En livskraftig landsbygd 

SLC - Levande landsbygd RJT 1901283 webb
Elinvoimainen maaseutu

Landsbygdens livskraft bygger på att det finns förutsättningar för mångsidig företagsverksamhet såsom husdjursproduktion, växt- och grönsaksodling, pälsnäring, skogsbruk samt övrigt företagande. Investeringar i infrastruktur och vägnät, utbildning och fungerande service är grundförutsättningar för att människor ska kunna bo, idka näringar, jobba och trivas på landsbygden och i skärgården. Egendomsskyddet, som tryggas i Finlands grundlag, är en grundbult för det generationsöverskridande och långsiktiga hållbarhetsarbete som lantbrukarna utför. En grundförutsättning för företagande på landsbygden är tillgången till information på våra nationalspråk.

 • Markägarnas juridiska ställning måste stärkas.

  • När EU fastställer mål för klimat- och miljöpolitiken är det helt avgörande att Finland ansvarar för den nationella lagstiftningen och tillämpningen.

  • Vid markanvändning och planläggning måste man beakta att åkermark och skog är en ändlig resurs.

  • Kommunal- och landskapsplanläggning måste respektera markägarnas rättigheter och egendomsskyddet. Ersättningar för inskränkningar i markägarnas möjligheter att utöva sina näringar måste ersättas fullt ut.

  • Markägarnas ställning vid dragning av nya linjegator stärks, bland annat i inlösningslagen.

  • I alla inlösningssituationer ska grundlagens krav på full ersättning uppfyllas så att ersättningsbeloppet utgår från fullt marknadsvärde förhöjt med minst 25 procent.

  • Markägarnas position i viltrådens sammansättning måste stärkas och intressentgruppernas inflytande måste ökas.

 • Miljö- och naturskydd ska alltid bygga på lagstiftning eller frivilligt skydd.

  • Man bör sträva efter att höja naturvärdet på befintliga skyddsområden. Skyddsområden, leder och förbindelser ska i första hand styras till kommunal och statlig mark.

  • Det måste bli enklare att ansöka och få tillstånd för att bedriva skyddsjakt på fridlysta fåglar. Subsidiaritetsprincipen bör följas när det gäller beviljande av jakttillstånd och annat som berör fridlysta fåglar.

  • Vi måste öka det nationella och lokala inflytande över rovdjurspolitiken.

  • Stamvårdande jakt på varg måste tillåtas i hela Finland genom att vargen flyttas från bilaga IV till bilaga V i EU:s habitatdirektiv. Detta innebär att vargens skyddsstatus blir samma i hela landet som på renskötselområdet och den nationella möjligheten att reglera vargstammen utvidgas avsevärt.

  • Skador orsakade av stora rovdjur samt fridlysta och andra djur ska ersättas fullt ut.

 • Det behövs kostnadseffektiva och anpassade riktade lösningar för vattenskydd och vattenhushållning.

  • Det är i hela samhällets intresse att trygga förutsättningarna för grundtorrläggning för att minska risken för översvämningar. Finansieringen måste tryggas via tillräckligt höga statsbidrag.

  • Ett minskande antal jordbrukare står för en allt större del av kostnaderna för grundtorrläggning och rensning av vattendrag. Vattenlagen måste revideras så att samhället (stat och kommun) tar ett större ansvar för kostnaderna för dikning och andra vattenhushållningsprojekt än i nuläget.

  • Det behövs uppdaterad forskning och uppföljning av vattenkvaliteten samt mera kunskap för att rikta och dimensionera vattenskyddsåtgärder rätt.

 • Finland måste höja produktionen av förnyelsebar energi för att minska beroendet av fossila bränslen.

  • Finland bör utvidga och säkerställa möjligheten för producenter av småskalig, decentraliserad och förnybar energiproduktion att koppla upp sig till landets elnät. För jordbrukets del gäller det speciellt bioenergi, vind-, sol- och biogasproduktion.

 • Fungerande och smidiga väg-, färje- och dataförbindelser är en grundförutsättning för företagandet på landsbygden och skärgården.
  • Skötseln och underhållet av infrastrukturen och vägnätet i landet måste stärkas, bl.a. genom satsningar på det lägre allmänna vägnätet, höjda statsanslag till enskilda vägar och satsningar på bredband.
  • Staten måste trygga fungerande och rättvisa färjeförbindelser och förbindelsebåtarnas verksamhet.
  • Skärgårdstrafikens finansiering bör säkerställas och trafiken moderniseras enligt de behov som finns.

Bekanta dig med SLC:s målsättningar för riksdagsvalet 2023

De gröna näringarna behövs mer än någonsin En lönsam jordbruks- och trädgårdsproduktion Ett aktivt skogsbruk med respekt för skogsägarens självbestämmanderätt


#riksdagsval2023 #lokaltärsmart #etttryggtFinland
#eduskuntavaalit2023 #fiksustiläheltä #turvallinensuomi

Mer från SLC