Växter i följd

SLC - Vaxter i foljd webb
Växter i följd (flyer, PDF) Information på luke.fi (på svenska)

Hållbarhet genom mångsidigt jordbruk - En ny riktning för finländsk växtodling

Det är dags att diversifiera den finländska odlingen av åkergrödor. Grödornas mångfald stöder alla mål för hållbar växtodling. Dock är det en utmaning att mäta hållbarheten för olika växtföljder, eftersom kunskapen om effekterna av olika odlingsmetoder och deras kombinationer fortfarande är mycket begränsad, särskilt under boreala förhållanden. Som svar på detta har Naturresursinstitutet Luke tillsammans med företag och lantbrukets intresseorganisationer MTK och SLC byggt upp ett omfattande projekt för att studera grödors mångfald med hjälp av omfattande databaser, experimentella metoder och livscykelbedömning.

Dagens växtföljd på gårdarna

Den första delen av projektet undersöker den nuvarande situationen för avtalsgårdar och jämför dem med andra liknande gårdar i samma region. Analyserna är grupperade i fyra huvudteman: växtföljd, förgrödor, bottengrödor och jordbrukarnas skördegap.

Växtföljdsförsök och gårdsförsök

Den andra delen av projektet skapar lösningar för en hållbar växtproduktion. Ny information kommer att tas fram genom 5 åriga växtföljdsförsök och gårdsförsök som utförs av kontraktsgårdar. Växtrotationerna kommer att omfatta vår- och höstspannmål, oljegrödor, baljväxter och andra frögrödor. Fokus för de olika spannmålsbaserade växtföljderna omfattar kolbindning och maximal användning av baljväxter. Glutenfria grödor i en egen rotation kommer också att studeras som en del av diversifierad produktion av livsmedelsgrödor. Olika observationer och analyser kommer att utföras från marken och grödorna för att ta fram information om markens bördighet, kolhalt, övervintring av grödorna, förekomst av växtskadegörare och kväveanvändning. Blandade odlingssystem kan vara en av de odlingsmodeller som testas på jordbrukarnas åkrar.

Utvärdering av miljö- och ekonomisk påverkan

Den tredje delen av projektet skapas en modell för hur mångfalden av grödor förändrar jordbrukets miljöpåverkan och lönsamhet. Dessa frågor kommer att behandlas genom att kombinera dynamiska agroekologiska modeller av jordbrukssystem, livscykelbedömning och ekonomisk analys av alternativa odlingssystem. Metodutvecklingen kommer att göra det möjligt att bedöma miljömässiga och ekonomiska effekter av olika jordbrukssystem.

Kommunikation och spridning

Projektet lägger stor vikt vid samarbete med jordbrukare. Målet är att utnyttja tvåvägskommunikation av kunskap och erfarenhet mellan forskning och jordbrukare (t.ex. årliga fältdagar och gratis webbseminarier). Rekommendationer tas fram för politiska beslutsfattare och resultaten publiceras i kvalitetsgranskade vetenskapliga publikationer. Informationens spridning och effektivitet kommer att säkerställas i samarbete med lämpliga partners inklusive organisations- och företagspartners.

Finansiering och tidtabell

Projektet Växter i följd finansieras av Luke, Viking Malt Oy, Anora Group Oyj, Raisio Oyj, Olvi Oyj, Oy Sinerbrychoff Ab, MTK och SLC. Projektet började i juni 2023 och kommer att slutföras i augusti 2029.

För mer information, vänligen kontakta

Ari Rajala
Gruppchef
ari.a.rajala@luke.fi
+358 29 532 6461

Lauri Jauhiainen
Specialforskare
lauri.jauhiainen@luke.fi
+358 29 532 6173

Marjo Keskitalo
Specialforskare
marjo.keskitalo@luke.fi
+358 29 532 6237

Merja Saarinen
Forskningschef, specialforskare
merja.saarinen@luke.fi
+358 29 532 6506

Mer från SLC