SLC:s KIILA-rehabiliteringskurs för medlemmar 2021-2023

SLC - KIILA for SLC 2021 header ny
Flyer om KIILA-kursen

KIILA-rehabilitering för SLC medlemmar, kursnummer 81728

SLC ordnar i samarbete med Härmä Rehab en kostnadsfri, svenskspråkig KIILA-rehabiliteringskurs för medlemmar. Kursen har plats för 8 klienter och pågår från augusti 2021 till januari 2023 med individuella kursdelar och grupprehabilitering.

Till rehabiliteringen väljs personer vars arbetsförmåga försvagas av sjukdom, och sjukdomen under de närmaste åren uppskattas medföra en väsentlig försämring av arbetsförmågan och förvärvsmöjligheterna. Besvären kan vara såväl psykiska som fysiska. Detta kan ta sig uttryck i försämrad arbetsprestation, i upplevd belastning eller i hälsoproblem som orsakas av ständig belastning och som nedsätter arbetsförmågan.

Ansök till kursen via FPA senast fem veckor före kursstarten, så att FPA hinner behandla ansökan. Kursen är helt kostnadsfri och bekostas av FPA. Helpension ingår under vistelsen i Härmä. Du kan även få rehabiliteringspenning och reseersättning och kursen berättigar till avbytare.

Läs mer om KIILA-kursen i Landsbygdens Folk (7.5.2021)

Kursens mål

Målet med KIILA-rehabiliteringen är att förbättra och stödja klienternas arbetsförmåga och att hålla dem kvar i arbetslivet. Under rehabiliteringen bedömer man mångsidigt klientens behov av rehabilitering och orsakerna till detta samt klientens nuvarande arbetskompetens och möjligheterna att förbättra den. Rehabiliteringens syfte är att med övergripande metoder svara mot individens behov av rehabilitering. KIILA-rehabiliteringens innehåll grundar sig på fungerande lösningar och praxis i anslutning till klientens arbete och till sätt att stödja klientens hälsa och förmåga att hantera sitt liv. Klientens verksamhetsmiljö ska beaktas i rehabiliteringens innehåll, i vilket klientens lärande och aktiva roll betonas. Rehabiliteringssamarbete med arbetsgivaren och företagshälsovården är nödvändigt.

För vem?

KIILA-rehabilitering lämpar sig om

 • du är under 67 år (om du planerar att vara aktiv inom arbetslivet i flera år som t.ex. jordbrukare eller företagare kan du även ansöka om KIILA-rehabilitering trots att du fyllt 67 år)
 • du har fast anställning, du har upprepade visstidsanställningar eller du är företagare
 • du har en sjukdom eller en skada som de senaste åren väsentligt har försämrats eller de närmaste åren kan försämra din arbetsförmåga och möjligheten till inkomstförvärvande

Tidpunkt

Rehabiliteringskursen innehåller huvudsakligen 10-13 öppenvårdsdygn i grupp, en individuell öppenvårdsdag och 2-4 individuella besök. Rehabiliteringsprocessen är 1-1,5 år.

Inledande period inom tiden 30.08.2021 – 25.10.2021 består av:

1. Ett individuellt telefon/videosamtal mellan klient, (ev. närmaste förman) och representant från Härmä Rehab. Serviceproducenten kontaktar klienten för att närmare avtala om tidtabellen.

2. En individuell öppenvårdsdag på Härmä Rehab (inkvartering vid behov) 25.10.2021.

Första grupperioden 3 dygn (inkvartering vid behov) 26.10.2021 – 28.10.2021.

Andra grupperioden 5 dygn (inkvartering vid behov) 21.02.2022 – 25.02.2022.
- Samarbetsmöte 2 h, 24.2.2022, kl 9-11. Görs som ett infomöte i samarbete med SLC och förbunden.

Tredje grupperioden 5 dygn (inkvartering vid behov) 07.11.2022 – 11.11.2022.

Mellan grupperioderna hålls 1-3 individuella besök eller video-/ telefonkontakter med klienten, enligt särskild överenskommelse under tiden 29.10.2021 – 06.11.2022.

Avslutande period inom tiden 12.11.2022 – 11.01.2023:

Ett individuellt besök eller video-/telefonkontakt där klient, (ev. närmaste förman) företagshälsovårdare och representant från Härmä Rehab deltar.

Ansök via FPA

Ansök till kursen via FPA senast fem veckor före kursstarten, så att FPA hinner behandla ansökan.

Är du intresserad av kursen? Ansök så här:

 • Intresserade tar kontakt med egen företagshälsovård för att införskaffav B-intyg.
 • Egen ansökan med bilagor inlämnas till Fpa, senast fem veckor före kursstarten.

Ansökan består av följande blanketter:

Inom KIILA-rehabiliteringskursen tillämpas inget första urval. Det slutliga valet av klienter görs av FPA.

Mera information om kursen finns i FPA:s e-tjänst

Mer ingående info om hur man ansöker om yrkesinriktad rehabilitering finns på FPA:s webbplats kela.fi.

Skicka ansökan och bilagorna på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA. Du kan också skicka bilagorna som ett meddelande i e-tjänsten. Logga in på FPA:s e-tjänst med dina bankkoder eller med mobil-ID.

Du får ett skriftligt beslut hem till dig per post. Du kan också läsa beslutet i e-tjänsten. Rehabiliteringsbeslutet sänds även för kännedom till serviceproducenten, eftersom det också fungerar som platsbokning och betalningsförbindelse. Beslutet skickas också för kännedom till den läkare som rekommenderat rehabilitering för dig.

Bifoga ditt läkarutlåtande B i din ansökan, om läkaren inte redan har skickat det till FPA.

I B-utlåtandet måste framkomma:

 • vilken sjukdom eller skada du har
 • din arbets- och funktionsförmåga och dess begränsningar
 • vilken rehabilitering din läkare rekommenderar
 • skälen till varför rehabilitering är nödvändig för dig
 • vilka mål för rehabiliteringen

Rehabiliteringspenning

Du kan få rehabiliteringspenning om du är 16–67 år och deltar i rehabilitering. Efter karenstiden har du rätt till rehabiliteringspenning för en rehabiliteringsdag som inklusive resor pågår minst 4 timmar eller som annars hindrar dig från att arbeta och få inkomst. Om arbetstiden på grund av rehabiliteringen förkortas med minst 40 % av den normala dagliga arbetstiden kan du få partiell rehabiliteringspenning.

Under rehabiliteringen får man i regel antingen lön eller rehabiliteringspenning. Om du får lön under rehabiliteringstiden betalar FPA rehabiliteringspenningen till arbetsgivaren. Om rehabiliteringspenningen är högre än lönen betalas skillnaden till dig. Om du inte är anställd eller din arbetsgivare inte betalar lön under rehabiliteringen, betalar FPA rehabiliteringspenningen till dig.

Reseersättning

Du får reseersättning:

 • enligt det billigaste färdsättet
 • för de kostnader som överskrider självriskandelen.

Det billigaste färdsättet är i regel ett allmänt färdmedel, t.ex. buss eller tåg. Om du inte kan använda dig av allmänna färdmedel på grund av ditt hälsotillstånd eller bristfälliga trafikförbindelser kan du få ersättning enligt användning av t.ex. egen bil eller taxi.

För varje resa betalar du en självriskandel på högst 25 euro.

Övrig information om kursen

Rehabiliteringen är kostnadsfri och det ingår helpension under vistelsen i Härmä.

Dagsprogrammet pågår ca kl. 8-16 och hotellrum ingår. Fri tillgång till spaavdelning och gym. Till slutet av juni 2021 betalar FPA enkelrum till alla (pga covid19)

Man får åka hem på kvällarna om man vill.

Det är tryggt att komma på rehabilitering till Härmä under covidpandemin. Användning av munskydd rekommenderas. Grupperna hålls åtskilt och man håller avstånd i restaurangen och i övriga utrymmen.

Har du frågor? Tveka inte att ta kontakt

- Mia Wikström, SLC, tfn 050 355 3213, e-post mia.wikstrom@slc.fi
- Fredrik Grannas, ÖSP, tfn 050 358 0198, e-post fredrik.grannas@slc.fi
- Jessica Havulehto, Härmä Rehab, tfn 050 516 0360, e-post jessica.havulehto@harmankuntokeskus.fi

Mer från SLC