Elinvoimainen maaseutu

SLC - Levande landsbygd RJT 1901283 webb
En livskraftig landsbygd

Maaseudun elinvoima perustuu siihen, että monipuoliselle yritystoiminnalle on edellytyksiä kotieläintuotannon, kasvi- ja vihannestuotannon, turkistuotannon, metsätalouden ja muun yritystoiminnan muodossa. Investoinnit infrastruktuuriin ja teihin, koulutukseen ja toimiviin palveluihin ovat perusedellytys sille, että maaseudulla ja saaristossa voi asua, työskennellä ja viihtyä. Omaisuudensuoja, joka Suomessa turvataan perustuslailla, on sukupolvet ylittävän ja pitkäjänteisen kestävyystyön perusedellytys. Tiedon saatavuus kansalliskielillämme on maaseutuyrittämisen perusedellytys.

 • Maanomistajien oikeudellista asemaa on vahvistettava.

  • On aivan ratkaisevaa, että Suomi päättää kansallisesta lainsäädännöstä ja soveltamisesta, kun EU linjaa ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaansa.

  • Maankäytössä ja kaavoituksessa tulee huomioida, että maatalousmaa ja metsä ovat rajallisia resursseja.

  • Kunta- ja maakuntakaavoituksen tulee kunnioittaa maanomistajan oikeuksia ja omaisuudensuojaa. Maanomistajille tulee maksaa täysi korvaus, jos heidän mahdollisuuksiaan harjoittaa elinkeinoaan rajoitetaan.

  • Maanomistajien asemaa uusien johtojen rakentamisessa tulee vahvistaa, muun muassa lunastuslaissa.

  • Perustuslain vaatimus täydestä korvauksesta tulee toteutua kaikissa lunastustilanteissa siten, että korvaus noudattaa markkina-arvoa korotettuna 25 prosentilla.

  • Maanomistajien asemaa riistaneuvostoissa tulee vahvistaa ja sidosryhmien vaikutusvaltaa tulee lisätä.

 • Ympäristö- ja luonnonsuojelun tulee aina perustua lakiin tai vapaaehtoiseen suojeluun.

  • Olevien suojelualueiden luontoarvoja tulee vahvistaa. Suojelualueet, reitit ja yhteydet tulee ensisijaisesti sijoittaa kunnan ja valtion maille..

  • Poikkeusluvan hakemista ja saamista tulee helpottaa rauhoitettujen lintujen ampumiseksi poikkeusluvalla. Lupien myöntämisessä ja muussa rauhoitettuja lintuja koskevassa päätöksenteossa tulee noudattaa läheisyysperiaatetta.

  • Meidän tulee lisätä kansallista ja paikallista vaikutusvaltaa petopolitiikassa.

  • Susien kannanhoidollinen metsästys tulee mahdollistaa koko maassa siirtämällä susi EU:n habitaattidirektiivissä liitteestä IV liitteeseen V. Tämä merkitsee sitä, että suden suojelustatus olisi koko maassa sama kuin poronhoitoalueella ja että kansallinen liikkumavara susikantojen sääntelyyn lisääntyisi merkittävästi.

  • Suurpetojen sekä rauhoitettujen ja muiden eläinten aiheuttamat vahingot tulee korvata täysimääräisesti.

 • Vesiensuojeluun ja vesitalouteen tarvitaan kustannustehokkaita ja kohdennettuja toimia.

  • Yhteiskunnan kokonaisetu edellyttää, että peruskuivatuksen edellytykset turvataan, jotta vältetään tulvia. Rahoitus on taattava riittävällä valtionrahoituksella.

  • Pienenevä lukumäärä viljelijöitä vastaa yhä suuremmasta osasta peruskuivatuksen ja vesistöjen perkausten kustannuksista. Vesilaki on uudistettava siten, että yhteiskunta (valtio ja kunnat) saavat suuremman vastuun ojitusten ja muiden vesitaloushankkeiden kustannuksista kuin nykyään.

  • Tarvitaan ajankohtaista tutkimustietoa sekä vedenlaadun seurantaa, jotta vesiensuojelutoimet osataan kohdentaa ja mitoittaa oikein.

 • Suomen tulee lisätä uusiutuvan energian tuotantoa, jotta emme olisi niin riippuvaisia fossiilisista polttoaineista.

  • Suomen tulee lisätä ja turvata pienimuotoisen, hajautetun ja uusiutuvan energiantuotannon edellytyksiä liittyä kantaverkkoon. Maatalouden osalta tämä koskee erityisesti bioenergiaa, tuulivoiman, sähkön ja biokaasun tuotantoa.

 • Toimivat ja joustavat tie-, lautta- ja tietoliikenneyhteydet ovat maaseutu- ja saaristoyrittämisen perusedellytys.

  • Infrastruktuurin ja tiestön hoitoa tulee vahvistaa, muun muassa panostamalla alempaan, yleiseen tieverkkoon, korottamalla yksityisteiden valtionosuuksia ja panostamalla laajakaistaan.
  • Valtion on taattava toimivat ja oikeudenmukaiset lauttayhteydet sekä yhteysalusten toiminta.

  • Saaristoliikenteen rahoitus on turvattava ja liikennettä uudistettava nykytarpeita vastaavaksi.

Tutustu SLC:n eduskuntavaalitavoitteisiin 2023

Vihreät elinkeinot ovat arvokkaampia kuin koskaan ennen Kannattava maatalous- ja puutarhatuotanto Aktiivinen metsätalous, joka kunnioittaa metsänomistajan itsemääräämisoikeutta


#riksdagsval2023 #lokaltärsmart #etttryggtFinland
#eduskuntavaalit2023 #fiksustiläheltä #turvallinensuomi

Mer från SLC