Kongress 2018 i Esbo

SLC - Kongress 2018 Savethedate Webb

Den 26-27 november 2018 är det dags för SLC:s förbundskongress som denna gång hålls i Esbo på Hotell Korpilampi (Korpilampivägen 5, 02970 Esbo).

Den allmänna förbundskongressen är SLC:s rådgivande organ som fastställer de allmänna riktlinjerna och principerna för förbundets verksamhet. Förbundskongressen sammankallas vart tredje år.

Genom kongressen får producentförbund, lokalavdelningar och skogsvårdsföreningar ta del av viktiga frågor och via valda representanter påverka de allmänna riktlinjerna och principerna för centralförbundets verksamhet. Kongressen är även öppen för alla medlemmar.

Under kongressen kommer bland annat följande temaområden att behandlas: jordbrukspolitikens framtid och livsmedelskedjans lönsamhet, skogsvårdsföreningarnas framtid, markägarfrågor, SLC:s miljöfrågor, konsumentfrågor och digitalisering. Under kongressen lyfts även SLC:s medlemstemaår och aktiveringen av den lokala verksamheten fram då SLC utser Årets lokalavdelning.

I samband med kongressen hålls även ungdoms- och kvinnoträff 25.11 kl.15- samt förbundsfullmäktiges höstmöte 26.11 kl 9-11 för valda representanter.

Program

Program (pdf)

Söndag 25.11
15-19 Ungdoms- och kvinnoträff
19.30 Buffémiddag

Måndag 26.11
9-11 Förbundsfullmäktiges höstmöte
11–12.15 Lunch
12.30 Kongressen öppnas
19.30 Välkomstskål samt festsupé med dans

Tisdag 27.11
9.00 Kongressens arbete fortsätter
15.00 Kongressen avslutas

Kongressens arbetsgrupper

Kongressen tillsätter arbetsgrupper till vilka remitteras ärenden för behandling. Enligt föredragslistan föreslås följande arbetsgrupper tillsättas och ärenden remitteras:

Arbetsgrupp 1: Digitalisering

Arbetsgrupp 2: Jordbrukspolitik

Motion 1: Framtida organisationsmodell
Motion 2: Förnyande av SLC medlemsavgiften
Motion 3: Oro över en ökad polarisering mellan jordbrukare
Motion 4: Kostnader för salmonellaförsäkringspremien och dess vilkor belastar producenternas ekonomi 
Motion 5: Behov av större satsning på marknadsföring samt reklam inom näringen

Arbetsgrupp 3: Konsumentarbete

Motion 6: Proaktiv kommunikation

Arbetsgrupp 4: Markanvändning och planering

Motion 7: Underhållet av de österbottniska landsvägarna

Arbetsgrupp 5: Miljö

Utkast till miljöprogramFör att se detta måste du logga in.

Motion 8: Vi skall själva definiera Hållbart jordbruk 
Motion 9: Förtroendet för myndigheter
Motion 10: Tillstånd för jakt på vitkindade gäss
Motion 11: Jordbrukaren ska vara hjälten i kampen mot klimatförändringen

6. Arbetsgrupp: Skogsvårdsföreningarnas framtid

 Inlämnade motioner och motionssvar hittas i handlingarna på denna sida.

Medlemsförbunden har rätt att utse representanter med rösträtt

Enligt SLC:s stadgar (§18) har landskapsförbunden, skogsvårdsföreningarna och lokalavdelningarna samt stödande medlemmar rätt att utse representanter till allmän förbundskongress. 

ÖSP har rätt att utse 57 representanter, SLC Nyland har rätt att utse 29 representanter, SLC Åboland har rätt att utse 13 representanter och ÅPF har rätt att utse 14 representanter till den allmänna förbundskongressen. Landskapsförbunden skall ge varje lokalavdelning möjlighet att utse åtminstone en representant till förbundskongressen. 

Skogsvårdsföreningarna har rätt att utse sammanlagt 30 representanter till förbundskongressen så att varje skogsvårdsförening har rätt att utse åtminstone en representant. Rösträtt utövas personligen och varje representant har en röst.

SLC:s stödande medlemmar har rätt att utse en representant till förbundskongressen. Representanter för stödande medlemmar har yttrande- och förslagsrätt vid kongressen, men inte rösträtt. 

Kallelsen till medlemsförbunden sänds ut i slutet av september.

Övriga deltagare

Centralstyrelsen och förbundsfullmäktige, företrädare för stödande medlemmar samt centralförbundets och landskapsförbundens fast anställda funktionärer samt skogsvårdsföreningarnas verksamhetsledare har enligt stadgarna rätt att närvara vid förbundskongressen och har där yttrande- och förslagsrätt i alla frågor men inte rösträtt.

Utöver de valda representanterna med rösträtt är kongressen öppen för alla intresserade medlemmar i lokalavdelningarna och personmedlemmar i skogsvårdsföreningarna. Det betyder att enskilda medlemmar har yttranderätt vid kongressen, dock inte rösträtt, och att man som medlem på egen bekostnad kan anmäla sig och delta i kongressen som övrig deltagare.

I början av oktober sänds även inbjudningar till enskilt inbjudna personer.

Deltagarkostnader

I deltagarkostnaden ingår såväl inkvartering, måltider samt kostnader för deltagande i kongressen. 

För kongressdeltagare har SLC i första hand förhandsbokat övernattning i dubbelrum. Vid behov finns det mot tilläggskostnad möjlighet till övernattning i enkelrum. 

Dubbelrum: 
2 dagar + 1 natt: 90 €
2-3 dagar + 2 nätter: 140 €

Enkelrum:
2 dagar + 1 natt: 120 €
2-3 dagar + 2 nätter: 200 €

2 dagar utan övernattning (inkl. middag): 50 €

Den organisation, det vill säga medlemsförbund, som representanten representerar står för representantens deltagarkostnader.  

SLC fakturerar kongressens deltagaravgift av medlemsförbunden och övriga deltagare.

Transport

Gällande transport till kongressen samt till fullmäktige och ungdom- och kvinnoträffen ombes representanter och övriga deltagare vända sig till medlemsförbunden. 

Anmälan senast 31.10

Representanter utsedda av landskapsförbunden, skogsvårdsföreningarna och stödande medlemmar samt övriga deltagare bör anmäla sig till kongressen senast den 31 oktober

Alla anmälningar till kongressen sker elektroniskt via det webbaserade Lyyti-programmet. Via anmälningslänken här intill kan representanter och övriga deltagare samtidigt även anmäla sig till fullmäktiges möte eller till ungdoms- och kvinnoträffen eller vid behov enbart till festsupén. 

Det är även möjligt för landskapsförbundet att från förbundskansliet anmäla förbundets valda representanter. 

Frågor gällande anmälan efter att anmälningstiden gått ut riktas till SLC:s förbundsekonom Gunilla Johansson tfn 040 940 1311.

Lämna in en motion senast 26.10

Modellmotion

Enligt SLC:s stadgar har landskapsförbund, lokalavdelning och skogsvårdsförening samt stödande medlem motionsrätt till kongressen. 

Genom att lämna in motioner till kongressen kan motionären föra fram aktuella frågor och problem till centralförbundet. En motion kan exempelvis lyfta fram problemställningar och konkreta förslag som motionären anser att SLC borde arbeta för. 

Motionerna ska sändas in till SLC:s centralstyrelse till adressen info(at)slc.fi senast den 26 oktober

En motion som lämnas in till kongressen ska innehålla följande element:
1) Rubrik som anknyter till motionens tema
2) Textdel med problembeskrivning och resonemang
3) Kläm eller så kallad ”att-sats” som föreslår åtgärder som SLC borde arbeta för
4) Ort och tidpunkt för underteckning
5) Undertecknare (namnet på förbundet/föreningen samt namntecknare, t.ex. Kvevlax lokalavdelning av ÖSP, XX ordförande)

Via knappen ovan finner du även en modellmotion som visar hur en motion till SLC:s kongress kan se ut. 

Handlingar

Handlingar (pdf)

Handlingar till kongressen tillställs enligt stadgarna kongressdeltagarna minst 10 dagar före kongressen. Kongresshandlingarna sänds i pdf-format per e-post senast den 16 november till valda representanter och övriga deltagare. Handlingarna finner du även elektroniskt här invid (pdf). 

I samband med anmälan på kongressplatsen får alla deltagare handlingarna i tryckt format.   

Följ kongressen på våra sociala medier genom #SLCkongress18

Mer från SLC