3. Fungerande infrastruktur

SLC - Kommunalval2021 bilder webb 3
3. Toimiva infrastruktuuri

Goda och fungerande kommunikationer är avgörande för att bo och verka i hela landet, såväl i städer som på landsbygden och i skärgården. Det innebär att det behövs fungerande trafiklösningar och vägförbindelser samt snabba och pålitliga nätförbindelser. Enskilda vägar och statliga vägar är särskilt viktiga för befolkningen, företagen och jord- och skogsbruket på landsbygden. Underhåll och grundförbättring av vägnätet på landsbygden är A och O. Satsningar på annan infrastruktur såsom vatten och avlopp är likaså avgörande för landsbygdsföretagandets utveckling.

För att uppnå företagarvänliga kommuner framhåller SLC att:

  • Ungefär var tredje finländare berörs på ett eller annat sätt av enskilda vägar. De enskilda vägarna är av stor betydelse bl.a. för att rese- och transportkedjorna ska fungera, i synnerhet vad gäller transporter inom näringslivet och särskilt vad gäller virkesförsörjningen och det övriga näringslivet och bosättningen på landsbygden. Enskilda vägar betjänar inte endast den fasta bosättningens och fritidsinvånarnas färdbehov, utan ett fungerande nät av enskilda vägar är också ett livsvillkor för ett konkurrenskraftigt näringsliv.
  • Kommuner och städer har även en viktig roll när det gäller att påverka prioriteringar av förbättringar av statliga vägar. Det är avgörande att kommunen först prioriterar upp förbättringar av statligt ägda vägar och lättrafikleder i kommunens egen projektkorg för att projekt ska kunna verkställas. Det är viktigt att det lokala näringslivet samt jord- och skogsbrukets verksamhetsförutsättningar tas i beaktande i satsningar på landsbygdens väg- och trafikprojekt.
  • Vid planering av alla slags trafiklösningar bör kommunen beakta att vägar även måste vara framkomliga för stora lantbruksmaskiner, fordon och specialtransporter.
  • Kommunalt stöd till enskilda vägar är ett viktigt instrument för att stöda att landsbygdens vägar hålls i ett farbart skick, vilket stöder kommuninvånarna och företagande.
  • Smidiga, snabba och pålitliga nätförbindelser hör till näringslivets och lantbruksnäringarnas basbehov och stöder såväl möjligheterna till distansarbete som hela landets digitala konkurrenskraft. Det är viktigt att kommuner och städer bidrar till att skapa förutsättningar för utveckling av goda digitala kommunikationer.
  • Skärgårdstrafiken, vilket innebär väglagsfärjor, vajerfärjor, landsvägsfärjor och förbindelsetrafik, står inför stora förändringar. Kommunen bör vara proaktiv och i samarbete med NTM-centralen och statsmakten utveckla moderna flexibla lösningar för skärgårdstrafik. Skärgårdstrafiken finns till för såväl företagare, fastbosatta som fritidsboende, och betjänar även exempelvis skolbarn samt hemvårdarna och hemsjukhus.

Läs mer om våra kommunalvalsteman för företagarvänliga kommuner

Intro: Företagarvänliga kommuner 1. Näringsvänlig lokalpolitik 2. Hållbar markanvändning och samhällsplanering 4. Närsamhället finns till för invånarna 5. Klimatsmarta kommuner

Mer från SLC