Tuotto-projektet vill stärka odlarsamarbetet

SLC - Tuotto hankkeen kuva
Broschyr om tuotto-projektet (PDF) Guide om finländska producentorganisationer (pdf) Modellstadgar för producentorganisation

TUOTTO-projektet - Bättre lönsamhet inom jordbruket med hjälp av producentorganisationer

En producentorganisation är en sammanslutning av minst fem jordbrukare som ansöker hos Livsmedelsverket om godkännande att producera jordbruksprodukter tillsammans och får status som en "laglig kartell" för att förhandla fram bättre avtal och priser på marknaden. Detta är ett sätt att försöka förbättra jordbrukets lönsamhet.

TUOTTO-projektet, som huvudsakligen finansieras av Europeiska landsbygdsfonden, hjälper producenterna med att starta upp producentorganisationen, att lämna in ansökningen och förklarar hur producentorganisationerna kan samarbeta i framtiden. Projektet har skrivit modellstadgar för producentorganisationer och en handbok som förklarar producentorganisationerna och de åtgärder som behövs. Samarbete förbättrar producenternas förhandlingsposition på marknaden och kan öka produktionens lönsamhet. Det finns ett stort behov inom alla produktionsgrenar att få in fler producentorganisationer som aktörer.

TUOTTO-projektet riktar sig till spannmålsodling men även till andra produktionsinriktningar. Projektet ger utbildning om spannmålsmarknaden, om hantering av marknadsrisker och betydelsen av export. Utbildningen ordnas tillsammans med MTK/SLC-förbunden huvudsakligen som Teams-utbildning. Åtta videor har gjorts, som kan ses antingen på YouTube eller på projektets hemsida (på finska). Vi samarbetar också med utbildningsinstitutioner och ordnar föreläsningar om producentorganisationer och marknadsutbildning.

Projektet hjälper lantbrukare som tillsammans vill förbättra sin marknadsposition. Nästan alla jordbruksprodukter ingår i den förteckning som tillåts av EU, och en producentorganisation kan fokusera på endast en produkt eller välja många. Med undantag för frukt och grönsaker behöver producenterna inte sälja hela sin produktion till en producentorganisation, utan ingå ett bindande handelsavtal för den kvantitet de vill sälja. Producentorganisationen kan förhandla om avtal, organisera logistik, göra gemensamma inköp av insatsvaror och maskiner, föra lagerbokföring osv.

Projektet, som är i MTK:s och SLC:s regi, startade i november 2022 och pågår till slutet av 2024. Målsättningen med projektet är att stärka producenternas förhandlingsposition på marknaden, förbättra spannmålsproduktionens lönsamhet och konkurrenskraft.

Producentorganisationerna inom frukt och grönt t.ex. Närpes grönsaker och Ålands trädgårdshall har utnyttjat statusen framgångsrikt. Även inom fårsektorn har erfarenheterna av ett tätare samarbete varit positiva.

Tilläggsinformation:

- projektchef Taru Antikainen, tfn 050 570 9035, taru.antikainen@mtk.fi
- spannmålsexpert Jukka Peltola, tfn 050 356 3140, jukka.peltola@mtk.fi
- lantbruksexpert Timo Jaakkola, tfn 040 073 3145, timo.jaakkola@mtk.fi
- SLC:s ombudsman Rikard Korkman, tfn 040 518 9297, rikard.korkman@slc.fi

Länkar:

www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/guider/guide-for-procentorganisation

mmm.fi/sv/producentorganisationer

www.ruokavirasto.fi/sv/stod/livsmedel/producent--och-branschorganisationer/

Suomen viimeistelty CAP-suunnitelma 2023-2027 (PDF, mmm.fi) (sidan 933 framåt)

Läs mer på mtk.fi

Videomaterial

Här kan du ta del av Tuotto-projektets videomaterial (på finska).

Viljamarkkinat tutuksi:


Viljamarkkinoihin vaikuttavia tekijöitä:


Markkinajärjestelmien tuntemus:


Tunne omat tuotantokustannukset:


Suojautuminen futuureilla ja optioilla:


Viljakaupan sopimukset, kaupan toteutus ja hintariskien hallinta:


Laivarahtimarkkinat:


Hintariskien hallintavalmiuksien pohdintaa koko ketjussa:

Mer från SLC