja kaavoituskysymyksissä, jotka koskevat maa- ja metsätalousyrittäjien toimintaedellytyksiä. Erilaisten inventointien yhteydessä on myös syytä olla yhteydessä maanomistajiin ja kuulla heitä. SLC kannustaa myös maanomistajia aktiivisesti seuraamaan kaavoitusasioita.
  • Peltomaa on rajallinen resurssi. SLC painottaa, että peltomaata ei tule nähdä pelkästään potentiaalisena rakennusmaana, vaan luonnonvarana, joka mahdollistaa paikallisen ruuantuotannon. Siitä syystä on tärkeää arvioida voiko kunta välttää peltomaalle rakentamista, koska rakennettua maata ei käytännössä saa palautettua viljelykäyttöön.
  • Maa- ja metsätalousvaltaisia alueita hyödynnetään laajalti, kun rakennettua ympäristöä kehitetään kunnissa ja kaupungeissa. Valtakunnallisten maankäyttötavoitteiden mukaan hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita ei ilman erityistä syytä tulisi ottaa taajamatoimintojen käyttöön. SLC painottaa, että yhtenäisten metsä- ja peltoalueiden pirstomista tulee välttää, jotta maa- ja metsätalouden harjoittamisen edellytykset säilytetään.
  • Suojelualueet, reitit ja yhteydet tulee ensisijaisesti ohjata kunnan ja valtion maille. SLC katsoo, että kunnan tulee korvata sellaiset suojelualueet maanomistajille, joita ei ole perustettu valtion tai ELY-keskuksen toimesta.
  • SLC painottaa, että kunnan etuosto-oikeutta tulee aina käyttää suurta varovaisuutta käyttäen ja että pakkolunastuksen tulee aina olla vihoviimeinen maanhankintakeino.
  • SLC painottaa, että luonnonsuojelun tulee aina perustua lakin tai vapaaehtoisuuteen, eikä maakunta-, yleis- tai asemakaava ole väline uusien suojelualueiden perustamiseksi.
  • Lähes kaikki maamme kunnat omistavat metsää. Kuntien laatiessa metsilleen metsänhoitosuunnitelmia, on syytä edistää monipuolista, kestävää metsätaloutta ja valita sellaisia metsänhoitomenetelmiä, jotka soveltuvat kyseiselle metsämaalle. Kuntien metsätalouden suunnittelussa on myös syytä huomioida ja ennaltaehkäistä metsätuhoja.
  • Kuntien tulee toiminnassaan pyrkiä säilyttämään viljelymaiseman. Kunnan hyvään maapolitiikkaan kuuluu tilusjärjestelyiden edistäminen ja kunnalla voi myös olla oma roolinsa maanvaihtojen kautta, jotta maanomistajien tilusrakennetta voidaan parantaa. Pelto- ja metsäalueiden säilyttäminen on tärkeää myös luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi

Tutustu kuntavaaliteemoihimme yrittäjämyönteisten kuntien saavuttamiseksi

Johdanto: Yrittäjäystävällisiä kuntia 1. Elinkeinomyönteinen paikallispolitiikka 3. Toimiva infrastruktuuri 4. Lähiyhteiskunta on olemassa asukkaitaan varten 5. Ilmastoviisaita kuntia

Mer från SLC