Fullmäktige

SLC - Fmge Vårmöte 2014 Rgb

SLC:s förbundsfullmäktige är SLC:s högsta beslutande organ och utgör det föreningsmöte som avses i föreningslagen. Fullmäktige består av 29 medlemmar och leds av ordförande samt vice ordförande. 

Fullmäktige sammanträder till två ordinarie möten per år; vårmötet som hålls före utgången av juni månad och höstmötet som hålls före utgången av december månad. Motionsrätt vid ordinarie möte har centralförbundets medlemmar, det vill säga landskapsförbunden. Medlem i lokalavdelning, landskapsförbund eller skogsvårdsförening har rätt att åhöra fullmäktiges förhandlingar.

Vår- och höstmöte

Vid förbundsfullmäktiges höstmöte väljs ordförande samt två vice ordförande för fullmäktige för följande kalenderår. Fullmäktige bestämmer även arvoden, dagtraktamenten och reseersättningar för SLC samt fastställer budget för följande kalenderår. Fullmäktige väljer centralförbundsordförande, en första och en andra viceordförande i centralstyrelsen jämte personliga suppleanter samt fyra ledamöter i centralstyrelsen jämte personliga suppleanter. Dessutom väljer fullmäktige revisorer jämte suppleanter.

Vid vårmötet behandlas centralstyrelsens årsberättelse och bokslut samt revisorernas berättelse. Förbundsfullmäktige fastställer bokslutet samt beviljar centralstyrelsen och övriga redovisningsskyldiga ansvarsfrihet. Fullmäktige behandlar även redogörelsen över centralförbundets ekonomi för pågående budgetår och fastställer medlemsavgiften för följande kalenderår.

Centralstyrelsen skall bereda och göra förslag i de ärenden, som skall behandlas av förbundsfullmäktige. 

Motionsrätt vid ordinarie möte har centralförbundets medlemmar. Motionen ska vara centralstyrelsen tillhanda senast trettio dagar före mötet.

Representation

Landskapsförbunden utser för ett kalenderår i sänder medlemmar samt personliga suppleanter till förbundsfullmäktige enligt följande antal: ÖSP 12, SLC Nyland 7, SLC Åboland 3 och ÅPF 3. 

Skogsvårdsföreningar som är medlemmar i SLC kan utse sammanlagt fyra (4) röstberättigade fullmäktigeledamöter. Av dessa har skogsvårdsföreningar som är verksamma huvudsakligen på ÖSP:s verksamhetsområde rätt att utse totalt två (2) ledamöter till förbundsfullmäktige. Skogsvårdsföreningar som är verksamma huvudsakligen på de övriga förbundens områden har rätt att utse totalt två (2) ledamöter till förbundsfullmäktige. 

Medlemmar i SLC:s förbundsfullmäktige

Kristian Westerholm

Fullmäktiges ordförande, SLC Nyland

+358(0) 041 462 2818

Niclas Sjöskog

Fullmäktiges första vice ordförande, ÖSP

+358 (0)40 551 0087

Nicklas Mörn

Fullmäktiges andra vice ordförande, ÅPF

+358 (0)457 524 4189

Robert Lillhonga

Medlem, ÖSP

+358 (0)50 67099

Helena Broända

Medlem, ÖSP

+358 (50) 594 9592

Matts Samulin

Medlem, ÖSP

+358 (0)50 345 2842

Carita Häger

Medlem, ÖSP

+358 (0)50 382 5234

Mikael Österberg

Medlem, ÖSP

+358 (0)50 521 7353

Johanna Nyman

Medlem, ÖSP

+358 (0)50 5616857

Christer Finne

Medlem, ÖSP

+358 (0)500 108 091

Johan Holmback

Medlem, ÖSP

+358 (0)500 879 026

Cindy Groop

Medlem, ÖSP

+358 (0)50 526 3155

Kjell Utfolk

Medlem, ÖSP

+358 (0)40 066 7590

Mikael Hoxell

Medlem, ÖSP

+358 (0)400 560 365

Johan Holmström

Medlem, SLC Nyland

+358 (0)40 559 2370

Magnus Lindberg

Medlem, SLC Nyland

+358 (0)40 550 6672

Nina Långstedt

Medlem, SLC Nyland

+358 (0)500 738173

Tom Pehkonen

Medlem, SLC Nyland

+358 (0)400 709792

Anders Rosengren

Medlem, SLC Nyland

+358 (0)400 487 743

Jesse Mårtenson

Medlem, SLC Nyland

+358 (0)40 773 4453

Gustaf Ekholm

Medlem, SLC Åboland

+358 (0)40 768 5361

Leif Hagberg

Medlem, ÅPF

leif.hagberg@bila.ax

Bert-Ove Johansson

Medlem,SLC Åboland

+358 (0)40 052 3782

Kristoffer Lindqvist

Medlem, SLC Åboland

+358 (0) 40 534 1113

Lars-Johan Mattsson

Medlem, ÅPF

Kenneth Påhls

Medlem, Skogsvårdsföreningen Österbotten

Harald Finne

Medlem, Skogsvårdsföreningen Österbotten

Otto von Frenckell

Medlem, Södra Skogsreviret

Johan Hermansson

Medlem, Väståbolands Skogsvårdsförening

Har du frågor? Tveka inte att ta kontakt

SLC - Jonas Laxåback

Jonas Laxåback

Verksamhetsledare

+358 (0)40 940 2734

Meny