5. Djur som mår bra är en hederssak för Finlands bönder

SLC - Djur Mar Bra

I Finland har vi en hög djurvälfärd tack vare de finländska böndernas höga yrkeskunskap om hur djur skall skötas. Det är genom bondens dagliga arbete och skötsel av djuren som vi i praktiken kan säkra en god djuromsorg. Vi bryr oss om våra produktionsdjur och det går inte att försöka fuska sig till resultat genom att försöka maximera vinsten på djurens bekostnad. I Finland använder vi oss inte heller av tillväxtstimulerande substanser som t.ex. hormoner, antibiotika eller oetisk förädling utan produktionen sker på naturens villkor.

I den finländska köttproduktionen tryggas djurens välmående i alla skeden. Finland är ett av de länder med strängast djurskyddslagstiftning i Europa. Djurskyddslagstiftningen sätter miniminivån för djurhållningen. Utöver det har den finländska livsmedelsindustrin i samarbete med producenterna utarbetat egna välfärdsprogram för uppfödningen, som sätter ribban ännu högre. Det betyder att de finländska producenterna har förbundit sig till ett omfattande kvalitetsarbete, vilket i praktiken betyder avsevärt starkare livsmedelssäkerhet, miljöskydd och djurvälfärd än vad som krävs inom och av EU. Genom myndigheternas djurskyddsinspektioner och övriga övervakningsåtgärder på gårdsnivå övervakas att djurskyddslagen iakttas, men besiktningsveterinärer på slakterier ansvarar även för köttkontrollen, dvs. säkerställer att köttet är dugligt som människoföda.

Grisar med knorr och fjäderfä med näbbar är några mätare på djurens välmående. Finland är ett av de få länder i Europa och resten av världen där grisarna får ha kvar sin knorr och hönsen sina näbbar. Grisar som lider av stress biter av varandras knorrar och därför stympar man bort knorren på grisarna i de flesta länder. Om fåglar lever trångt och utan sysselsättning börjar de ofta hacka på varandra och därför klipper man som en förebyggande åtgärd bort näbben i de flesta länder. I Finland satsar producenterna istället på goda produktionsförhållanden så som större utrymmen, djurhälsa och stimulans för att produktionsdjuren helt enkelt skall må bra.

De frivilliga djurvälfärdsåtgärderna som husdjursproducenter kan använda sig av är dessutom mycket populära på gårdarna.

Mer från SLC