Virkespriser

Som medlem i SLC har du tillgång till aktuell information om aktuella virkespriser på svenska. Materialet till prisuppgifterna kommer från skogsvårdsföreningarnas fullmaktsaffärer.

Du kan välja mellan olika virkessortiments medelpris- och mängduppgifter för verkställda affärer som gjorts områdesvis eller för hela landet. Alla prisuppgifter är anmälda utan mervärdesskatt mätt på bark €/fast kubikmeter (€/m3).

De olika rapporterna innehåller olika element som du som användare själv väljer. Rapporterna visas i tabellformat eller som grafer. Du kan välja mellan pristabell, specialvirkessortimentstabell, virkessortimentens medelprisgraf eller virkessortimentens pris- och mängdutvecklingsgraf. Läs mera om användningen av rapporterna på virkesprissidan i den övre menyn Direktiv.

Logga in

Genom att logga in på SLC:s webbsida får du tillträde till låsta sidor och material, även virkespriserna. Virkespriser hittar du genom att klicka på bannern här intill.

Producentförbundsmedlemmar loggar in med hjälp av det personliga tiosiffriga SLC-medlemsnumret (exempel: 9123045678) som finns på det egna medlemskortet som skickats ut i samband med fakturan. Lösenordet är de sex sista siffrorna i ditt medlemsnummer (exempel: 045678). Om du inte känner till ditt medlemsnummer, kontakta ditt producentförbund.

Medlemmar i skogsvårdsföreningarna får inloggningsuppgifter från den egna skogsvårdsföreningen.

För mera information, kontakta

Mer från SLC