Medborgarinitiativ om stamvårdande vargjakt

SLC - Varg webb NY sv
Underteckna medborgarinitiativet på medborgarinitiativ.fi

Ett medborgarinitiativ om att inleda stamvårdande jakt på varg och att förhindra vargskador har öppnat på webbtjänsten medborgarinitiativ.fi den 31 augusti 2020. Medborgarinitiativet kan undertecknas direkt i webbtjänsten eller genom att skriva ut blanketten på papper och skicka in den per post. Kom ihåg att fylla i pappersblanketten med versaler. Blanketten postas till Finlands Jägarförbund på adressen: Finlands Jägarförbund, PB 91, 11101 Riihimäki.

Medborgarinitiativets syfte är att trygga vardagen och näringarna för dem som bor både i tätorter och utanför tätorter, men även att trygga husdjurs, produktionsdjurs och jakthundars säkerhet. Lantbruksorganisationerna MTK och SLC, Finlands Jägarförbund och jakthundsföreningar vädjar till dem, som upplever den nuvarande vargsituationen som ohållbar, att underteckna medborgarinitiativet.

Avsikten med stamvårdande jakt är att reglera vargstammen till en för samhället tolerabel nivå, inte att utplåna vargen. Stamvårdande vargjakt är enligt forskning det bästa sättet att sköta vargstammen kontrollerat, lagligt och på ett sätt som beaktar de människor som bor på vargområdet. Målsättningen med jakten är framförallt att minska på de skador som vargar förorsakar jakthundar, husdjur och produktionsdjur samt att bevara vargens skygghet för människan och hålla vargen på avstånd från bebyggelse.

I initiativet krävs även att Naturresursinstitutet ska ha tillräckliga resurser för att kunna göra en pålitlig bedömning av vargstammen och ha nödvändig utrustning för att utföra en snabb och mera omfattande DNA-analys för att noggrannare bedöma vargstammens storlek.

Medborgarinitiativet tas upp till behandling i riksdagen om minst 50 000 personer stöder initiativet inom loppet av sex månader.

Medborgarinitiativets understöd på medborgarinitiativ.fi

Vad föreslås i medborgarinitiativet?

Medborgarinitiativet föreslår att det bereds en lag som skapar ramar för inledande av stamvårdande vargjakt. Dessutom ska lagen möjliggöra en noggrannare uppskattning av vargstammens storlek än för närvarande, trygga vargens artrenhet och definiera nationellt enhetligt tillvägagångssätt för att avlägsna vargar som utgör hot eller fara. Initiativet föreslår att lagens ska omfatta:

Stamvårdande vargjakt ska gå att inleda i vårt land under vintern 2020–2021. Den arbetsgrupp som för närvarande arbetar med stamvårdande jakt på varg ska tryggas handlingsmandat och resurser för att fastställa grunder för inledande av jakt;

Den nya DNA-identifieringstekniken (till fjärde generationen) ska vara i bruk inom ett år för att trygga vargens artrenhet;

Naturresursinstitutet ska återuppta märkning av vargar under vårvintern 2021 samt utveckla märkningens hård- och mjukvara så, att positionsbestämningen och dess aktualitet utöver forskningsbehov betjänar skydd av jakthundar och produktionsdjur så väl om möjligt;

Det ska vara möjligt att reagera på vargar som utgör hot eller fara på ett effektivare sätt än för närvarande. Myndighetsansvar och myndighetspraxis, dvs. anvisningarna till fältet, vilka definieras i den uppdaterade förvaltningsplanen för vargstammen, ska förankras så snabbt som möjligt på ett enhetligt sätt i hela landet;

Den linjedragning om beviljande av undantagstillstånd med hänvisning till allmän säkerhet, som HFD i mars 2020 godkände, ska framdeles beaktas bättre än tidigare vid tillståndsbedömning, vilket också ska beaktas i lagberedningen;

Besvär som anförs mot tillstånd för stamvårdande jakt samt avlägsnande av varg som förorsakar hot eller fara ska behandlas snabbt så som lagen förutsätter. Om tillståndet är i kraft efter besväret, ska tillståndet gå att använda under en tillräckligt lång tid.

Bekanta dig med och underteckna initiativet på medborgarinitiativ.fi.

Mera information om initiativet och vargfrågor

Pressmeddelande 31.8.2020: Medborgarinitiativ för att inleda stamvårdande vargjakt har öppnat

Frågor och svar om medborgarinitiativet – ladda ner (pdf)

Medborgarinitiativ.fi, Inledande av stamvårdande vargjakt och förhindrande av vargskador
https://www.kansalaisaloite.fi/sv/initiativ/7047

Medborgarinitiativet kan även skrivas ut blanketten på papper, undertecknas och skicka in den per. Ladda ner blanketten på medborgarinitiativ.fi eller här (pdf).

Pressmeddelande, jord- och skogsbruksministeriet 23.1.2020: Arbetsgrupperna för att utreda jakt på varg i stamvårdande syfte har tillsatts

Pressmeddelande, jord- och skogsbruksministeriet 19.3.2020: HFD:s avgörande ger riktlinjer för beslut och beredning som gäller jakt på varg


Förvaltningsplan för vargstammen i Finland


Suurpedot.fi, Skydd och jakt

Vieraslajit.fi, Varghund (på finska)

Jägarförbundet, Aktuellt om varg (på finska):

Vilka organisationer står bakom initiativet?

Följande organisationer har deltagit i beredningen av initiativet:

Finlands Jägarförbund:
Verksamhetsledare Jaakko Silpola, tfn 050 406 4836, jaakko.silpola@metsastajaliitto.fi
www.metsastajaliitto.fi/susi

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK:
Fältdirektör Timo Leskinen, tfn 040 075 4235, timo.leskinen@mtk.fi

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC:
Vice ordförande Mickel Nyström, tfn 040 775 5830, mickel.nystrom@slc.fi

Finska Jämt- och Gråhundklubben:

Ordförande Jukka Immonen, tfn 040 836 9960, puheenjohtaja@shhj.info

Finska Spetsklubben

Ordförande Pentti Isoviita, tfn 050 351 1410, puheenjohtaja@spj.fi

Andra hundföreningar som deltagit i beredningen:

Finska Bassetklubben, Antti Nuutero

Finska Beagleklubben, Toivo Kangas

Hönshundssektionen, Jyrki Kangas

Finska Stövarklubben, Liisa Miettinen

Finska Spanielklubben, Paula Horne

Finska dreverklubben, Timo Nurmiluoto

Finska Vorstehklubben, Vesa Nummi

Finska Laikaklubben, Voitto Pulkkinen

Finska Retrieverklubben, Petteri Hirvonen

Finska Springer Spanielklubben, Petri Karlsson

Finska Taxklubben, Seppo Saari

Finska foxterrierklubben, Eero Suomus

Mer från SLC