Styrelse

Centralstyrelsen leder SLC:s verksamhet i överensstämmelse med stadgarna, fullmäktiges beslut och kongressens fastställda principer.

Styrelsen, som utses på förbundsfullmäktiges höstmöte, består av centralförbundsordförande, en första och en andra viceordförande samt fyra ledamöter jämte personliga suppleanter enligt den mandatfördelning som finns i stadgarna. Förbundsfullmäktiges ordförande och skogsutskottets ordförande har yttrande- och förslagsrätt vid centralstyrelsen möten.

Styrelsens uppgifter

Till styrelsens uppgifter hör att bereda ärenden till fullmäktigemöte, verkställa fullmäktiges beslut, handha den närmaste ledningen av förbundets angelägenheter och finansiella frågor (i samarbete med finansrådet), anställa personal och bestämma lön och arbetsföreskrifter, övervaka förbundets publikationsverksamhet, följa med medlemmarnas verksamhet samt följa utvecklingen inom jord- och skogsbruket samt samhällslivet och i övrigt arbeta för fullföljandet av förbundets uppgifter.

SLC:s centralstyrelse

Suppleanter i centralstyrelsen

Har du frågor? Tveka inte att ta kontakt

Mer från SLC