På väg mot god vattenstatus

SLC - Vattenprogram some 1 WEBB

MTK:s och SLC:s vattenprogram

Vattenskydd är en oskiljaktig del av ansvarsfullt och hållbart finländskt jord- och skogsbruk. Jordbruket – vår matproduktion – och skogsbruket är beroende av vatten, dess kretslopp, mängd och kvalitet. Enligt MTK:s enkät Ympäristöluotain (ung. pejling på miljön) som utfördes 2020 pekade över 90 % av jordbrukarna och skogsägarna ut vattenskydd som en viktig del av deras verksamhet.

Det görs omfattande vattenskyddsåtgärder för att förbättra och upprätthålla en god vattenstatus. Dock visar sig åtgärdernas positiva effekter på vattendragen ofta långsamt. Framledes kommer det även att vara allt mera utmanande att minska på jord- och skogsbrukets belastning av vattendragen då temperaturen och regn utanför växtperioden förväntas öka på grund av klimatförändringen. Vid planering och utförande av vattenskyddsåtgärder måste man alltid se till att åkerns och skogens produktionsförmåga bevaras och att åtgärderna är kostnadseffektiva.

Fungerande markstruktur och vattenhushållning utgör grunden för markens bördighet och samtidigt det första steget inom vattenskydd. Ju bättre odlingsväxterna kan tillgodogöra sig tillförda näringsämnen, desto mindre är risken för att de utlakas.

Betydelsen av skogsbrukets vattenskyddsåtgärder är särskilt stor på torvmarker, i närheten av vattendrag och på grundvattenområden. Vid skogsvård på torvmark begrundar man allt noggrannare behovet av iståndsättningsdikning och olika alternativ.

Det är viktigt att förhindra förorening av grundvattnet, eftersom det är svårt och dyrt eller rent av omöjligt att rengöra förorenat grundvatten. Rent grundvatten har en avgörande samhällelig betydelse för vattenhushållningen eftersom drygt 60 % av det hushållsvatten som finländarna använder är grundvatten.

I Finlands kustområde förekommer det sura sulfatjordar där det krävs särskilda åtgärder för att minimera effekterna på vattendragen. Urlakningen av syra och metaller är störst, då det faller rikliga regn efter en längre torrperiod, under vilken grundvattennivån har sjunkit exceptionellt lågt.

Jord- och skogsbrukets vattenhushållningsprojekt genomförs ofta till exempel på markägarnas initiativ per skifte eller projekt och det finns ingen nämnvärd inbördes koordinering av projekten. Framledes är det nödvändigt att främja planering av vattenhushållningsåtgärder för hela avrinningsområden vid sidan av enskilda projekt.

Jord- och skogsbrukets praxis förändras hela tiden. För att få kunskap om åtgärdernas effekter på vattendragen behövs uppdaterad forskning och uppföljning av vattenkvaliteten. Kunskap behövs också för att rikta och dimensionera vattenskyddsåtgärder. För att förmedla informationen vidare behövs utbildning, rådgivning och övrig kommunikation. Dessutom är det viktigt att konsumenterna har en realistisk bild av modernt jord- och skogsbruk som stöd för sina köpbeslut.

På väg mot god vattenstatus genom

› jord- och skogsbrukspraxis som minskar belastningen

› kostnadseffektiva och riktade vattenskyddslösningar

› planering på avrinningsområdesnivå

› tillämpning av preciserad forskning och bättre kunskap

Webbinarium: Tillsammans på väg mot god vattenstatus

Webbinariet Tillsammans på väg mot god vattenstatus hölls onsdagen den 27 januari 2021 kl. 9-11. Här kan du se webbinariets inspelning, som även är textad till svenska (texningen kan aktiveras via funktionen "undertexter" i videons nedre kant).

PROGRAM:

Webbinariet öppnas
Facilitator Petteri Lillberg, Demos Helsinki

Jord- och skogsbruket har lösningar för vattenskyddets utmaningar
Ordförande Juha Marttila, MTK

Vatten berör oss alla – jordbrukarens och skogsägarens infallsvinkel
Mjölkproducent Sonja Ek-Johansson, Pargas
Skogsägare Matti Heikkilä, Siikajoki

Jordbrukarnas och skogsägarnas eget vattenprogram
Expert Airi Kulmala, MTK

Kommentarer:
Skyddsexpert Jenny Jyrkänkallio-Mikkola, WWF
Specialforskare Pasi Valkama, SYKE
Specialforskare Hannu Hökkä, Luke

Diskussion och frågor: Vilka tankar väcker programmet? Fråga, utmana och svara!I diskussionen medverkar:
Mjölkproducent Sonja Ek-Johansson, Pargas
Skogsägare Matti Heikkilä, Siikajoki
Miljödirektör Liisa Pietola, MTK
Ordförande Mats Nylund, SLC

Hur går vi vidare? Vad kan vi göra tillsammans?
Ordförande Mats Nylund, SLC

Material

Bekanta dig med MTK:s och SLC:s vattenprogram:

PRESSMEDDELANDEN:

Pressmeddelande 10.12.2020: Producentorganisationernas vattenprogram tar sikte på god vattenstatus

Pressmeddelande 27.1.2021: MTK & SLC: Producentorganisationerna betonar vikten av forskning och samarbete i vattenskyddsfrågor

MATERIAL PÅ FINSKA / MATERIAALIA SUOMEKSI

Tiedote 10.12.2020: Tuottajajärjestöjen vesiohjelmalla kohti vesien hyvää tilaa

Tiedote 27.1.2021: Tuottajajärjestöt alleviivaavat tutkitun tiedon ja yhteistyön tärkeyttä vesiensuojelussa

Mera information om vattenprogrammet på finska på https://www.mtk.fi/vesiohjelma

Följ och delta i diskussionen på sociala medier: #vesiensuojelu #vesiohjelma #vattenskydd #vattenprogram

Har du frågor, tveka inte att kontakta oss

Mer från SLC