Jord- och skogsbrukets biodiversitetsfärdplan

SLC - BD tiekartta sv 1000x600
Se streamen och inspelningen av BD-färdplanens lansering textad till svenska (YouTube) Ladda ner MTK:s och SLC:s biodiversitetsfärdplan (PDF) Ladda ner utdrag av biodiversitetsfärdplanens svenska delar (PDF) Läs pressmeddelandet om BD-färdplanens lansering 1.2.2024 MTK:s och SLC:s BD-färdplan - summering på svenska (broschyr) MTK:n ja SLC:n BD-tiekartta - tiivistelmä suomeksi (esite) MTK & SLC Biodiversity roadmap - summary in English (broschure) www.mtk.fi/luonnon-monimuotoisuus

MTK:s och SLC:s biodiversitetsfärdplan har publicerats den 1 februari 2024

Försämringen av naturens mångfald är vid sidan av klimatförändringen vår tids största utmaning och hot i miljöfrågor. Jord- och skogsbruket har en direkt och oskiljbar koppling till naturen: våra näringar påverkas av naturen och våra näringar påverkar den. En försämring av naturens mångfald är en risk för våra näringar och det är till vår fördel att förhindra en försämring av biodiversiteten.

Jord- och skogsbruket är i kontinuerlig växelverkan med den omgivande naturen, men också med det omgivande samhället. Den offentliga diskussionen som ställer krav på att jord- och skogsbruket måste förbättra sin miljömässiga hållbarhet blir allt kraftigare. MTK och SLC vill inte följa med diskussionen och förändringen i verksamhetsomgivningen från läktaren, utan vi vill visa riktning för förändringen. Vi har ställt upp denna färdplan för att vårt budskap ska höras. Då samhället står inför att hållbarhetsskifte och grön omställning, är jord- och skogsbruket branscher som behövs och vars betydelse för lösning av problemen är ännu större än tidigare.

Genom biodiversitetsfärdplanens forskningsrapporter, medlemsenkäter och organisationernas interna arbete tar jord- och skogsbrukarnas intresseorganisationer tillsammans med medlemmarna allt mer kraftfulla steg för att stärka den biologiska mångfalden i jord- och skogsbruksmiljöer.

Färdplanen är en fortsättning på MTK:s program för biologisk mångfald och SLC:s miljöprogram. Färdplanen är en omfattande helhet vars mål och åtgärder behandlar organisationernas verksamhet, verksamhetsmiljön och egenskaper i jord- och skogsbruksmiljöer som är av betydelse för den biologiska mångfalden.

Det finländska jord- och skogsbruket avspeglar hållbarhetstanken som helhet. Vi tar samtidigt hand om människor, ekonomi och miljö. Det skulle vara enkelt att välja endast en infallsvinkel, men hållbarhet innebär av nödtvång att alla hållbarhetsaspekter ska anpassas till varandra. Därför är samordning en genomgripande tanke i de mål och åtgärder för organisationerna som presenteras i denna färdplan. Jordbrukets huvudfunktion är fortfarande att producera mat och skogsbrukets att producera träråvara.

Från forskning till tillämpning - alla kan göra något för naturens mångfald

Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral, Helsingfors universitet och Pellervo ekonomisk forskning PTT har ansvarat för insamlingen och produktionen av forskningsdata.

Redan när arbetet med färdplanen inleddes stod det klart för organisationerna att det förutom teori även behövs praktisk tillämpning. Därför betonas också genomförbarhet i färdplanens mål och i de åtgärder som organisationerna antagit. Offentliggörandet av färdplanen är starten för flera års praktisk tillämpning.

Centralförbundens uppgift är att skapa förutsättningar för den praktiska verksamhet som utförs regionalt och lokalt, vilken stöder våra medlemmar i sina beslut gällande jord- och skogsbruk.

Färdplanens medlemsundersökningar visar att mer än 80 % av jordbrukarna och skogsägarna anser att det är viktigt att de tryggar naturens mångfald i sin egen verksamhet. Det finns med andra ord ett behov av färdplanen och av fortsatt utveckling.

Med färdplanen eftersträvar MTK och SLC en omställning som är förutsägbar, kontrollerad och upplevs som acceptabel när det gäller förändringar i organisationernas verksamhet och i det praktiska jord- och skogsbruket. Färdplanens scenarioanalyser visar att naturens tillstånd kan förbättras, men att kostnaderna inte kan läggas på jord- och skogsbrukarnas ansvar.

Har du frågor? Tveka inte att ta kontakt

Mer från SLC