Jordbrukets klimatvägkarta

SLC -

Klimatets uppvärmning inverkar redan på idkandet av jordbruk i Finland. Motverkandet av och anpassningen till klimatförändringen måste bygga på stark vetenskaplig forskning, brett samarbete och kostnadseffektiva åtgärder inom alla samhällssektorer under kommande årtionden.

Under våren 2020 inleder MTK och SLC arbetet med jordbrukets klimatvägkarta i samarbete med Naturresursinstitutet Luke. Projektet är en del av det mål om klimatneutralitet 2035 som definierats i regeringsprogrammet. Avsikten är att klimatvägkartan offentliggörs i juni 2020.

Avsikten med jordbrukets klimatvägkarta är att utarbeta en ambitiös och rejäl klimatplan som går att förverkliga inom jordbrukssektorn. Som grund finns även MTK:s klimatprogram och huvudlinjerna stöds även av SLC:s miljöprogram. Vägkartan kommer att granska varifrån det finländska jordbrukets utsläpp kommer, hur utsläppen kommer att utvecklas under kommande årtionden och hur utsläppen kan minskas. Grunden för klimatvägkartan och en ännu mer hållbar produktion under kommande årtionden ligger i lönsamhet, produktivitet och i att den finländska produktionens styrkor tas i beaktande. Samtidigt ökar klimatvägkartan förståelsen för hur det finländska jordbruket fungerar, dess klimatpåverkan och kolbindning. Vägkartan fungerar även som lantbruksföretagarnas diskussionsinlägg i klimatdiskussionen.

Medlemsenkät om jordbrukets klimatvägkarta

Producenterna gör och har under de senaste årtiondena tagit stora kliv mot ett mer klimatvänligt jordbruk. Kan du tänka dig att på din egen gård under de kommande 15 åren förverkliga nya åtgärder som bromsar klimatförändringen? Den 14-21 maj 2020 genomfördes en medlemsenkät genom vilken MTK och SLC ville försäkra sig om att de för medlemmarna viktigaste faktorerna har beaktats när genomförbara åtgärdshelheter ska sammanställas för att minska på jordbrukets koldioxidutsläpp tills 2035.

En av enkätens centrala målsättningar är att uppskatta olika klimatåtgärders acceptans och uppfattning bland medlemskåren samt även regionalt. Enkätens resultat sammanställs också som en del av jordbrukssektorns diskussionsinlägg i den kommande klimatpolitiska diskussionen.

Arbetet inom jordbruket är långsiktigt och förändringar sker ofta långsamt. Jordbrukets klimatvägkarta granskar därför möjligheter på lång sikt, det vill säga förändringar tills 2035 och 2050.

En del av ett bredare klimatarbete

Motverkandet av och anpassningen till klimatförändringen måste bygga på stark vetenskaplig forskning, brett samarbete och kostnadseffektiva åtgärder inom alla samhällssektorer. Förutom att vägkartan granskar jordbrukets direkta utsläpp granskas även jordbrukets möjligheter att inverka på tvärsektoriella mål för utsläppsminskningar. Med hjälp av ny teknologi, så som biogasproduktion, kan jordbruket inverka och förverkliga nya kretsloppssystem som sträcker sig utanför jordbruket.

Vägkartan förverkligas av Naturresursinstitutet Luke, som har tiotals år av erfarenhet av forskning inom jordbruk. Under våren för MTK och SLC även diskussioner med jord- och skogsbruksministeriet, intressenter, andra intresse- och medborgarorganisationer för att öka samarbetet och samförstånd. Samtidigt pågår även andra projekt och forskning kring jordbrukets klimatpåverkan med vilka klimatvägkartan för tät diskussion. Vägkartan utarbetas under våren och avsikten är att den står klar till slutet av juni 2020.

Aktuell information om utarbetandet av vägkartan uppdateras regelbundet på https://www.mtk.fi/ilmastotiekartta.

Läs SLC:s ombudsman Rikard Korkmans blogg om klimatvägkartan (23.6.2020):
Åkermarken har potential att binda mer kol

mtk.fi/ilmastotiekartta

Tilläggsinformation, SLC:

Jonas Laxåback, verksamhetsledare, 040 940 2734

Rikard Korkman, ombudsman, 040 518 9297

Tilläggsinformation, MTK:

Liisa Pietola, miljödirektör, 050 438 4014

Johan Åberg, lantbruksdirektör, 040 523 3864

Jukka Rantala, sakkunnig, beredning av klimat- och lantbrukspolitik, 040 715 8710

Kalle Aro, biträdande sakkunnig, 050 305 5651

Anssi Kainulainen, sakkunnig i energifrågor, 050 596 1541

Minna Ojanperä, jurist i miljöfrågor, cirkurlärekonomiteamets dragare, 040 671 9536

Mer från SLC