5. Klimatsmarta kommuner

SLC - Kommunalval2021 bilder webb 5 ny
5. Ilmastoviisaita kuntia

Åtgärder för att nå en klimatneutral kommun i linje med regeringens klimatmål måste fokusera på och utgå från kommunens egen verksamhet. Det är avgörande att kommunerna tar invånarna och deras verklighet i beaktande när hållbarhets- och klimatmål utarbetas. Kommuninvånarnas rätt och möjlighet att idka näringar får inte begränsas. Med hållbar utveckling avses utveckling som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart.

För att uppnå företagarvänliga kommuner framhåller SLC att:

  • Genom att göra upp en klimat- eller hållbarhetsstrategi för kommunen kan kommunen sätta upp realistiska målsättningar som beaktar ekonomiska, sociala och ekologiska dimensioner och som har kommuninvånarnas acceptans.
  • SLC uppmuntrar kommuner att aktivt möjliggöra lokal utveckling av förnybar energi. Det är även viktigt att kommuner strävar efter en ökad energieffektivitet genom att göra klimatsmarta investeringar i energifrågor och främja användningen av förnyelsebar energi i kommunens byggnader.
  • Kommuner har även en viktig roll att i planläggning och via bygglov främja användningen av förnybar energi i privat byggande.
  • Kommuner kan ha en möjliggörande roll genom att ta ett aktivt grepp för att främja produktionen av lokal bioenergi i samarbete med lokala lantgårdar.
  • SLC uppmuntrar kommuner att öka byggande i inhemskt trä både då det gäller kommunens egna byggnader men även för bostäder och övriga byggnader. Träbyggande är innovativt, hållbart och förnybart. Det har även positiva effekter för såväl klimatet som för byggnadernas användare.
  • Lokalt producerad förnybar energi bör ges en större tyngd i kommunerna. I varje kommun finns det outnyttjade energiresurser inom jord- och skogsbruket och i industrins sidoströmmar. Användningen av vind- och solkraft kan stärkas och kommuner kan även sporra till ökad användning av jordvärme. Lokal energiproduktion stärker den lokala energiförsörjningen och företagandet.
  • Det hållbara skogsbrukets mångsidiga roll måste erkännas. Detta kan kommuner göra genom att ställa sig positivt till skogsskötsel och till att öka kolbindning genom tillväxt i skogen. Det är viktigt att kommunen tillämpar en mångsidig verktygsback i kommunens egna skogar och inte utesluter någon skogsvårdsmetod.

Läs om våra övriga kommunalvalsteman

Intro: företagarvänliga kommuner 1. Näringsvänlig lokalpolitik 2. Hållbar markanvändning och samhällsplanering 3. Fungerande infrastruktur 4. Närsamhället finns till för invånarna

Mer från SLC