3. Toimiva infrastruktuuri

SLC - Kommunalval2021 bilder webb 3
3. Fungerande infrastruktur

Hyvät ja toimivat yhteydet ovat edellytys sille, että koko maassa voidaan elää ja toimia, niin kaupungeissa kuin maaseudulla ja saaristossa. Tämä merkitsee toimivia liikenneratkaisuja ja tieyhteyksiä sekä nopeita ja luotettavia tietoliikenneyhteyksiä. Yksityistiet ja valtion tiet ovat väestölle, yrityksille sekä maa- ja metsätalousyrittäjille tärkeitä maaseudulla. Tieverkon ylläpito ja perusparannukset ovat maaseudulle A ja O. Panostukset muuhun infrastruktuuriin, kuten vesi- ja viemäriverkkoon ovat myös ensiarvoisen tärkeitä maaseutuyrittäjyyden kehityksen kannalta.

Yrittäjämyönteisten kuntien saavuttamiseksi SLC painottaa, että:

  • Noin joka kolmas suomalainen on tavalla tai toisella yhteydessä yksityistiehen. Yksityisteillä on suuri merkitys, jotta matkustus- ja kuljetusketjut toimivat, varsinkin mitä tulee elinkeinoelämän kuljetuksiin, erityisesti puuhuollon osalta. Yksityistiet eivät palvele ainoastaan vakituisen ja vapaa-ajan asutuksen tarpeita, vaan toimiva yksityistieverkko on myös kilpailukykyisen elinkeinoelämän elinehto.

  • Kunnilla ja kaupungeilla on merkittävä rooli vaikuttaessaan valtionteiden parannusten priorisointiin. On ensiarvoisen tärkeää, että kunnat ensin priorisoivat valtionteiden ja kevyenliikenteenväylien parannuksia omassa projektikorissaan, jotta projekteja toteutettaisiin. On myös tärkeää, että paikallisen elinkeinoelämän sekä maa- ja metsätalouden toimintaedellytykset huomioidaan, kun maaseudulla panostetaan tie- ja liikenneprojekteihin.

  • Kaikkien liikenneratkaisujen suunnittelussa kunnan tulee huomioida, että teillä on kyettävä kulkemaan myös suurilla maatalouskoneilla, isoilla kulkuvälineillä ja erikoiskuljetuksilla.

  • Kunnallinen tuki yksityisille teille on tärkeä väline, jonka avulla maaseudun tiestön kuntoa voidaan ylläpitää, mikä tukee asumista ja yrittämistä.

  • Joustava, nopea ja luotettava verkkoyhteys kuuluu elinkeinoelämän ja maatalouselinkeinojen perustarpeisiin ja se mahdollistaa etätyöskentelyn ja tukee koko maan digitaalista kilpailukykyä. On tärkeää, että kunnat ja kaupungit osallistuvat hyvien digitaalisten yhteyksien luomiseen.

  • Saaristoliikenne, joka pitää sisällään tiekuntien lauttoja, vaijerilauttoja, maantielauttoja sekä yhteysliikenteen, on suurten muutosten edessä. Kuntien tulee olla proaktiivisia ja yhteistyössä ELY-keskuksen ja valtion kanssa kehittää joustavia ratkaisuja saaristoliikenteen tarpeisiin. Saaristoliikenne palvelee niin yrittäjiä, kiinteää asutusta kuin vapaa-ajan asutustakin ja lisäksi se palvelee esimerkiksi koululaisten ja kotihoidon sekä kotisairaanhoidon tarpeita.

Tutustu kuntavaaliteemoihimme yrittäjämyönteisten kuntien saavuttamiseksi

Johdanto: Yrittäjäystävällisiä kuntia 1. Elinkeinomyönteinen paikallispolitiikka 2. Kestävää maankäyttöä ja kaavoitusta 4. Lähiyhteiskunta on olemassa asukkaitaan varten 5. Ilmastoviisaita kuntia

Mer från SLC