Ett aktivt skogsbruk med respekt för skogsägarens självbestämmanderätt 

SLC - Aktivt skogsbruk RJT 1921357 webb
Aktiivinen metsätalous, joka kunnioittaa metsänomistajan itsemääräämisoikeutta

Ett aktivt skogsbruk ska möjliggöra förnyelsebara råvaror, biologisk mångfald och rekreation. Finland behöver en skogsägarvänlig verksamhetsomgivning som respekterar skogsägarens självbestämmanderätt och rätt att bedriva näringsverksamhet. Finland måste ha en klar och långsiktig linje i nationellt och internationellt beslutsfattande som tryggar och främjar den privata äganderätten samt en mångsidig användning av skogen. Skogsnaturens mångfald tryggas bäst genom frivilliga naturvårdsåtgärder och miljöskydd.

 • Finland måste främja en mångsidig användning av skogen.

  • Skogspolitiken och beslutsfattandet om skogarna ska behålls nationellt.
  • Grunderna för planläggning ska vara enhetlig i landet och trygga skogsägarnas möjligheter att bedriva ett aktivt skogsbruk.

  • Miljö- och markpolitik ska stöda skogsbruk och respektera egendomsskyddet.

  • Aktivt skogsbruk på torvmarker ska vara möjligt också i framtiden.

  • Beslutsfattandet ska främja ett aktivare träbyggande.

 • Skogarnas tillväxt och skogsbrukets ekonomiska lönsamhet måste främjas.

  • Finansieringen av skogsbruket måste vara tillräcklig och sporra till skogsskötsel.
  • Vi vill se en mer rättvis skogsbeskattning genom att utvidga skogsavdraget och jämställa skogsägarnas resekostnadsersättningar med andra företagares.

  • Generationsskiften inom skogsbruket måste främjas.
  • Det behövs en utredning för att förverkliga en totalreform av skogsbeskattningen så att skogsbruket får en jämlik beskattning i förhållande till annan företags- och kapitalinkomstbeskattning.

 • Det behövs mera satsningar på skogens biologiska mångfald genom att utveckla befintliga och nya verktyg.

  • Finansieringen för Metso- och Helmi-programmen ska tryggas och utvecklas.

  • Marknadsbaserade verktyg för tryggandet av naturens mångfald ska främjas.

  • Markägarnas kommande biodiversitetsvägkarta ska vägleda arbetet med naturens mångfald på privat mark.

 • Finland ska ha en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö som tryggar verksamhetsförutsättningarna för skogssektorn.

  • Det är viktigt att infrastrukturen för virkestransporter underhålls och är i gott skick.

  • Investeringar i bioekonomi ska främjas.

  • Miljöförvaltning och -reglering får inte vara ett hinder för utvecklandet av bioekonomin.
  • Skoglig utbildning på svenska måste tryggas. 

  • Det behövs mera satsningar på skoglig forskning.

Bekanta dig med SLC:s målsättningar för riksdagsvalet 2023

De gröna näringarna behövs mer än någonsin En lönsam jordbruks- och trädgårdsproduktion En livskraftig landsbygd

#riksdagsval2023 #lokaltärsmart #etttryggtFinland
#eduskuntavaalit2023 #fiksustiläheltä #turvallinensuomi

Mer från SLC