Exportstigen

SLC - Exportstigen A4 22 1 2020

Potentialen för Finlands livsmedelsexport finns på mångas läppar och att öka livsmedelsexporten har identifierats som hela Finlands gemensamma mål. RuoKasvu-exportprojektet, som leds av MTK, har identifierat SM-företagens utmaningar och möjligheter när det gäller export.

Livsmedelsexportens helhetsprocess består av många faser och är komplicerad att förstå. Möjligheterna att komma igång och lyckas med exporten försvåras av att stegen mot export ofta är oklara och att de stödande instanserna inte heller alltid är kända.

MTK och Aava & Bang Oy har tagit fram verktyget Exportstigen för att förtydliga, visualisera och öppna upp vilka möjligheter som kan finnas i export. Exportstigen hjälper företag att konkretisera sina nästa steg mot export. Exportstigen ger mervärde särskilt när de gäller att förtydliga exportens olika skeden. När företag bättre kan uppfatta helhetsbilden ger det bättre förutsättningar för att leda företagets exportsatsningar och försnabba framstegen. Exportstigen hjälper även längre hunna företag att förtydliga sin egen verksamhet.

#vientipolku #vientiyhteistyössä

Exportens olika skeden

Under exportens möjliggörande skede (exportstigens gula skede) är avsikten att förtydliga företagets exportberedskap och -vilja samt att granska vissa grundförutsättningar innan företaget går vidare till de egentliga exporttjänsterna.

Under exportens strategiska planeringsskede (exportstigens gröna skede) har företaget beslutit att på allvar satsa på export. Då är det dags att förflytta sig till de egentliga internationaliseringstjänsterna. Under det strategiska planeringsskedet förtydligar företaget sin målgruppsmarknad, exportkrav, exportprodukter och distributionskanaler med hjälp av befintliga utredningar, data, utbildning och nätverk.

Under riskhanteringsskedet (exportstigens röda skede) sammanförs resultat från strategiskedets utredningar och noggrannare marknadsundersökningar görs som stöd för att inleda de egentliga exportsatsningarna. I detta skede övergår företaget från strategisk till operativ planering.

projektets webbsida finns mera information och artiklar som stöd för exportens olika skeden.

Läs mer på mtk.fi

Mer från SLC