Farmers Grain Export-FGE

SLC - Havre 2

Projekt för utveckling av mångsidigare praxis för export av spannmål och spannmålsprodukter, 2018-2019

För att förbättra prisnivån och lönsamheten inom spannmålsodlingen bör exporten ges högsta prioritet, speciellt här inom det svenskspråkiga kustområdet där vi har nära till hamnarna. Som enskilda odlare kan vi inte påverka, utan för att få en bättre prisnivå måste vi samarbeta mera. Marknadsföringen och affärsverksamheten behöver också utvecklas. Ett redskap för främjande av odlarstyrd export är Farmers Grain Export-projektet, som administreras av SLC och förverkligas i samarbete med MTK.  Finansiering för projektet har erhållits från Landsbygdsverket (Mavi) / Jord- och skogsbruksministeriets anslag för befrämjande av livsmedelskedjan. SLC och MTK står för delfinansiering av projektet. Det marknads- och exportfrämjande projektet har som målsättning att förbättra odlarnas marknadskunnande och förutsättningar för export.

Farmers Grain Export Klara strategier och verksamhetsmodell för att skapa förutsättningar för en mera systematisk och långsiktig spannmålsexport!

  • Förbättrar odlarnas och de odlarstyrda aktörernas kunnande om exportmarknaden. Tillhandhåller marknadsinformation & utbildning.
  • Hjälper att marknadsföra vår rena arktiska spannmål
  • Underlättar att komma in på exportmarknaden och skapar nya exportkanaler
  • Exporten öppnar nya marknader för gårdar i närheten av exporthamnarna, sparar tid och pengar för odlarna och de odlarägda aktörerna
  • Bättre pris genom export!
  • Förbättrar hanteringen av marknadsriskerna och kännedomen om egna produktionskostnaderna
  • Skapar samarbetsnätverk, allianser
  • Förbättrar odlarnas ställning i spannmålskedjan
  • Är ingen exportör av spannmål, handlar ej själv med spannmål

Se närmare info på www.fge.fi.

Gilla och följ Farmers Grain Export på Facebook 

Tilläggsuppgifter om projektet ger Bjarne Westerlund, 040 5037188, bjarne.westerlund@slc.fi eller Jukka Peltola, 050 3563140, jukka.peltola@farmxport.fi.

Odlarförfrågan gällande export och gemensam lagring 2018-19

Farmers Grain Export gör en intresse-/ underlagsförfrågan till nyländska-, åboländska samt österbottniska spannmålsodlare. Förfrågan gäller möjligheterna till odlarstyrd export, tork- och lagringskapacitet på gårdarna och intresse för eventuell gemensam lagring och torkning av spannmål.

 Enkäten är 3-delad och tar endast cirka 10 minuter att fylla i. Del 1 gäller grunduppgifter om gården och användningen av spannmål, del 2 gäller spannmålsexport och del 3 gemensam lagring och torkning. Svaren lämnas in anonymt och de behandlas konfidentiellt. Svaren är till stor hjälp för att utvärdera förutsättningarna för odlarstyrd export av spannmål. För att vara en framgångsrik aktör på spannmålsexportmarknaden krävs samarbete och en viss volym. Gemensamma anläggningar kan även vara ett sätt att få ner investeringsbehoven och kostnaderna på gårdsnivå.

 Farmers Grain Export är en plattform som skapats för att stöda den finländska spannmålssektorn, små andelslag, jordbruksrelaterade exportföretag och aktiva, hängivna jordbrukare i strävan att exportera råvaror (spannmål) av hög kvalitet. Farmers Grain Export-projektet administreras av SLC och strävar efter att stöda odlarstyrd export av spannmål. Genom att svara på enkäten kan du medverka till att utveckla odlarstyrd export av spannmål och få ett bättre pris!

 Tilläggsuppgifter om enkäten ger Bjarne Westerlund, 040 5037188, bjarne.westerlund@slc.fieller Jukka Peltola, 050 3563140, jukka.peltola@farmxport.fi.

Tryck här för att svara på enkäten

Mer från SLC